۱۵۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۵مزدا

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۱۵

مزدا new

۸۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۱۶