وکالت در طلاق

ا به‌طورمعمول در فقه به دو صورت تصور کرده‌اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول آن از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاطاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد.
با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر می‌‌رسد ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانون‌گذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می‌شود ولی در وکالتی که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است. سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟
در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد.
در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده‌اند. در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است. با توجه به مباحث مطرح‌شده معلوم می‌گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می‌توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می‌توان وکالت داد؟ وکالت می‌تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می‌تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.
1-1-3-2 اهلیت موکل
صغیر غیر ممیز و مجنون نمی‌توانند به کسی وکالت دهند و حق توکیل ندارند زیرا این‌ها ازنظر حقوقی فاقد اراده سالم هستند. درباره مجنون ادواری این نظر قابل‌قبول است که مجنون ادواری در حالت افاقه می‌‌‌تواند به غیر، در مسائل مالی و غیرمالی وکالت دهد و با حدوث جنون عقد وکالت منفسخ می‌گردد.
در مورد صغیر ممیز و سفیه که می‌توانند تملکات بلاعوض نمایند زیرا ضرری به آنان وارد نمی‌شود و دیگر این‌که تصرفات سفیه در اموال و حقوق مالی‌اش غیر نافذ است و محتاج به تنفیذ قیم یا ولی است و در مسائل غیرمالی می‌تواند شخصاً اقدام نماید. بنابراین صغیر ممیز و سفیه در اموری که خود می‌توانند انجام دهد مانند تملکات بلاعوض و یا امور غیرمالی به دیگران وکالت دهند.
در عقد وکالت نه برای موکل اهلیت تام شرط شده است و نه برای وکیل یعنی لازم نیست که هم وکیل و هم موکل برای تمامی معاملات اهلیت داشته باشند تا بتوانند عقد وکالت را هم جاری سازند بلکه شرط صحت وکالت از حیث اهلیت آن است که موکل و وکیل برای انجام امری که نسبت به آن وکالت داده می‌شود اهلیت داشته باشند. بنابراین یک نفر سفیه نمی‌تواند برای بیع مال خود به یک نفر دیگر وکالت دهد اگرچه وکیل کبیر و عاقل و رشید هم باشد ولی می‌تواند برای قبول اموال غیر معوض کسی دیگر را وکیل کند اگرچه وکیل یک نفر سفیه باشد زیرا که غیر رشید نمی‌تواند شخصاً و بدون اجازه ولی عقد بیع واقع سازد ولی می‌تواند بدون اجازه او به تملکات بلاعوض از هر قبیل اقدام نماید و همچنین یک نفر به علتی ممنوع از تصرف در مال بخصوصی باشد نمی‌تواند نسبت به تصرف راجعه به آن مال وکالت دهد ولی می‌تواند نسبت به تصرفات راجع به سایر اموال خود وکیل معین کند.
مجنون و صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز و همچنین سفیه نمی‌توانند در امور مالی خود تصرف بنمایند. خود او مال خود را به دیگری تملیک بنماید یا تعهدی به نفع او کنند خواه مورد آن مال باشد یا عمل زیرا تصرفات آنان مصون از تضییع و تفریط نمی‌باشد اما تملک بلاعوض که به‌طورقطع موجب تضییع و تفریط نمی‌باشد برای صغیر ممیز و سفیه اشکالی ندارد و نسبت به مجنون و صغیر غیر ممیز هم اشکال از آن نظر است که تملک احتیاج به‌قصد انشاء دارد و اینان ازنظر قانونی قادر به ایجاد آن نیستند و آنچه ایجاد بنماید اعتبار قانونی ندارد. صغیر ممیز و سفیه نمی‌تواند غیرمستقیم نیز تصرفاتی در امور مالی خود بنماید که موجب ایجاد تعهد به تأدیه مال و یا انجام عمل شود مانند نکاح دائم که مهر در آن ذکر نشده یا عدم مهر ذکرشده زیرا در مورد مزبور اعمال آنان موجب تصرف در امور مالی است و از تضییع و تفریط مصون نمی‌باشد. چنانکه از روح مواد مربوطه استنباط می‌شود تصرفاتی که تأثیر در امور مالی آنان ندارد مانند طلاق خلع یا اقرار در امور غیرمالی اشکالی ندارد.
