نظریه های موجود در زمینه مشارکت

برای شناخت فرایند مشارکت در معنای شرکت کردن با در نظرگرفتن پارادایم های غالب در علوم اجتماعی به خصوص جامعه شناسی، در دو پارادایم (واقعیت اجتماعی و رفتار اجتماعی) مبانی نظری

مشارکت مطرح می­شود.

– پارادایم واقعیت اجتماعی

تحلیل کارکردی از مشارکت، بر کنش مشارکت کنندگان با توجه به زمینه­ های عاطفی و شناختی آنها تاکید دارد. رابرت مرتون[1] معتقد است در تحلیل کاربردی باید به وضع و شرایط مشارکت­کنندگان در ساختار اجتماعی، معنای عاطفی و شناختی رفتار آنان که به مشارکت می پردازند و جنبه های رفتاری منظم که با این انگیزه ها پیوسته­اند، هر چند که مشارکت کنندگان چندان شناختی از آن نداشته باشند، توجه نمود(غفاری و نیازی،1386). از دیدگاه بسیاری از دانشمندان رویکرد ساختی-کارکردی، انسجام اجتماعی پایه نظم اجتماعی را تشکیل داده و گسترش زمینه های وفاق و همبستگی، موجبات فعالیت و مشارکت گسترده افراد جامعه را فراهم می آورد. به عبارت دیگر هرچه اعضای یک جامعه همبسته تر باشند، روابط گوناگون خود را با یکدیگر یا در حالت دسته جمعی باگروه بیشترحفظ می کنند (غفاری و نیازی،1386 :43-42).

2-2-1-13-1- سرمایه اجتماعی

بنا به تعریفی که فرانسیس فوکویاما[2] در مورد سرمایه اجتماعی به کار می گیرد، سرمایه اجتماعی شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیررسمی است که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می شود. هنجارها باید بطورعینی مصداق یابند و باید به همکاری در گروه بینجامد(تاجبخش، 1998: 416).

ﻣﻮﻟﻴﻨﺎس[3] با بهره گیری از اندیشه کلمن[4] که به طرح سرمایه اجتماعی پرداخته، معتقد است که با افزایش سرمایه اجتماعی در یک جامعه مشارکت جمعی بسط و گسترش می یابد و سرمایه اجتماعی را یک نوع خیر همگانی می داند. به نظر مولیناس سرمایه اجتماعی محصول فعالیت های اجتماعی و شبکه های عمیق تعاملی است که اعضای جامعه را به همکاری، تعاون و مشارکت ترغیب می کند(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،1390).

سرمایه اجتماعی از عناصر چندی تشکیل شده است. در این پژوهش عناصر انسجام و اعتماد اجتماعی که در گرایش به مشارکت در ورزش های همگانی موثر است، مورد توجه قرار می گیرد.

2-2-1-13-2- انسجام اجتماعی

مشارکت اجتماعی کنشی است که در فضای اجتماعی صورت می گیرد و نسبت به نوع انسجام اجتماعی میزان مشارکت و گرایش به آن متفاوت خواهد بود. امیل دورکیم[5] دو نوع همبستگی را از هم تفکیک می کند: همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی. نخستین همبستگی در جایی وجود دارد که افکار و گرایش های مشترک اعضای جامعه از نظر کمیت و شدت از افکار و گرایش های شخصی اعضای آن بیشتر باشد. این همبستگی تنها می تواند به نسبت رشد معکوس فردیت پرورش یابد.(کوزر[6]، 1380 : 191). وقتی همبستگی مکانیکی بر جامعه مسلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند. آنان که اعضای یک اجتماع واحد هستند به هم شبیه و احساسات واحدی دارند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند(آرون[7]، 1381: 362). برعکس، همبستگی ارگانیکی نه از همانندی های افراد جامعه، بلکه از تفاوت هایشان پرورش می یابد؛ این گونه همبستگی فرآورده تقسیم کار است. هرچه کارکردهای یک جامعه تفاوت بیشتری یابند، تفاوت میان اعضای آن فزون تر خواهد شد. اعضای یک جامعه تمایز یافته به رهیافت های مشترک و جمعی کمتر وابسته اند، ضمن اینکه ممکن است به وظایف و نقش های تخصصی و تمایز که شاخص نظام های همبستگی ارگانیکی اند به شدت وابسته باشند (کوزر، 1380: 191).

