پایان نامه با واژه های کلیدی نمایشنامه، میرزا آقا، ادبیات نمایشی، یونان باستان

واژگان کلیدی: آیرونی، ادبیات نمایشی، میرزا آقا تبریزی، میرزا فتحعلی آخوند زاده
مقدمه ………………………………………………………………………………………. ۱۱
فصل اول: کلیات
۱- ۱ – طرح مساله و پرسشهای اصلی …………………………………………………… ۱۳
۱ – ۲ – اهداف پژوهش …………………………………………………………………………… ۱۷
۱- ۳– پرسشهای کلیدی پژوهش ………………………………………………………….. ۱۸
۱ – ۴ – فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………… ۱۹
۱ – ۵ – روش تحقیق ………………………………………………………………………………. ۲۰
۱ – ۶ – سوابق و پیشینه پژوهش ………………………………………………………….. ۲۱
فصل دوم: آیرونی، تعاریف و پیشینه
الف) آیرونی(تعاریف و عناصر) …………………………………………………… ۲۳
۲- ۱- مفهوم آیرونی ……………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۲- تاریخچه آیرونی ……………………………………………………………………………… ۲۶
۲- ۳- عناصر ساختاری آیرونی ……………………………………………………………….. ۳۱
۲ – ۴ – انواع آیرونی
۲ – ۴ – ۱ – آیرونی کلامی …………………………………………………………. ۳۷
۲ – ۴ – ۲ – آیرونی سقراطی ……………………………………………………… ۳۸
۲ – ۴ – ۳ – آیرونی رادیکال ……………………………………………………….. ۳۸
۲ – ۴ – ۴ -آیرونی غیر شخصی …………………………………………………. ۳۹
۲ – ۴ – ۵ – آیرونی ساختاری …………………………………………………… ۳۹
۲ – ۴ – ۶ – آیرونی رمانتیک ………………………………………………………. ۴۱
۲ – ۴ -۷ – آیرونی موقعیت ………………………………………………………… ۴۳
۲ – ۴ – ۸ – آیرونی خودکاهی ……………………………………………………. ۴۴
۲ – ۴ – ۹ – آیرونی نقش ساده لوح ………………………………………….. ۴۵
۲ – ۴ – ۱۰ – آیرونی خودزنی …………………………………………………… ۴۵
۲ – ۴ – ۱۱ – آیرونی ناهمخوانی ساده ………………………………………. ۴۵
۲ – ۴ – ۱۲ – آیرونی عمومی نمایش ………………………………………… ۴۶
۲ –۳– ۱۳ – آیرونی نمایشی …………………………………………………… ۴۶
۲ – ۴ – ۱۴ – آیرونی تقدیر (سرنوشت) …………………………………….. ۴۷
۲ – ۴ – ۱۵ – آیرونی حادثه ……………………………………………………….. ۴۸
۲ – ۴ – ۱۶ – آیرونی کلی (عام، فلسفی) …………………………………… ۴۸
۲ – ۴ – ۱۷ – انواع آیرونی از نظر ناکس ……………………………………. ۵۰
۲ –۵– آیرونی و تئاتر و تشخیص آیرونی ……………………………………………… ۵۱
۲ – ۶ – نظریات پیرامون آیرونی
۲ – ۶ – ۱ – متیو آرنولد،تی. اس. الیوت …………………………………….. ۵۳
۲ – ۶ – ۲ – ریچاردز …………………………………………………………………….. ۵۴
۲ – ۶ – ۳ – پیروان نقد نو ………………………………………………………….. ۵۵
۲ – ۶ – ۴ – کیرکه گور ………………………………………………………………. ۵۹
۲ – ۶ -۵ – نورتروپ فرای …………………………………………………………… ۶۵
۲ – ۶ – ۶ – دی. سی. ماک ………………………………………………………….. ۶۸
۲ – ۶ – ۷ – فروید ……………………………………………………………………….. ۷۰
۲ – ۶ -۸ – باختین ……………………………………………………………………… ۷۱
۲ – ۶ – ۹ – پست مدرنیسم ………………………………………………………. ۷۱
۲-۷- پیشینه آیرونی در ادبیات کلاسیک ایران ……………………………………… ۷۳
۲ – ۷ – ۱ – آیرونی در شاهنامه …………………………………………………. ۷۴
۲ – ۷ – ۲ – آیرونی در آثار عبید زاکانی ……………………………………. ۷۷
۲ – ۷ – ۳ – آیرونی در مثنوی مولوی ………………………………………… ۷۸
ب) ادبیات نمایشی، نمایش ایرانی
۲-۸ – ادبیات نمایشی ……………………………………………………………………………. ۸۲
۱- ۹- نمایش درایران …………………………………………………………………………….. ۸۳
۲- ۱۰– پیدایش تئاتر معاصر درایران …………………………………………………… ۹۰
ج) آیرونی در نمایشهای ایرانی
۲ – ۱۱ – آیرونی در خیمه شب بازی …………………………………………. ۹۴
۲ – ۱۲ – آیرونی در شعبده بازی ………………………………………………. ۹۵
۲- ۱۳ – آیرونی در دلقک بازی (مسخره بازی) ………………………. ۹۶
۲ – ۱۴ – آیرونی در نمایشهای شبیه مضحک (تقلید)……………….. ۹۷
۲ – ۱۵ -آیرونی در لال بازی …………………………………………………… ۱۰۱
