پایان نامه کسب مزیت رقابتی و محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه

قاضی زاده، مصطفی، 1384، بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های صادراتی ایرانی در بازارهای آسیای میانه و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش سهم بازار، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
کاظمی، مهدی و خجسته، غلامرضا و رزمی، حسنعلی( 1388 )،”کسب مزیت رقابتی از طریق پرورش مشتریان وفادار”، مجموعه مقالات همایش منطقه ای طراحی(مهندسی)مجدد جامع سازمان”
مقدسی، رضا، 1384، مطالعه عوامل موثر بر سهم ایران در بازار جهانی محصولات کشاورزی، پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
مقصودی، محمد حسین( ١٣٨٢ )؛ ارتباط بین رضایت مشتری با کارایی و اثر بخشی فرایندها،تهران: مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت کیفیت.
مولایی، علی، 1390، تاثیر متغیر های سهم بازار،هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات بر سود آوری صنایع نساجی،پوشاک و چرم ایران(رهیافت داده های تابلویی پویا)، سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
Bannerjee, S.B.(2010) Corporate Environmentalism and the Greening of Marketing : Implication for Theory and Practice in Charter , M.J . and Polonsky, M,J .(eds). Greener Marketing , 2nd, Green leaf ,Sheffield.
Beerli A., Martin J.D., Quintana A., (2004), A model of customer loyalty in the retail banking market, European Journal of Marketing, Vol. 38, No. 1/2, pp. 253-275.
Chan, K.W. and Ndubisi, N.O. (٢٠٠۴), “Building customer loyalty in the digital age through relationship
Colbert, Francois, (2002) Entrepreneurship and Leadership in Marketing the Arts. International journal of arts management
Collinson, Elaine,(2002) The Marketing / Entrepreneurship Interface, Journal of Marketing Management
Craig S. Galbraith, Curt H. Stiles,2008, Market Share, Scale, and Market Value: An
Duffy‚ D. L., (2004), Commentary internal and external factors which affect customer loyalty‚ journal of consumer marketing‚vol20‚no5‚p.480-85
Dunbar , C. G , (2000) , ” Factors affecting investment bank initial public offering market share ” Journal of Financial Economics .vol. 55 , 3-41
Empirical Study of Small Closely Held Manufacturing Firms, Journal of Small Business and Entrepreneurship 21, no. 4 , pp. 435–448
Eshghi, A., Haughton, D. and Topi, H. (2007), “Determinants of customer loyalty in the wireless telecommunications industry”, Telecommunications Policy, Vol. 31 No. 2, pp. 93-106.
financial services”, The Service Industries Journal, Vol. ٢٩, No. ۶, pp: ٧٧۵ – ٧٨٩ (۵۵)
Fyall , A & Callod , CH & Edwards , B , (2003) , ” Relationship Marketing The Challenge For Destination ” Annals of Tourism Research , vol. 30 , No . 3, pp . 644-659 .
Industrial Markrting Management . 33 . 513-526
Kotler, Philip, Keller, K.L., Ang, S. H., Leong, S. M., Tan, Ch.T. (2006). Marketing Management: An Asian Perspective, 4th ed., Prentice.
Kuo, R.J.; Ho, L.M & Hu, C. M(2002).Integration of self-organizing feature maps and k-means algorithms for market segmentation. Computers & operations research, 29:1475-1493.
Larson S., Susanna H., (2004); «Managing customer loyalty in the automobile industry», Department of Business Administration and Social Sciences.
marketing (RM) and the mediation effect of trust”, ICOQM Proceeding, ٢۵-٢٧ October, pp: ٢٩٣-٣٠٢.