پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق مصرف

احتمال آن است که بگوئیم مقنن به دلیل نوپائی شرکتهایبیمه (که شش سال بیشتر از تأسیس آنها نگذشته بوده است) خواسته با درج کلمه قبول از بیمهگران حمایت ویژهای در زمینه دعاوی قائممقامی... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، اشخاص ثالث

بوده و از حیث قائممقامی در اثر پرداخت تبعیت موردی نموده و تصویب چنین مادهای به منزله پذیرش قائممقامی با پرداخت نبوده است. پس این مورد را نیز نمیتوان به عنوان مصداقی برای قائممقامی با... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قاعده اتلاف

تأمیناجتماعی، جلوگیری از جبرانخسارت مضاعف زیاندیده و صرفجوئی در هزینههای نهاد تأمیناجتماعی میباشند. (همان: ص52)یکی دیگر از سیاستهایی که زیر مجموعه سیاست رجوع قرار میگیرد سیاست... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، جبران خسارات

بند اول- قائممقامی شخصی و عینی 15بند دوم- قائممقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی) 171 – قائممقامی عام 202 – قائممقامی خاص 20بند سوم- قائممقامی قانونی و قراردادی 21گفتار سوم-... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره دادگاه صالح، جبران خسارت

و مسئولحادثه اطلاع رسمی داشته و خسارت را پرداخت نموده باشد، این انصراف ضمنی از قائممقامی تلقی میگردد. چنانچه بیمهگذار و مسئولحادثه پس از پرداخت خسارت بیمهگر شرط عدممسئولیت درج... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، عقد اجاره

از کانون خانواده را برداشت نمود بهطوریکه حتی آن را نسبت به دانشآموزان یک مدرسه اجرا نمود. (گروتل و ژوبر،1995: 99-100)106 در فرانسه در مواردی که اشخاص دارای مصونیت، تحتپوشش بیمهی مسئولیت... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق مصرف

شرکتهایبیمه (که شش سال بیشتر از تأسیس آنها نگذشته بوده است) خواسته با درج کلمه قبول از بیمهگران حمایت ویژهای در زمینه دعاوی قائممقامی بنماید. اگر چنین دلیلی وجود داشته امروزه این... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه، قاعده غرور

و استیلاء ضامن چیزی شده که در ذمه ید اول قرار دارد. (فاضل لنکرانی،1416: ج1، ص149-150) در مورد جواز رجوع ید سابق به ید لاحق پس از پرداخت به مالک گفته شده اگر مالک به ید سابقی که مال را تلف نکرده... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، قاعده اتلاف

صرفجوئی در هزینههای نهاد تأمیناجتماعی میباشند. (همان: ص52)یکی دیگر از سیاستهایی که زیر مجموعه سیاست رجوع قرار میگیرد سیاست کاهشخسارت میباشد. در این سیاست مبلغ مزایای جنبی از میزان... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت

نماید.40 در مقام نقد گفتهشده چون مزایای بیمه در اغلب موارد به طور قطعی و بلافاصله به زیاندیده پرداخت میشود و اقامه دعوای مسئولیت زمانبر و احتمالی است و معمولاً نیاز زیاندیده بعد از... متن کامل