دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره سرمایه در گردش

2-16-2 معیارهای نوین نقدینگی 60
2-17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش 70
2-17-1 نسبت های نقدینگی و نسبت آنی 72
2-17-2 نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش 73
2-18 تغییرات قیمت سهام 74
2-19 اهمیت تغییرات قیمت سهام 75
2-20 مکاتب قیمت گذاری سهام 77
2-21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام 78
2-21-1 عوامل کلان 78
2-21-2 عوامل خرد 81
2-22 منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی 86
2-23 ارزش افزوده نقدی 87
2-23-1 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری 88
2-23-2 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی 88
2-24 چارچوب نظری پژوهش 88
2-25 پیشینه تحقیق 90
2-25-1 تحقیقاتی داخلی 90
2-25-2 تحقیقات خارجی 95
فصل سوم روش شناسی تحقیق 108
3-1 مقدمه 109
3-2 روش تحقیق 110
3-3 جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری 111
3-4 قلمرو پژوهش 112
3-5 روش گردآوری اطلاعات 113
3-6 اهداف اساسی انجام پژوهش 114
3-7 فرضیه های پژوهش 115
3-8 متغیرهای تحقیق 116
3-8-1 متغیر وابسته 116
3-8-2 متغیر مستقل 119
3-8-3 متغیرهای کنترلی 120
3-9 مدل پژوهش 121
3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات 123
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 125
4-1 مقدمه 126
4-2 آمار توصیفی 126
4-3 روش دیکی- فولر تعمیم یافته 129
4-4 بررسی ناهمسانی واریانس 130
4-5 تعیین روش برآورد مدل- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت 131
4-5-1 آزمون آماره F 131
4-5-2 آزمون هاسمن 131
4-6 آزمون فرضیه اول 132
4-7 آزمون فرضیه دوم 133
4-8 آزمون فرضیه سوم 135
4-9 آزمون فرضیه چهارم 136
4-10 آزمون فرضیه پنجم 138
4-11 آزمون فرضیه ششم 139
فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 142
5-1 مقدمه 143
5-2 خلاصه تحقیق 143
5-3 نتیجه، بحث و مقایسه 144
5-3-1 نتایج حاصل از فرضیه اول 144
5-3-2 نتایج حاصل از فرضیه دوم 145
5-3-3 نتایج حاصل از فرضیه سوم 145
5-3-4 نتایج حاصل از فرضیه چهارم 146
5-3-5 نتایج حاصل از فرضیه پنجم 147
5-3-6 نتایج حاصل از فرضیه ششم 147
5-4 محدودیت ها در کاربرد نتایج تحقیق 147
5-5 پیشنهادهای تحقیق 148
5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 148
5-5-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 150

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع و ماخذ 151
منابع لاتین: 155
پیوست ها 158
چکیده انگلیسی 168
فهرست شکل ها صفحه
شکل(2-1) استراتژی موفق……………………………………………………………………………………………………………………………………29
فهرست نمودارها صفحه
نمودار(2-1) ساختار دارایی ها در طول زمان…………………………………………………………………………………………………………….21
نمودار(2-2) ساختار سرمایه و بدهی ها در طول زمان………………………………………………………………………………………………….21
نمودار(2-3)ویژگی های ریسک و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش………………………………………………………….49

نمودار(4-1)استراتژی شرکت های نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….128
فهرست جدول ها صفحه
جدول(2-1)خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی ……………………………………………………………………………………….101
جدول(3-1)نرخ سود اوراق مشارکت در سال های 1387 لغایت1391……………………………………………………………………117
جدول(4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….127
جدول(4-2)تقسیم بندی شرکت ها براساس نوع استراتژی…………………………………………………………………………………….128
جدول(4-3) آزمون ریشه واحد جمعی بر روی متغیّرها به روش دیکی فولر……………………………………………………………..129
جدول(4-4) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس با استفاده از آماره اصلاح شده والد……………………………………………………..130
جدول(4-5)نتایج آزمون آماره F……………………………………………………………………………………………………………………..131
جدول(4-6) نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………….131
جدول(4-7) آزمون رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….132
جدول(4-8) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل…………………………………………………………………………………………………..132
جدول(4-9) آزمون رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….134
جدول(4-10) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………….134
جدول(4-11) آزمون رگرسیون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….135

جدول(4-12) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………….135
جدول(4-13) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….137
فهرست جدول ها صفحه
جدول(4-14) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل…………………………………………………………………………………………………………..137
جدول(4-15) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………….138
جدول(4-16)قابلیت تبیین و معناداری کل مدل……………………………………………………………………………………………………………138
جدول(4-17) آزمون رگرسیون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………….140
جدول(4-18) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………………….140
جدول(5-1)خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………..144
فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
امروزه در همه واحدهای تجاری، سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. سرمایه در گردش برای موفقیت هر واحد تجاری یک عامل مهم است و نیازمند کنترل و مدیریت کافی می باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران، به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه گردد. نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی های سررسید شده، استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوری که شرکت بتواند به موقع جواب گوی تقاضای مشتریان باشد، از جمله دلایل اهمیت مفهوم سرمایه در گردش می باشد. لذا هر گونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که در نهایت موجبات، تغییر در قیمت سهام، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را به دنبال خواهد داشت(رهنمای رودپشتی و کیائی،1387). هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری می باشد(فتحی و توکلی،1388). از طرفی دیگر سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آنها و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت آگاهی یابند. برای نیل به این هدف در سال های اخیر یک ابداع حرفه ای در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است. هدف اساسی این معیار، ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی است که برای سهامداران ایجاد کرده است(اتوسون1996). مدیریت به عنوان یکی از ارکان مهم هر شرکتی می تواند تصمیم گیری و استراتژی شرکت را در آینده رقم زند و به نوعی چشم انداز شرکت را برای سهامداران تبیین نماید. در حقیقت موفقیت یا عدم موفقیت تیم مدیریتی شرکت، سهامدار را به این سمت سوق می دهد که درباره سهام خود تصمیم گیری نماید . قیمت سهام قیمتی است که خریداران و فروشندگان در معاملات بورس سهام بر آن توافق می کنند. بر عکس قیمت کالاهایی که در یک مغازه وجود دارد،که غالبا به سرعت تغییر نمی کند، قیمت سهام معمولا در نوسان است حتی طی یک روز نیز با تغییرات متعددی همراه است. تغییر قیمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعیت می کند. یعنی اگر سهامداران زیادی قصد خرید (تقاضا) سهمی را بنمایند قیمت بازار آن سهم افزایش پیدا می یابد، زیرا فروشندگان نیز از عرضه سهام به قیمت های کمتر خودداری خواهند کرد. همچنین اگر افراد متعددی اقدام به فروش (عرضه) سهامی بنمایند. قیمت بازار سهم کاهش می یابد. این رابطه بین عرضه و تقاضا مرتبط با نوع اخبار،گزارشات و اعلامیه هایی است که درباره شرکت مربوطه در بازار سهام انتشار می یابد. لازم به ذکر است که اخبار مربوط به شرکت ها می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. از این رو می توان تغییرات قیمت سهام را ناشی از انتشار اخبار منفی و مثبت دانست. اخبار منفی عموما موجب فشار فروشندگان (عرضه) برای فروش سهام و باعث کاهش قیمت سهام می گردد. اخبار مثبت هم غالبا موجب فشار خریداران (تقاضا) برای خرید سهام و از این رو افزایش قیمت سهام می گردد. اخبار منفی و مثبت مثل گزارشات افزایش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *