دانلود پایان نامه حقوق با موضوع قوانین موضوعه

2-14- 2- وصیت به مالی که متعلق حق غیر است 49
فصل سوم: شیوه های تنظیم وصیتنامه و اقسام آن 50
مقدمه 51
3-1- تنظیم وصیت نامه 52
3-1-1- تنظیم وصیتنامه در موارد عادی 54
3-1-2-وصیت نامه ی خودنوشت: 55
3-1-2-1- تشریفات در تنظیم وصیتنامه خودنوشت 56
3-1-2—2- نوشتن وصیتنامه خودنوشت: 57
3-1-2-3-دخالت دیگری در تنظیم وصیتنامه خودنوشت: 57
3-1-2-4- تاریخ در وصیتنامه خودنوشت: 58

3-1-2-5- امضای وصیتنامه خودنوشت: 59
3-3- وصیت نامه ی رسمی 59
3-4- وصیتنامه ی سری 60
3-4-1-تشریفات وصیتنامه ی سری 60
3-4-2- ضمانت اجرای تشریفات 60
3-5- تنظیم وصیتنامه در موارد فوق العاده 61
3-5-1- اعتبار وصیتنامه ی غیر عادی 61
3-6- اثبات وجود وصیت 62
3-6-1جبران نقص شکلی: 62
2. صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه 62

3-6-1-2- اقرار به صحت وصیت 63
3-6-1-2-تجزیه ی اعتبار وصیتنامه 64
3-7- طریقه نوشتن وصیتنامه 65
فصل چهارم : اختیارات موصی در وصیت 69
4-1- مقدار سهم قابل تصرف موصی 70
4-2- وصیت ورشکسته: 71
4-3- آزادی شخص بدون وارث 72
4-4- منجزات مریض: 73
و برعکس، در تایید نظر مخالفت، می توان گفت که: 74
4-5- وصیت بر جسم: 75
وصیت بر واجبات مالی: واجبات مالی بر دو قسم است: 75
الف) واجبات مالی: 75
واجبات بدنی: 76
4-6- وصیت به واجبات مالی: 76
وصیت به واجبات بدنی: 76
4-7-وصایای زاید برثلث: 79
در این باب به چند مسئله فقهی اشاره می کنیم: 80
فصل پنجم : تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث 83
مقدمه 84
5-1- مفهوم ترکه و ارث 85
5-2- مصادیق تحت شمول ترکه 89
5-3-تمایز تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث 100
فصل ششم: نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن لا 107
نتیجه گیری 118
منابع 121
چکیده
وصیت به گفته تمام علمای حقوق دشوارترین بخش اعمال حقوقی است اینجانب به شرایط نفوذ وصیت نمی پردازم، چون خارج ازموضوع بحث ماست. بلکه سعی شده است به شرایط خارجی نفوذ وصیت درترکه که ازطرف موصی است و حدود اختیارات موصی نسبت به تصرف درترکه بحث بشود که در ضمن آن شرایط نفوذ وصیت بدست می آید واز تنفیذ وصیت در وصایای زائد در ثلث سخن می گوییم و نیز به صورت جزیی چگونگی تاثیر اجازه ورثه را بررسی می کنیم.
بدون شک کمتر کسی است که با واژه ی وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد وصیت از جمله اعمال حقوقی است که هر فردی ممکن است نیازمند آن باشد، به جهت تاثیر وصیت در زندگی اجتماعی افراد در فقه اسلامی و حقوق مدنی این مبحث از اهمیت فراوانی برخوردار است و همواره مورد توجه حقوق دانان و فقهای اسلامی قرار گرفته است وصیت یکی از مهم ترین مسائلی است که انسان با آن روبرو می شود همان طور که هر فردی در طول حیات خود برای ادامه زندگی به برنامه ریزی و هدف احتیاج دارد به دستور اسلام که دین کامل و حقیقی است انسان به وصیت و ارث برای آخرت خود هم برنامه ریزی می کند. به همین دلیل بررسی حدود و اختیار مالک در اموال خود از لحاظ فقهی و حقوقی بسیار حایز اهمیت است زیرا باید بدانیم که اختیار مالک در اموال خود به چه میزان است؟ اعمال وی در چه صورتی نافذ یا غیر نافذ وی ا باطی می شود در راستای این هدف به شناخت وصیت پرداخته ایم. تصرفاتی که شخص به طور مستقیم یا با واسطه برای زمان بعد از مرگ، در اموال خود می کند به زبان حقوقی وصیت نامیده می شود.
برای شناخت وصیت های مجاز باید شرایط صحت و اعتبار وصیت را بررسی کرد که مطابق ماده 190 قانون مدنی وصیت نیز تابع شرایط عمومی صحت قرار دادهاست از جمله قصد و رضای طرفین اهلیت طرفین موضوع معینی که مورد معامله باشد و مشروعیت داشته باشد.موصی در انجام وصیت در مواردی با مانع روبه رو می شود از جمله این موانع وصیت تا میزان ثلث است و وصیت زاید بر ثلث که موقوف به تنفیذ ورثه است اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر مفاد آن باشد.هدف ما مشخص نمودن حدود اختیارات موصی دروصیت وبررسی تطبیقی آن و شناخت موارد اختلاف نظر در باب شرایط نفوذ وصیت درترکه (از طرف موصی) درفقه امامیه وحقوق موضوعه است. و به تحلیل دلایل موافقان و مخالفان در باب مسایل مورد اختلاف و سرانجام سعی در شناسایی وتحلیل نقاط ابهام، اجمال، وسکوت قانون در باب شرایط نفوذ وصیت در ترکه را مورد بررسی قرار می دهیم.
سعی کردام طوری این تحقیق را مورد نگارش قرار دهم که علاوه بر سادگی وصریح بودن مطالب آن دارای آنچنان پختگی باشد که بتوان از آن به عنوان یک ایده در موسسات آموزشی و پژوهشی ومراجع قضایی مورد بهره برداری قرار گیرد و دانشجویان رشته حقوق بتوانند به آن استناد و آن را مورد مطالعه قرار دهند و ان شاا.. شاهد این باشیم که قانون گذار نیز با عنایت بیشتر به این مبحث بتواند کاستی های که در این مورد در قانون قابل مشاهده است را برطرف نماید. امیدوارم که توانسته باشم با عنایت خداوند هرچند بسیار اندک اما گامی در جهت پیشبرد این مبحث و روشن شدن آن برداشته باشم. ان شاا..
کلید واژه ها: وصیت، موصی، ثلث، ورثه