بنابراین انسجام گروه، تغییری لفظی از پدیده ای است که استمرار عضویت افراد به گروه یا تیم بدان نسبت داده می شود. مفاهیمی را که به کاربرد این تعبیر ارتباط دارند، با تکیه به اندیشه های عبدالغفار و سلامه، می توان به دو گروه تقسیم کرد:

  1. مفاهیمی که بر جنبه های معینی از رفتار گروه و فرایندهای مربوط به آن دلالت دارند، مانند مفهوم روحیه، وفاداری و تعلق، توجه به گروه، کارایی تولیدی گروه و گردآمدن تیم پیرامون اهدافی معین.
  2. مفاهیمی که بر عوامل تاثیرگذار و کلیه نیروهای کشش گروه برای اعضای آن دلالت دارند. فستینگر[8] انسجام را «عرصه کلی یا بازده نیروهایی که اعضاء را به حرکت درمی آورد تا به خاطر عضویت در آن گروه باقی بماند» تعریف کرده است. گولمبیوسکی[9] پیشنهاد کرده است که تعبیر انسجام به گونه ای روشن تر، درباره گروه های کوچک به کار گرفته شود. انسجام به معنای به هم پیوستگی و همگرایی توأم است و بیانگر جاذبه عضویت است که یکی از ویژگی های گروه های کوچک را تشکیل می دهد(خولی،1383 : 221).

درباره عواملی که باعث انسجام ورزشی می شود، آرای متعددی وجود دارد. مطالعات و تحقیقاتی که به بررسی این موضوع از دیدگاه گروه پرداخته اند، عوامل زیر را که در انسجام گروهی تاثیر دارند استخراج کرده اند :

–      احساس عضویت و پیوندجویی در گروه

–      ارضای نیازهای اجتماعی عضو گروه

–      ذوب شدن در کار گروهی در درون گروه

–      وجود هنجارها و ارزش ها و مقررات سازمان دهنده گروه(زیگلر[10]، 1982: 45).

2-2-1-13-3- اعتماد اجتماعی

اعتماد اجتماعی یکی از شاخص های سرمایه اجتماعی است که با مشارکت و به تبع آن با گرایش به مشارکت جمعی ارتباط متقابل دارد. اعتماد نوعی رابطه کیفی است که به تعبیر کلمن قدرت عمل کردن را تسهیل می کند و هزینه مذاکرات و مبادلات اجتماعی را به حداقل می رساند. اعتماد در کنش های انسان بویژه آن دسته از کنش ها که جهت گیری معطوف به آینده دارند، نمو پیدا می کند. به نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی را می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها و یا ارزش های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم باشند. در نهایت در شرایط وجود سرمایه اجتماعی، شاهد یسط و گسترش فرایند مشارکت در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نیز بسط انجمن­های داوطلبانه خواهیم بود. اعتماد باعث تسهیل همکاری می­شود و هرچه اعتماد در جامعه ای بالاتر باشد، احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد می کند(پاتنام[11]، 1380 : 292).

یوجیرو هایامی می­گوید :”اعتماد متقابل که از طریق تعاملات شخصی در جامعه بوجود می آید، سرمایه اجتماعی مفیدی برای خود اعضای جامعه به شمار می آید. چنین اعتمادی نوعی کالای عمومی محلی است که نفع آن محدود به یک گروه خاص است. بطور کلی جامعه در زمینه عرضه کالاهای عمومی محلی نسبت به بازار و دولت از مزیت نسبی برخوردار است؛ زیرا رابطه اجتماعی در زمینه ممانعت از سواران مجانی به خوبی عمل می­کند. کالاهای عمومی محلی می توانند تحت فرمان دولت نیز عرضه شوند و چون معمولأ دولت ها توانایی درک درست ساختار تقاضاهای مربوط به کالاهای عمومی مردم عادی را ندارند، بنابراین اگر جوامع محلی توانایی دستیابی به اجماع و جلوگیری از پیدایی سواران مجانی از میان اعضای جامعه را دارا باشند، دولت باید کار خود را در زمینه عرضه کالاهای عمومی فراگیر متمرکز کند و عرضه کالاهای عمومی محلی را به افراد ذی نفع واگذار کند” (هایامی[12]، 1380 : 310).

