2-4-1 . اثرات بیولوژیکی ROS

اثرات بیولوژیکی ROS شامل دو دسته اثرات هستند؛

2-4-1-1 . اثرات مثبت زیستی:

دستگاه ایمنی بدن از اثرات کشنده اکساینده ها و با ساختن گونه های فعال استفاده می نماید. فاگوسیت ها اصلی ترین عامل استفاده از چنین خاصیتی در داخل بدن هستند. این دسته از سلول ها با ساخت رادیکال های  ،  و  با استفاده از خاصیت اثر، بر مواد زیستی می توانند تقریبا به هر بخش از سلول هدف خود آسیب رسانند(43). این نقش در زمان التهاب افزایش می یابد. تمرین ورزشی به ویژه به وسیله شدت تمرین و تمرینات آسیب رسان مانند تمرین اکسنتریک سبب التهاب می شود(44). اگرچه بیشتر مطالعات بر روی اثرات مضر رادیکال های آزاد متمرکز شده است اما این دسته مواد نقش مهمی در سیگنال های درون سلولی بازی می کنند(45). همچنین نقش ROS در به کار انداختن آنزیم ها، رفع مسمومیت های دارویی و تسهیل تخلیه گلیکوژن شناخته شده است(46). ترکیبات ROS همچنین یک نقش اساسی در انقباض عضلانی بازی می کنند.جلوگیری از تولیدROS به از دست دادن نیروی انقباضی تارهای عضلانی منتهی می شود(47). در مقابل، افزایشROS به یک افزایش نسبی قدرت عضلانی منجر می شود(48).

2-4-1-2 . اثرات منفی :ROS

بیشتر گونه های فعال اکسیژن در متابولیسم عادی بدن در مقادیر کمی تولید می شوند و آسیب های تحمیل شده از طرف آن ها با سرعت زیادی ترمیم می گردد اما در شرایط تولید انبوه مواد اکسایشی، اثرات منفی آن ها  بیشتر بوده و فرایندهایی همچون تخلیهATP و مرگ سلولی را به دنبال دارند. این دسته مواد می توانند اندازه و شکل ترکیباتی را که با آن ها واکنش می دهند،تغییر دهند(43).

2-4-1-3 . تخریب چربی ها:

اکسیداسیون چربی ها در اصطلاح به نام پراکسیداسیون چربی نامیده می شود و می تواند پیامد بالقوه آسیب هایی باشد که در اثر حمله رادیکال های آزاد به سلول ها به وجود می آید. پراکسیداسیون لیپید هنگامی روی می دهد که رادیکال های ازاد، اتم های هیدروژن را به سرعت جدا می کنند. این امر بر اثر استریفیه شدن اسید های چرب اشباع نشده موجود در غشای سلولی و لیپوپروتئین ها و نیز اسیدهای چرب آزاد رخ می دهد(49).

2-4-1-4 . آسیب اکسایشی:DNA

ROS باعث شکسته شدن رشته های DNA و اختلال در فرایند رونویسی می شود(50). تمام بخش های DNA مستعد حمله ROS است(51). سیستم ترمیم DNA دائمی است اما ظرفیت آن می تواند بیش از حد گسترده شود یا مراحل ترمیم تغییر کند(52).

2-4-1-5 . آسیب اکسایشی پروتئین ها:

پروتئین ها نقش های حیاتی گوناگونی در سلول دارند. آن ها در اصل به شکل آنزیم بیشتر واکنش های بیوشیمیایی مورد نیاز عملکرد سلولی را تنظیم می کنند. پروتئین ها از حدود20 واحد ساختمانی متفاوت بنام اسیدآمینه ساخته می شوند که از نظر حساسیت شان نسبت به واکنش بهROS فرق می کنند،برای مثال اسیدهای آمینه سیستئین،متیونین و هیستدین به ویژه نسبت به حمله و اکسیداسیون توسط رادیکال های هیدروکسیل حساسند. به همین منوال آنزیم هایی که در ساختار آن ها این اسیدهای آمینه در موقعیتی قرار گرفته باشند که برای فعالیت آنزیمی حیاتی باشند از طریق واکنش با ROS غیرفعال می شوند. از طرف دیگر، اکسیداسیون ناشی از ROS پروتئین ها می تواند به تغییر ساختار سه بعدی پروتئین ها و همچنین تکه تکه شدن،تراکم یا اتصال بینابینی پروتئین ها منجر شود.در نهایت،اکسیداسیون پروتئین توسط سیستم های سلولی که مسئول حذف پروتئین های آسیب دیده از سلول هستند، بیشتر در معرض  تخریب قرار می گیرند(53).