۱۸نیسان

۱۸

نیسان مورانو

۱۶۰۰۰۰۰۰

۸۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۱۹

هیوندا i20 و i30

۸۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