پایان نامه الگوی مدیریت منسجم خدمات و مدیریت عملیات یا فرایند

دانلود پایان نامه

3). تماس : جستجو و برقراری ارتباط با خریداران بالقوه
4). انطباق : شکل دادن و آماده سازی کالاها متناسب با سلیقه و میل خریداران
5). مذاکره : در مورد قیمت و سایر شرایط معامله
2-2-8-5 . کارکنان
نقش کارکنان در بازاریابی خدمات نسبت به میزان و نوع قرداد تعیین می شود و اغلب به میزان ملموس بودن خدمات بستگی دارد. از روی طبقه بندی خدمات با توجه به کار محور بودن یا ابزار محور بودن می توان میزان ارتباط را تعیین کرد. در این حالت کارکنان به ایجاد مبادله خدماتی کمک می کنند. اما بخشی از آن به شمار نمیروند مانند آژانس های مسافرتی، واسطه های شرکت بیمه و اجاره تجهیزات(وودرف،ص 56 ،2007).
2-2-8-6 . شواهد عینی
غیرملموس بون خدمات اهمیت شواهد عینی در آینده بازاریابی خدمات را افزایش می دهد. ارائه بعضی از خدمات بر پایه کالا استوار است و تامین کنندگان خدمات به کیفیت مناسب و استاندارد کالاهای تسهیل کننده که بخشی از خدمات را تشکیل می دهند توجه خاصی را مبذول خواهند داشت(وودرف،ص 59 ،2007).
2-2-8-7 . مدیریت عملیات یا فرایند
مطالعه فرایند یعنی روش های انجام کار و مراحل دست یابی به نتایج مطلوب در زمینه های تولید و مهندسی و برنامه ریزی رایانه. این موضوع در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و در واقع علت پیشرفت های بزرگی نظیر ” در بهترین زمان ” و ” تولید کم محصول ” در عملیات تولید محسوب می شود. با وجود این شناخت اهمیت فرایند در ارائه خدمات و استفاده از آن به عنوان ابزار رقابتی امر جدیدی است. پیشرفت های فناوری نیز به تحولات فرایند در بخش خانگی، صنعت و خدمات یاری رسانده است(وودرف،ص 89 ،2007).
2-2-9 . مدیریت منسجم خدمات
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎلاﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮلاً ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﻜﺎن و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺸﺘﺮی در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻫﻤﻴﺖ زﻣﺎن را درﺑﺮدارد، وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮی را ﻧﻴﺰ ﻃﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺮای دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ از اﻟﮕﻮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن‌های ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ. لاولاک و راﻳﺖ، ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ 8ps را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎروﻫﺎی ﻗﺎﻳﻖ ﭘﺎروﻳﻲ ﺳﺒﻚوزﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﭘﺎروزن ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ، ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ(طالقانی و تقی زاده، 1392).
ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ دارای ﺗﻌﺪادی زﻳﺮﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲشود.
نمودار2 -1.الگوی مدیریت منسجم خدمات(لاولاک و راﻳﺖ، 1999)
اﺟﺰای ﻣﺤﺼﻮل
اﺟﺰای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ارزش ﺧﻠﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .زﻳﺮﻣﺆلفهﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
• ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘﺲ اﻧﺪاز، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن؛
• ارا ﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎی وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ازﺳﻮی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ.
ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ، ﻛﻲ و ﻛﺠﺎ و ﭼﻄﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﻮد. زﻳﺮﻣﺆلفهﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرت‌اند از:
• ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ؛
• اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻏﺮاﻣﺖ؛
• ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ بیمه‌نامه‌ها