۲ – ۱۶ – آیرونی در بقال بازی ………………………………………………… ۱۰۱
۲ – ۱۷ – آیرونی درکچلک بازی ……………………………………………. ۱۰۳
۲ – ۱۸ – آیرونی در سیاه بازی ……………………………………………….. ۱۰۵
۲ – ۱۹ – آیرونی در نقالی ……………………………………………………….. ۱۱۰
۲ – ۲۰ – آیرونی در تعزیه و تعزیه مضحک …………………………….. ۱۱۱
فصل سوم: بررسی انواع آیرونی در آثار نمایشنامه نویسان متقدم ایران … ۱۱۶
الف) زندگینامه و معرفی آثارمیرزافتحعلی آخوندزاده
۳ – ۱ – خلاصه ای از شرایط سیاسی اجتماعی برهه زمانی نگارش نمایشنامه های متقدم …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۳ – ۲ – زندگینامه میرزا فتحعلی آخوند زاده …………………………………….. ۱۲۷
۳ – ۳ – دیدگاه آخوند زاده نسبت به آیرونی ……………………………………… ۱۳۰
۳-۴- آیرونیهای موجود در نمایشنامه های میرزا فتحعلی آخوندزاده
۳-۴-۱- حکایت وزیر خان لنکران یا سراب ……………………………. ۱۳۵
۳-۴-۲- حکایت خرس قولدورباسان یا دزدافکن ……………………… ۱۳۸
۳-۴-۳- حکایت مرد خسیس یا حاجی قره …………………………….. ۱۴۲
۳-۴-۴- حکایت وکلای مرافعه تبریز ……………………………………….. ۱۴۳
۳-۴-۵- حکایت موسیو ژوردان حکیم نباتات ………………………….. ۱۴۵
۳-۴-۶- حکایت ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر ……………………………. ۱۴۹
ب)زندگینامه و معرفی آثار میرزا آقا تبریزی
۳ – ۵ – زندگینامه میرزا آقا تبریزی ……………………………………………………. ۱۵۱
۳–۶- دیدگاه میرزا آقا تبریزی به آیرونی …………………………………………….. ۱۵۵
۳ – ۷ – آیرونیهای موجود در نمایشنامه های میرزا آقا تبریزی
۳-۷-۱- حکایت سرگذشت اشرف خان حاکم عربستان …………. ۱۵۷
۳-۷-۲- حکومت زمان خان ………………………………………………………. ۱۵۸
۳-۷-۳- حکایت کربلا رفتن شاه قلی میرزا …………………………….. ۱۶۰
۳-۷-۴- حکایت عاشق شدن آقاهاشم خلخالی ……………………….. ۱۶۲
نتیجه گیری
نقش آیرونی در شکل گیری ادبیات نمایشی در ایران ……………………….. ۱۶۴
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………. ۱۶۹
بخش عملی: نمایشنامه بن بست اعتماد ……………………………………………. ۱۷۳
مقدمه
آیرونی irony، ‌ تکنیک و صناعتی ادبی است که نوعی دوپهلویی و تناقض مفهومی را در خود مستتر دارد که باعث می شود نویسنده آیرونیست بتواند مفاهیم مورد نظر خود را در لفافه و در پوشش مفاهیمی دیگر به مخاطبش عرضه کرده و مخاطب از کشف منظور اصلی او از پس کلام ظاهری، غرق لذت شود. آیرونی غالباً خنده آور است و این خنده، گاه زهر خندی است بر حماقت کاراکتری که فکر می کند همه چیز مطابق خواست او پیش خواهد رفت اما خبر ندارد که تقدیر چیزِ دیگری برایش در نظر گرفته است. مخاطب با آگاهی از این تناقض در جایگاه آگاهی بالاتری نسبت به قربانی آیرونی قرار می گیرد و این جایگاه آگاهی برتر نسبت به حقایق و رخدادهای پیش رو، همان جایگاهی است که بشر از ابتدای خلقتش در پی دست یابی به آن بوده و هنوز موفق به تکیه زدن به آن نشده است.
آنچه که قبل از هر چیز در پیچ و خم درک و بررسی آیرونی به دست می آید، این است که آیرونی علاوه بر اینکه یک صناعت و فن بی نظیر، قدرتمند و کارآمد در هنر نمایشنامه و داستان نویسی است، به نوعی با تفکر و ایدئولوژی هم سر و کار دارد و از جمله مفاهیمی است که در هر زمان، با توجه به ویژگی ها و خصلتهای انسان آن برهه و شرایط کلی او تعریف می شود و همواره با مسمّا و معنادار است. آیرونی که در یونان باستان با تجاهل و خود حقیر نمایی یک شخصیت نمونه ای کمیک شکل گرفت، در “اودیپ شهریار ” همان عصر، حامل واقعیتی تلخ و تاثر برانگیز درباره یکی شدن شکار و شکارچی (اودیپ و خودش) و دخالت بی چون و چرای تقدیر و دست بستگی انسان در برابر آن بود. همین