عقد وکالت از جهت اهلیت طرفین تابع شرایط عامه صحت معاملات است و به این جهت قانون مدنی ماده خاصی را به این امر اختصاص نداده است. بنابراین هر یک از وکیل و موکل باید دارای اهلیت تصرف باشند. در خصوص موکل وجود اهلیت تصرف به لحاظ این است که موکل از طریق وکالت در اموال و حقوق مالی خود دخالت می‌کند و هرگاه شخصاً از تصرف در اموال خود ممنوع باشد به‌طریق‌اولی حق تفویض این اختیار را به دیگری نخواهد داشت. بنابراین شخصی که حکم حجر او به لحاظ سفه یا ورشکستگی صادرشده است نمی‌تواند در حقوق مالی خود به دیگری وکالت دهد ولی در امور غیرمالی مثلاً طلاق مانعی در تفویض وکالت وجود ندارد زیرا شخص محجور از طلاق ممنوع نیست.
سفیه می‌تواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز چون اهلیت انجام هیچ عمل ارادی را ندارد هیچ‌گاه نمی‌تواند طرف عقد وکالت قرار گیرند.
1-1-3-3: اهلیت وکیل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1-3-3-1: صغر
اگر سؤال شود که آیا صغیر تواند به‌تنهایی وکیل شود؟ قطعاً با استناد به مواد ۶۶۲ و ۶۸۲ قانون مدنی پاسخ منفی خواهد بود که وکیل باید برای انجام مورد وکالت اهلیت داشته باشد تا وکالت امکان تحقق داشته باشد و چون حجر بر وکیل عارض شود و‌کالت حاصل باطل خواهد بود.
در عدم توانایی صغیر غیر ممیز درانجام وکالت تردیدی وجود ندارد و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است بنابراین چنانچه شخصی با صغیر غیر ممیز قرارداد وکالتی منعقد کند این قرارداداد باطل و بی‌اثر خواهد بود. اما در مورد صغیر ممیز هرچند در اینکه آیا صغیر ممیز می‌تواند سمت وکالت را قبول نماید یا خیر بین اساتید اختلاف‌نظر وجود دارد. اما درنتیجه می‌توان گفت صغیر ممیز نمی‌تواند بدون اذن ولی وکالت قبول نماید و این عمل بدون اذن ولی غیر نافذ است مگر قبول وکالت در اعمال صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد.
1-1-3-3-2: سفاهت
در عدم نفوذ اعمال حقوقی مالی سفیه به‌عنوان قاعده کلی که از ماده 1214 قانون مدنی استنباط می‌شود اختلافی نیست. و هیچ‌یک از اعمال حقوقی غیر رشید جز اعمال صرفاً مضر باطل نیست بلکه اعمال حقوقی غیرمالی او نافذ و اعمال حقوقی مالی او غیر نافذ است.
در مورد وکالت تردیدی نیست که سفیه در اموری که خود می‌تواند انجام دهد می‌تواند به دیگری وکالت دهد ولی در موردقبول وکالت باوجود اختلاف می‌توان گفت برابر ماده 1214 قانون مدنی در امور مالی سفیه نمی‌تواند وکالت قبول کند مگر با اذن ولی و اگر بدون اذن ولی اقدام نماید عمل او غیر نافذ است. البته با توجه با ماده 662 قانون مدنی وماده 7 قانون وکالت 1315 قراردادی شکل نمی‌گیرد. اما چون در امور غیرمالی محجور نیست بدون اذن ولی هم می‌تواند وکالت قبول کند.
1-1-3-3-3: جنون
مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. قانون مدنی در ماده 1212 قانون مدنی بدون هیچ تعریفی از مجنون به آثار حقوقی آن پرداخته است و گفته است جنون به هر درجه‌ای باشد موجب حجر است.
قانون‌گذار در ماده 1213 قانون مدنی مجنون را به ادواری و دائمی تقسیم کرده است. مجنون دائمی نمی‌تواند در سمت وکالت قرار گیرد و چنین قراردادی چنانچه منعقد شود باطل و بلااثر خواهد بود و چنانچه طرفین عقد وکالتی منعقد کرده‌اند ولی پس از مدتی وکیل مجنون شود در چنین حالتی عقد منفسخ می‌شود. ازآنچه در مورد جنون دائمی گفته شد مسلماً مجنون ادواری در زمان جنون فاقد درک و تمییز و درنتیجه فاقد اراده است. البته ناگفته نماند تبصره 7 ماده 7 قانون وکالت هم بیان داشته شخصی که تحت قیمومیت است نمی‌تواند سمت وکالت را قبول کند.
1-1-4: شرایط مورد  وکالت
اصولاً هر عملی که خود شخص بتواند انجام دهد را می‌تواند دیگری را وکیل خود نماید که به نیابت وی آن عمل را انجام دهد، مگر آنکه مباشرت شخصی وی شرط باشد. مثل اقرار و شهادت و…
بنابراین امری می‌تواند مورد وکالت قرار گیرد که دارای شرایط زیر باشد.

1-1-4-1: امکان انجام دادن آن توسط موکل میسر باشد
بنابراین در مواردی به دلیل محجور بودن (مجنون و صغیر و سفیه) یا ممنوع التصرف و ممنوع المعامله بودن ورشکسته و مدیون، (مواد 418 قانون تجارت و 276 قانون مدنی) و یا به دلایل قانونی (موانع اخلاقی و خلاف نظم عمومی بودن) خود موکل توانایی انجام امری را ندارد، نمی‌تواند آن کار را به دیگری نیابت بدهد.

1-1-4-2: انجام آن امر را بتوان به دیگری نیابت داد
اصولاً هر عملی که خود شخص بتواند انجام دهد را می‌تواند دیگری را وکیل خود نماید که به نیابت وی آن عمل را انجام دهد، مگر آنکه مباشرت شخصی وی شرط باشد. مثل اقرار و شهادت و…  در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت که وکالت در دو امر داده  می‌شود: وکالت در امور اداری (مثل وکالت در ترخیص کالا از گمرک) و وکالت در امور حقوقی (عقد و ایقاعات، مثل وکالت در عقد نکاح و وکالت در طلاق). بنابراین وکالت در امور مادی مثل نجاری و ماهیگیری و وکالت در امور وجدانی مثل شهادت و اقرار صحیح نیست.

1-1-4-3: مورد وکالت باید معلوم باشد
از آن گشایش و رفع نیز در امور است). بنابراین معلوم بودن اجمالی مورد وکالت کافی است. اگر مورد وکالت کلی و عام باشد، وکالت باطل است. زیرا موکل در معرض ضرر نامتعارف است. مثلاً شخصی، بدون
قید و شرط، به دیگری بگوید تو وکیل من هستی. در اینجا وکیل می‌تواند تمامی مال موکل را ببخشد، که این موجب ورود ضرر بزرگی به موکل است.
1-1-5: اقسام وکالت
1-1-5-1: وکالت تعیینی (قراردادی)
به وکالتی اطلاق می‌شود که هریک از اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطاء می‌کنند.

1-1-5-2: وکالت تسخیری
وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می‌شود.
در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق‌دارند که از وکیل استفاده نمایند و اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیلی تعیین نماید. اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل انتخاب می‌کند. البته در جرائمی که مجازات آن‌ها حسب مورد اعدام، قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین نماید، حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را نکند. در جرائم منافی عفت عمومی متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خود امتناع کند.

وکیل تسخیری که از طرف دادگاه انتخاب می‌شود قابل‌تغییر از سوی متهم نیست، مگر در مواردی که وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل با یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی ازاین‌دست که بی‌طرفی وامانت وکیل را دچار شائبه نماید. (موارد مذکور در ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده است).
همچنین وکیل تسخیری نمی‌تواند از عهده وکالت تسخیری سر باز زند چون طبق قانون وکالت هر وکیل باید در سال سه بار وکالت تسخیری و آن‌هم به‌صورت رایگان انجام دهد.
   
1-1-5-3: وکالت معاضدتی
وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور مدنی مثل تقسیم ارث، تخلیه عین مستاجره، خلع ید، طلاق، به وکلای دادگستری ارجاع می‌شود. برای بهره‌مندی از این تأسیس مفید، متقاضی (خواهان یا خوانده) باید درخواست خود را به دبیرخانه موسسه معاضدت مستقر در کانون وکلای مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می‌کنند می‌توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم نمایند.
سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبیرخانه معاضدت می‌فرستد. اگر موسسه معاضدت قضایی لازم بداند می‌تواند از متقاضی توضیحاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *