پایان نامه بنیان های بازاریابی رابطه مند و صنایع کارخانه ای ایران

دانلود پایان نامه

با استفاده از داده کاوی و اسناد موجود عوامل موثر خوشه بندی گردد.
مدل به دست آمده با نرم افزارهای AMOS و یا PLS SMART بررسی گردد
5-7 محدودیت‌های پژوهش
انجام هر نوع تحقیق کاربردی به دلیل وجود متغیرهای خارجی و داخلی تأثیرگذار، محدودیتی را برای محقق ایجاد می‌کند که غیرقابل کنترل می‌باشند، لذا اثرات این متغیرهای خارجی می‌تواند در نتیجه‌گیری تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. در این تحقیق محدودیت‌ها می‌توانند به شرح ذیل خلاصه شوند:
در این پژوهش برای سنجش کارشناسان و یا به عبارتی اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. گرچه این پرسشنامه از نظر روایی مورد بررسی قرار گرفته است ولی در مجموع با توجه به اینکه سؤالات پرسشنامه به صورت نگرش سنجی می‌باشد می تواند در فرایند کمی سازی مورد تفسیر و تغییر قرار گیرد ، در خصوص خدمات موردنظر در تحقیق حاضر ، جمیع متغیرهای غیر فنی اعم از آیین‌نامه‌ها، مقررات، تعرفه‌ها، نحوه مصرف، و … بر چگونگی و میزان استفاده از خدمات و نهایتا” نظر پاسخ دهندگان مؤثر هستند ، لذا امکان کنترل تمامی این متغیرها از سوی محقق میسر نیست و به همین جهت تحقیق با محدودیت حاصل از شرایط اجرای تحقیق همراه است. باتوجه به اینکه تفسیر نتایج با در نظر گرفتن وضعیت موجود و اثر متغیرهای ناخواسته باید صورت گیرد پس در تفسیر نتایج به دلیل محدودیت‌های ذکر شده باید احتیاط لازم را به عمل آورد.
منابع و مآخذ
اصغر پور، حسین، 1391، تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران، اقتصاد و توسعه کشاورزی علوم و صنایع کشاورزی
خاکی، غلامرضا. .1379 روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور، انتشارات دراین، ص 201.
خاکی، غلامرضا.. 1378 روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت ص 288.
خلیلی، ناصر؛ دانشوری ابراهیم..1378  روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت، تهران: نشر آذین.
دانایی فرد، حسن، مهدی الوانی و عادل آذر ( 1383 ). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:رویکردی جامع. تهران: صفار اشراقی.
دهدشتی؛ زهره، (1389)،” مدلی برای سنجش تأثیر قابلیت اعتماد برند بانکها بر تعهد وفاداری مشتریان” فصلنامه علوم مدیریت ایران
دهقانی، علی، 1392 ، تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع کارخانه ای ایران، پایان نامه دکترای تخصصی دانشکده اقتصاد – دانشگاه تبریز
رنجبران ، بهرام و براری، مجتبی 1388 ،تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک دولتی و- خصوصی، نشریه مدیریت بازرگانی ، دوره 1، شماره 2.
رنجبریان، بهرام، ( 1388)،” تاثیر بنیا نهای بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک دولتی و خصوصی” نشریه مدیریت بازرگانی
ریچارد، فردریک.اف( ١٣٨٠ )؛ رهبری به سوی وفاداری، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد،. گزیده مدیریت، سال دوم، شماره ١٢
سرلک، محمد علی ، 1389،بررسی عوامل موثر بر توسعه سهم بازار محصولات شرکت تجهیزات ایمنی راهها (با استفاده از آمیخته بازاریابی)
سرمد ، زهره و دیگران ، 1383، روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،تهران : انتشارات آگه ،چاپ نهم .
سکاران، اوما، روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ دوم، 1381، 532 ص
سینایی، حسنعلی،1388، بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزشگذاری عایدات و فرصتهای رشد آتی شرکتها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و مدیریت – دانشگاه پیام نور استان البرز
صادقی، فرزاد 1386 بررسی تاثیر )قیمت تنوع مکان( بر میزان فروش و سهم بازار سیستم فروشگاه های بزرگ، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی آزاد اسلامی واحد سنندج، سال دوم، شماره 3
طالقانی، محمد، (1388)،” ارزیابی اثرات اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در میزان وفاداری مشتریان بانکی” مجله مدیریت توسعه و تحول