2-2-1-13-4- سرمایه اقتصادی

از آنجا که نظام ورزش بر پایه هایی ماهیتأ اقتصادی، مانند بودجه فعالیت ها و برنامه ها، لوازم و تجهیزات، حقوق مربیان و مدیران، پاداش ها و تشویق ورزشکاران و … استوار است، نخستین فرض در رابطه ورزش و اقتصاد این است که ورزش برای تأمین مالی فعالیت های گوناگون خود به اقتصاد تکیه دارد. نظام اقتصادی یکی از مهمترین نظام های اجتماعی اصلی است؛ چرا که در ایجاد ساختار اجتماعی، به عنوان یک کل دخالت دارد. نظام اقتصادی شاهرگ توسعه اجتماعی و مهمترین تکیه­گاه آن است و در رابطه میان فعالیت اقتصادی و دیگر فعالیت ها و مظاهر مربوط وجود اجتماعی انسان تجلی می­کند.

گرچه مطالعات اجتماعی گذشته نشان می­دهد که مشارکت ورزشی، همچون مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت، ربطی به طبقات اجتماعی ندارد، اما با پیشرفت تحقیقات و بررسی موضوع رابطه طبقات اجتماعی با مشارکت افراد در ورزش، روشن شده است که ورزش خطوط منظمی را تشکیل می دهد که به گونه­ای کاملأ آشکار نمایانگر طبقه بندی طبقات اجتماعی است. این تحقیقات حتی نشان می دهد که به دشواری می توان فعالیت تفریحی یافت که بر این شیوه استوار نباشد.

باندتمن[13] معتقد است که مشارکت در ورزش، در مقابل تماشای آن، بطور کلی در طبقات دارای موقعیت بالای اجتماعی رو به افزایش است؛ چنان که سازمان های کاملأ متفاوتی نیز درباره انواع گوناگون ورزش برای این طبقات وجود دارد. به رغم فعالیت هایی چون بیسبال، فوتبال آمریکایی و شنا در امریکا که تقریبأ همه طبقات اجتماعی در آن شرکت می کنند، غالبأ نظام های ورزشی گروه طبقاتی بسیارخاصی را پدید آورده است(چو[14] ، 1982 : 35).

استروت[15] در کتاب ورزش و سرگرمی در میان ملت انگلیس(1801)، میان ورزش هایی که طبقات برتر جامعه و برخورداران از جایگاه بالای اجتماعی انجام می دادند با دیگر ورزش ها و بازی هایی که در میان طبقات پایین اجتماعی جامعه رواج داشته، فرق گذاشته است(خولی،1381: 235).

از نظر بوردیو[16]، مهمترین عواملی که می توانند نحوه توزیع رفتارهای ورزشی در میان اقشار متفاوت جامعه را توضیح دهند، عبارتند از :

  1. سرمایه اقتصادی، شامل : درآمد پولی، سایرمنابع مالی، دارایی ها و حقوق مالی
  2. سرمایه فرهنگی، شامل گرایشات و عادات دیرپایی است که طی فرایند جامعه پذیری حاصل می شوند و هدف های فرهنگی ارزشمندی نظیر قابلیت های تحصیلی و مهارتی را به دنبال دارد.
  3. وقت آزاد (بوردیو، 1381 : 240).

آلموند و پاول[17] ضمن تاکید بر تحصیلات، درآمد و رتبه شغلی افراد در تعیین پایگاه اقتصادی-اجتماعی آنان در خصوص اثرات پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر مشارکت­ جمعی افراد بیان می دارند: «بیشتر پژوهشهای صورت گرفته نشان می دهد که شهروندان تحصیل کرده، ثروتمند و بهره­مند از مهارت­ های حرفه­ای احتمال بیشتری دارد که واجد ایستارهای مشارکت جویانه باشند»(آلموند و پاول ، 1380 : 142).

