۵۰۰۰۰۰…۸سانتافه

۵۰۰۰۰۰

۸

سانتافه IX45

۲۰۱۲-۱۶

۱۱۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۹

سوزوکی ویتارا

۹۰۰۰۰۰۰