پایان نامه اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد ملی و بیمه مسئولیت حرفه ای

دانلود پایان نامه

شکارچیان و محیط‌بانان در قبال اشخاص ثالث 
بر اساس شرایط این بیمه‌، مسئولیت شکارچیان و محیط‌بانان در جریان شکار یا انجام وظایف محیط‌بانی در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. این بیمه در صورت وجود مجوز قانونی برای فعالیت بیمه‌ شونده، ارائه می‌شود.
رایانه 
بیمه رایانه کلیه خسارت‌های فیزیکی وارد به رایانه اعم از آتش‌سوزی، انفجار، سیل، طوفان، زلزله، نشست و رانش زمین، سقوط از بلندی، برخورد جسم خارجی، نفوذ مایعات به داخل اجزا، حمل و جابجایی در محل مورد بیمه، نوسانات جریان الکترسیته و سرقت با شکست حرز را حداکثر تا مقدار ارزش رایانه، تحت پوشش قرار می‌دهد.
حیوانات خانگی 
این بیمه به منظور پوشش کلیه خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌زایی صادر می‌شود.
مدیران مراکز آموزشی 
مسئولیت افرادی که در مراکز آموزشی مشغول به کار یا تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراکز می‌باشد. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشی اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران مراکز می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در مراکز آموزشی صادر می‌شود.
مدیران اردوها 
مسئولیت افرادی که در اردو هستند، بر عهده مدیر اردو است. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در اردو اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران اردو می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران اردوها به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در اردوها صادر می‌شود.
مستاجر در مقابل موجر 
مسئولیت نگهداری مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده مستاجر می‌باشد. بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر برای پوشش خسارات مالی احتمالی است که در زمان اجاره برای مورد اجاره ممکن است رخ دهد.
بیمه مسئولیت حرفه ای 
کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند. این بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گزار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه – اعم از کارگران ایرانی و غیرایرانی- تحت پوشش این بیمه خواهند بود. به موجب این بیمه‌، غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان قابل پوشش می‌باشد.
2-2-14. اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد ملی
صنعت بیمه در هر کشور از جمله یکی از مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه ای و در نتیجه فراهم نمودن زمینه رشد و توسعه آنها می تواند نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای نیز در تحرک و پویایی بازارهای مالی در تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری فعالیت های اقتصادی داشته باشد. شرکتهای بیمه با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه ، پرداخت خسارت های احتمالی خاص را در آینده تعهد می نماید . از آنجا که در خصوص خسارت ها اولاً با احتمال مواجه بوده و ثانیاً مربوط به زمان آینده می باشد، وقفه زمانی قابل ملاحظه ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ، در صورت وقوع وجود دارد. این وقفه امکان مشارکت فعال شرکتهای بیمه در بازارهای مالی را فراهم می کند(احمدوند، 1389).
از آنجائیکه فعالیت های بیمه می تواند تمامی فعالیت های اقتصادی و همچنین تمامی افراد کشور را تحت پوشش قرار دهد، لذا صنعت بیمه در بسیاری از کشورها به یکی از کانال های مهم تجهیز منابع پس اندازی و حتی در شرایط سخت اقتصادی و تورم بالا به تنها کانال پس انداز ملی تبدیل گردیده است. به طوری که در برخی از کشورها این نقش حتی از نظام بانکی و بازار بورس هم بیشتر است.
به طور کلی مهمترین خدمات صنعتی بیمه در اقتصاد ملی عبارتند از:
۱ -تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی از طریق ارائه پوشش های مناسب بیمه ای و در نتیجه فراهم نمودن زمینه رشد وتوسعه اقتصادی.
۲ -تحرک و پویایی بازارهای ملی و به ویژه بازار سرمایه ای از طریق بکارگیری وجوه انباشته شده نزد خود.
۳- کمک به تجهیز و انباشت پس انداز مالی.
۴ -جبران خسارات وارده بر اقتصاد ملی و حفظ ثروت ملی.