کوئن[18] در مورد تاثیر طبقه اجتماعی افراد بر مشارکت جمعی آنان معتقد است: معمولأ هر چه طبقه اجتماعی بالاتر باشد احتمال مشارکت و درگیری اش در فعالیت های اجتماعی بیشتر است. به نظر وی سطح مشارکت فعال در باشگاه های اجتماعی، انجمن های شهری، انجمن های خانه و مدرسه و سازمان های سیاسی در میان اعضای طیقات پایین نازل تر است(کوئن، 1371: 185).

2-2-1-13-5- تربیت وآموزش

یس[19] (1993) در بررسی خود نشان داده است که عوامل تاثیر گذار بر ورزش در فعالیت های ورزشی شامل سلامت و تندرستی، ارتقاء سطح توانایی های بدن و یادگیری مهارت های جدید، در مشارکت مثبت است(وحیدالله و دیگران، 1385 : 22).

2-2-1-14- پارادایم رفتار اجتماعی

در قالب پارادایم رفتار اجتماعی، مشارکت جمعی به عنوان نوعی رفتار مورد مطالعه قرار می گیرد؛ رفتاری که صورت کاملأ عینی و خارجی داشته و تحت تاثیر محرک های بیرونی شکل می گیرد. در این پارادایم ار حیث نظری از رویکردهای جامعه شناسی رفتاری چون نظریه انتخاب منطقی کنش، نظریه مبادله و نظریه بازی برای تبیین رفتار مشارکتی استفاده می شود، ازطرف دیگر در این بخش بر حوزه روانشناسی اجتماعی هم تأکید می شود(سعیدی،حیدری چروده و قدیمی،1390)

2-2-1-14-1- الگوی تبیینی اختیار عاقلانه

الگویی که اعمال انسان را با دلیل و منطق قرین می داند و اصل محوری این الگو این است که رفتار آدمیان هدف دار و سنجیده است. انسان ها در چند راهی ها راهی را انتخاب می کنند که با اغراضشان موافق است. برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان می کنند و پس از بررسی ادله موافق و مخالف به راهی می روند که بیشترین سود و کمترین هزینه را دارد. لذا برای تبیین رفتار فرد باید ابتدا اغراض و اعتقادات او را معین نمود و سپس نشان داد که آن عمل شیوه خردپسندی است برای رسیدن به آن اغراض در چارچوب آن معتقدات (لیتل[20] ، 1373 : 66-63).

پی یر بوردیو می گوید: “منفعت و تعبیر منفعت به همه محدودیت هایی که حتی تجلیگاه عالی بی طمعی است نظیر دنیای روشنفکری به کار برده می شود؛ به این معنی که عاملان اجتماعی هر کاری را نمی کنند و بدون دلیل قدم در هیج راهی نمی گذارند. این بدین معنی است که عاملان اجتماعی برای رفتارهای خود دلیل دارند و عقلایی هستند. آنها می توانند رفتار عقلایی داشته باشند بدون اینکه عقلایی باشند. جامعه شناس فرض می گیرد در آنچه عاملان اجتماعی انجام می دهند دلیل وجود دارد(بوردیو ، 1381 : 205).

2-2-1-14-2- نظریه مبادله

نظریه مبادله بر اساس داد و ستد و بده-بستان بنیان نهاده شده است. این نظریه که متأثر از نظریه یادگیری است، کنش افراد را بر اساس اصل پاداش و مجازات تبیین می کند. در این نظریه با توسل به انگیزه های اقتصادی و غیر اقتصادی افراد در جامعه می توان الگوهای رفتاری را تبیین نمود.

نظریه مبادله بر این فرض استوار است که افراد آرزوها و هدف های روشنی برای خود نیاز دازند و از این رهگذر بر نقش مسائل انگیزشی در تعیین کنش افراد تاکید می ورزد. در واقع آنها اصرار دارند که انگیزش موضوعی شخصی و فردی است؛ بدین معنی که انگیزش صرف نظر از نوع آن در جهت دستیابی به کالاها ، لذت و رضایت مطرح می شود(توسلی، 1380).

2-2-1-14-3- ویژگی‌های شخصیتی

گرایش به مشارکت تحت ­تاثیر عوامل روانی و شخصیتی افراد قراردارد؛ عواملی که می توان در نظریه­های روانشناسی اجتماعی آنها را جستجو کرد. کلی و برین لینگر[21](1996) از منظر روانشناسی اجتماعی، مشارکت را به عنوان کنش جمعی دانسته و تحلیل های مربوط به آن را در دو سطح دسته می نماید: دسته اول تحلیل­هایی هستند که روی سطح فردی تأکید دارند ویژگی­های شخصیتی افراد و فرایندهای تصمیم­گیری که منجر به شکست در کنش جمعی می شوند را تبیین می نمایند. دسته دوم تحلیل هایی هستند که در سطح گروه قرار دارند. در این دسته زمینه ها و ترکیب های بین گروهی به عنوان زمینه هایی که مانع یا تسهیل کننده مشارکت در کنش جمعی می شوند را مورد بررسی قرار می دهند(کلی و برین لینگر، 1996: 19).

2-2-1-15- کارکرد اجتماعی ورزش

تعیین کارکرد اجتماعی ورزش جز از طریق چارچوبی که میان ورزش و نیروهای اجتماعی-فرهنگی یک جامعه پیوند می زند، دشوار است؛ زیرا همچنان که در نظام منسجم اجتماعی و انضباط موجود میان خرده نظام های گوناگون سازنده این نظام مطرح است، ورزش، خود یکی از این نیروهاست. لوی و کانیون پس از بحث و اظهار داشتند که باید یک چیز اضافی وجود داشته باشد که به طبیعت ذاتی ورزش تعلق دارد و باعث این ولع شدید به ورزش می شود. فقط از طریق آن می توان کارکردهایی را که ورزش در جامعه ایفا می کند فهمید و تفسیر کرد(لوی و کانیون[22]، 1970: 45).

2-2-1-15-1- عوامل موثر بر مشارکت ورزشی

در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ وهل و پودلکیویز[23] انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که در کشورهای پیشرفته مهمترین عوامل موثر در شرکت مردم در ورزش و اجتماعی شدن ورزش عبارتند از: آگاهی اجتماعی به اهمیت ورزش و آگاهی نهادهای اجتماعی از نقشی که ورزش می تواند در تمدن و فرهنگ و پیشرفت جامعه خود ایفا کند. مدل زیر را وهل و پودلکیویز برای توضیح عواملی که ورزش و اجتماعی شدن ورزش را تقویت می کنند، ترسیم کرده اند(سعیدی،حیدری چروده و قدیمی،1390).

1.Robert Merton

2.Fransis Fokoyama

3.molinas

4.Coleman

1.Emil Durkheim

2.coozer

3.Aron

4.Festinger

1.Golembiewski

2.Zeigler

3.Potenam

1.Hayami

1.Bandtmant

2.Chu

3.Strutt

4.Bourdio

5.Almond & Powell

6.Cowen

1.Yes

2.Little

1.Kelly & brenlinger

1.Loy & Kenyon

2.Whol & Pudelkiewiez

مشارکت در ورزش و کارکردهای آن

ورزش موجب ارضای نیازهای اجتماعی افراد می شود و این نیازها به 4 بخش عمده تقسیم می شوند:

 

 

2-2-1-15-2-1- پذیرش

دانش جامعه شناسی تأکید می کند که عمده ترین جنبه شخصیت انسانی متکی به نظام اجتماعی_ فرهنگی است که فرد چارچوب آنها می گیرد. از این رو، فرد میل دارد که همواره، بویژه در مراحل طفولیت، مورد پذیرش دیگران واقع شود. بنابراین، موضع گروه نسبت فرد و ارتباط آن با او، خواه این موضع و ارتباط جنبه پذیرش داشته باشد، جنبه طرد و منفی، به مثابه نیروهای سازمان دهنده شخصیت فرد هستند(سعیدی،حیدری چروده و قدیمی،1390).

2-2-1-15-2-2- عنصر خودپنداره

نقش موثری در کاهش تضاد درونی (میان فرد و خودش) بازی می کند و پیش بینی ها و انتظارات فرد را از رفتار پذیرفته شده ای که می بایست در هنگام تعاملش با دیگران از او سر بزند، تقویت می کند و بدین ترتیب، خودپذیری فرد، پذیرش او در درون با تیم پیوند می خورد. این معناست که پذیرش، به عنوان یک نیاز اجتماعی، با طبیعت موقعیت اجتماعی و چارچوب فرهنگی که فرد در آن زندگی می کند، ارتباط دارد.

بنابراین، فراهم آوردن یک گروه شایسته و مناسب، مانند گروه بازی یا تیم ورزشی، امکان تشکیل یک سلسله مفاهیم مهم و بهنجار برای شکل دادن به شخصیت را در اختیار فرد می گذارد. مفاهیمی چون تصور فرد از بدن خود و تصور فرد از حرکت خویش. برخلاف گروه های ناشایسته، مانند باندهای تبهکار و گروه های منحرف، که فقط الگوهای رفتار انحرافی را تقویت می کند(سعیدی،حیدری چروده و قدیمی،1390).

2-2-1-15-2-3- پیوند جویی

پیوندجویی فرد به جامعه از رهگذر عوامل زیر تحقق می پذیرد:

–      ارضای نیازهای فرد از طریق گروه

–      آمادگی فرد برای ایفای نقش بعنوان عضوی از گروه

–      اطمینان فرد به مشترک بودن مفاهیم و برداشت هایش با مفاهیم و برداشت های گروه

یکی از دستاوردهای تعلق فرد به تیم ورزشی(به مثابه یک گروه کوچک هماهنگ، به هم پیوسته و مبتنی بر شالوده های درست) این است که آنچه فرد را به کارش راغب می سازد، عینأ همان چیزی می شود که بدان می رسد؛ زیرا این خواسته فرد، خواسته است برآمده از نقش اجتماعی او. بنابراین، زمانی که از میدان بازی به صحنه واقعیت زندگی و اجتماعی(بعنوان یک چارچوب داوری عام) قدم می گذارد، تعلق او به این واقعیت منوط به این باور است که وی در دنیای واقعیت ها نقشی دارد(سعیدی ،حیدری چروده و قدیمی،1390).

2-2-1-15-2-4- اعتبار اجتماعی

از نظر کوکلی[1] (1978) اگر کسی مجموعه ای از حقوق و وظایف مشخصی داشته باشد که در درون نظام اجتماعی به رسمیت شناخته شده اند، وضع اجتماعی مشخص و به تعبیر دیگر، جایگاه اجتماعی روشنی را در این نظام به دست می آورد که به آن اعتبار اجتماعی می گویند و شاید بارزترین شناسه آن ناپایدار بودنش است. فعالیت ورزشی، فرصت های خوب، متنوع و متناسب با همگان را به دست می دهد تا فرد با استفاده از آنها، به امید دستیابی به اعتبار اجتماعی از طریق تیم، توانایی های خود را نشان دهد و نقش هایی را ایفا کند. بسیار پیش می آید که کودکان و بویژه نوجوانان در جلب توجه زیاده روی می کنند و در این حتی به شیوه های نادرست پناه می برند که این خود برای آنان و اطرافیانشان دردسرها و مشکلاتی را به وجود می آورد.

به طور کلی، فعالیت ورزشی جو تربیتی و فضای پذیرفته ای برای تحقق بخشیدن به اعتبار اجتماعی فراهم می آورد. البته، دیگر انواع فعالیت های تربیتی، از قبیل فعالیت هنری نیز چنین شرایطی فراهم می آورند، اما فعالیت ورزشی ویژگی هایی دارد که آن را از فعالیت های دیگر جدا می سازد؛ چرا که فعالیت ورزشی می تواند با هر سنی و هر شرایط و موقعیتی تناسب یابد(کوکلی، 1978 : 78-75).

بنابراین بازی و ورزش پیوند تنگاتنگی با رشد و تکامل شخصیت افراد دارند و آن را به مرحله نضج و آگاهی اجتماعی می رسانند.

1.Coakley