پایان نامه عوامل موثر بر بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات

دانلود پایان نامه
در پژوهش حاضر، از آنجاییکه موضوع مورد تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بازارداری بیمه مسؤلیت می باشد؛مدل مفهومی نداریم.شکل زیر عواملی را که می توانند بر بازارداری و رشد آن تاثیرگذار باشند، نشان می دهد.
فرآیند فروش ، نیروی انسانی
شواهد فیزیکی ، بهره وری و کیفیت
مکان و زمان
قیمت
محصول
ترغیب
رتبه بندی عوامل موثر بر
بازارداری بیمه مسئولیت
د در بیمه پاسارگاد در استان ل البرز

شکل (1-2): عوامل مؤثر بر رشد بازارداری
1-9 . مراحل انجام پژوهش

شکل1-3 : مراحل انجام پژوهش
فصل دوم
مطالعات نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه
بیمه ، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت ، بیماری ، کهولت ، ازکارافتادگی و . . . وقایعی است که از زمان های دور همه انسانها را مورد تهدید قرارداده است.اندیشه ی ایجاد تامین درمقابل مخاطرات پیش رو از طریق همیاری و تعاون و راهکارهای از این نوع ، ریشه در ادوار تاریخ دارد. پیشرفتهای گسترده علمی و تکنولوژیکی عصرجدید نیز اگرچه به انسان کمک نموده است که بعضی از خطرات طبیعی را مهار نماید اما خود ، خطرات جدیدی را به همراه داشته که به پوشش های حمایتی خاص نیازمند است. فایده اصلی بیمه ، دادن اطمینان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالی است که در قاموس بیمه به آن ریسک اطلاق می گردد . فارغ از نوع بیمه می توان گفت بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت های اقتصادی ، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه گذاری و بطور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است(خسروی،تازه های جهان بیمه ، شماره130 ، 1390) .
صنعت بیمه در ایران علیرغم اینکه بیش از 7 دهه قدمت دارد و تلاش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است ، هنوز جایگاه مناسبی ندارد وعرضه گسترده بیمه های عمر بمنظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی آنگونه که شایسته است با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور، با موانع بسیاری روبرو می باشد(خشامن، چالشهای پیش روی صنعت بیمه ،ص20،1392). شرایط زندگی انسان در عصر کنونی به صورتی سامان گرفته است که بهره گیری و بکارگیری فناوری های نوین به منظور دسترسی به رفـاه و رشـد اقتـصادی بالاتـر مسـتلزم رویارویی هرچـه بیشتر با حـوادث و مخاطرات گوناگون و متنوع است.آثار و نتایح این حـوادث و مخاطـرات علاوه بـرایجاد نگرانی، تشویش، دغدغه های مسـتمر و سـلب آسایش بعضی اوقات به حدی است که می تواند حاصل سـالها تلاش و کوشـش فردی یا جمعی را با خطرنابودی روبرو سازد. از این رو بیمه مسئولیت از جمله بیمه هائیست که نسبت به بیمه هایی مانند بیمه آتش سوزی بیمه باربری، بیمه ایست جدید ولی بسیار مهم و در این تحقیق سعی برآن است تا عوامل موثر بر بازاریابی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
فصل حاضر در سه بخش به بررسی ادبیات نظری تحقیق می پردازد:
در بخش اول به بیان تعاریفی از خدمات ، بازاریابی ، مدیریت منسجم خدمات و بیمه مسؤلیت می پردازیم.