پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قاعده اتلاف

تأمیناجتماعی، جلوگیری از جبرانخسارت مضاعف زیاندیده و صرفجوئی در هزینههای نهاد تأمیناجتماعی میباشند. (همان: ص52)یکی دیگر از سیاستهایی که زیر مجموعه سیاست رجوع قرار میگیرد سیاست... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، جبران خسارات

بند اول- قائممقامی شخصی و عینی 15بند دوم- قائممقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی) 171 – قائممقامی عام 202 – قائممقامی خاص 20بند سوم- قائممقامی قانونی و قراردادی 21گفتار سوم-... متن کامل