۴۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰…۲۵هیوندای

۴۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۲۵

هیوندای ولستر

۱۰۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۲۶

هیوندای گرنجور