پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، آموزش مهارت، برنامه درسی، مصرف مواد

مقدمه از آنجا که بخشی از سؤالات تحقیق بر مبنای اطلاعات گردآوری شده در فصل دوم پاسخ داده می‌شود لذا در این فصل پیشین? تحقیق از ابعاد گوناگون مطالعه و بررسی گردیده است. این فصل مشتمل... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی نمایشنامه، میرزا آقا، ادبیات نمایشی، یونان باستان

واژگان کلیدی: آیرونی، ادبیات نمایشی، میرزا آقا تبریزی، میرزا فتحعلی آخوند زاده مقدمه... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، رشد شناختی، روان شناسی

مفهومی قابل ارتباط دادن با مفاهیمی باشد که از پیش در ساخت شناختی فرد وجود دارند آن مفهوم معنی‌دار است. به سخن دیگر، مطالب معنی‌دار به مطالب یادگرفته شده قبلی مربوط می‌شوند،... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع رفتارگرایی، شناخت گرایی، تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی

، مکتب دیگری تحت عنوان مکتب رفتاری- شناختی پایه‌ریزی کردند. بندورا۳۹ ، ماهونی۴۰ و آرنکوف۴۱ از جمله این روانشناسان هستند. از نظریات دیگری که بعد از این مکاتب شکل گرفت، می‌توان به... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع پراگماتیسم، تکنولوژی آموزشی، تکنولوژی، روانشناسی

مسائل انسانی است به نظر این متفکران، پراگماتیسم در حالی که این فلسفه روشی است درحل مسایل عقلی که می‌تواند در سیر ترقی انسان بسیار سودمند باشد. در قلمرو معرفت شناسی پیروان... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، پراگماتیسم، آموزش و پرورش، تکنولوژی آموزشی

ش۲، ۶، ص ۶) سیرتکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری در نظام‌های آموزشی در تکنولوژی یادگیری نوعی یادگیری مبتنی بر توان و نیاز فراگیرنده پیشنهاد می‌شود؛ یعنی یادگیری از آن دست که... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، استاندارد، نظام آموزشی

چیزی بطور مشخصه در مورد تاثیر تکنولوژی اندازه‌گیری شود و حاصل نشده است. وی بیان می کند به همین دلیل است که بعضی از مراکز آموزشی برنامه‌های laptop دانش‌آموزان را به دلایل اقتصادی حذف... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، نگرش سیستمی، تعلیم و تربیت

قدم‌ها در جهت مدل تعاملی ارتباط است. در مدل‌های قبلی، فرایند ارتباط به صورت خطی مستقیم تصور می‌شد که در آن هر قدم، قدم بعدی را سبب می‌گشت. (ذوفن، لطفی‌پور، ۱۳۸۷، ۲۹، ص ۲۵) امروزه... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش، مراکز آموزشی

ساخته شد و در کنار وسایل دیگری مانند پروژکتورهای اسلاید، لابراتوارهای زبان و شبیه سازیهای آموزش خلبانی در آموزش نظامیان به کار گرفته شد. در این دوران که تا اواسط دهه‌ی ۱۹۴۰ به طول... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش، انتقال دانش

میزان مستقیم بودن، تجربه‌های فراهم شده با انتخاب و کاربرد رسانه‌ها و وسایل آموزشی استفاده کرد. آموزش دهنده‌ای که بر پایه‌ی روش‌های نوین تدریس، اقدام به طرح‌ریزی فعالیت‌ها و... متن کامل