مقدمه
وصیت یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی می باشد که به علت پیچیدگی مسائل و نیاز شدید مردم به حل مسائل آن جستجو و بحث بیشتری را ایجاب می نماید. نظم هر جامعه ایجاب می کند که موضوعیت حقوقی هر فرد از لحاظ مقدار دارایی و مطالبات، بعد از فوت نیز مشخص و معین باشد و اختلافات و درگیری های خطرناک بین ورثه و اشخاص ثالث جلوگیری شود به همین جهت است که در اسلام به وصیت که در حقیقت آمار مطالبات و دیوان متوفی و نماینده آخرین اراده ی اوست جنبه عبادی داده شده است. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و… به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم. وصیت از آنحایی اهمیت دارد که:
در بین اعمال حقوقی وصیت از خصوصیات خاص برخوردار است که باید نسبت به آن دقت بیشتری به عمل آورد چرا که مفاد وصیت نامه پس از فوت موصی باید انجام پذیرد و چنانچه مسائل مندرج در وصیت نامه به جهتی از جهات مورد تردید یا تکذیب قراربگیرد موصی در قید حیات نیست تا بتواند از صحت آن آگاهی باید. به همین جهت قوانین مربوطه برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده و تزویر توجه بیشتری در شرایط صوری وصیت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده اند.
از طرفی آنجایی که طبع تصرفات رایگان به گونه ست که انشاء‌کننده ممکن است بیشتر در معرض فشار یا تهدید واقع شود قانون برای انشاء‌این اعمال رعایت تشریفات خاصی را اختیاری دانسته است، زیرا به طور معمول در هنگامه ی مرگ موصی انشاء‌شود وناتوانی مادی و معنوی مختصر به فریب کاران فرصت بیشتری برای سوء استفاده می دهد. به همین جهت، تشریفات تنظیم وصیت نامه را می توان ضامن حفظ آزادی و استقلال فکر موصی دانست.
این رساله شامل شش فصل است که به بیان کلیات و تعاریف و شناخت از وصیت می پردازیم. بیشتر سعی شده است حدودی که موصی می تواند در وصیت دخیل باشد مورد توجه قرار گیرد و بررسی می کنیم طریقه نوشتن وصیت نامه صحیح و قانونی را و در آحر شرایط اجرای وصیت نامه و طریقه اثبات در صورت اختلاف را بررسی کنیم و با توجه به قانون ایران وصیت را در سایر نظامهای حقوقی به خصوص حقوق اسلامی با نگاه تطبیقی مورد تحلیل قرار دهیم.
ب- بیان مسئله:
با بررسی اجمالی در این موضوع می توان گفت وصیت یکی از مهم ترین مسائل مورد ابتلای بشر است که اسلام برای بعد از مرگ هم برنامه دقیق و مشخصی پی ریزی کرده است. انسان تا زمانی که زنده است و دارای اهلیت باشد و از تصرف در اموالش منع نشده باشد می تواند در همه اموالش تصرفات مالکانه کند ، اما با پیش آمدن مرگ، این مقدار از تصرف از محدوده ی اختیار صاحب مال خارج می شود و او حق دارد فقط برای مقدار معینی از اموالش (یک سوم اموال) برای بعد مرگش تعیین تکلیف کند.
اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.
لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت که هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، که امید است با همه نواقص و کاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.
پاسخ دادن به سولاتی از این قبیل که آیا شخس می تواند وصیتی بر خلاف شرع انجام دهد و آیا وصیت شخص بدون اهلیت نافذ است؟ با بررسی قوانین و احکام موجود وخلاء های موجود در قانون نیاز به بررسی بیشتر در این زمینه احساس می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پرسش ها
در چه زمانی موصی حق تصرف در اموال خود را دارد وحدود تصرفات موصی به چه میزان است؟
منظور از شیوه صحیح و قانونی نوشتن وصیت چیست؟
نگاه تطبیقی به وصیت چگونه است؟
منظور از قانون حاکم بر وضعیت بیگانگان در مورد احوال شخصیه چیست؟
ضرورت واهمیت موضوع
این پزوهش به منظور بررسی حدود واختیارات موصی پرداخته است. با توجه به اهمیت موضوع نیاز به بررسی بیشتری در مورد وصیت در قوانین کشور احساس می شود. وجود قوانین و جزئیاتی در قانون که در ظاهر امر با موازین شرعی مطابق به نظر نمی رسد ایجاب می کند تا با بررسی جزئیات و ابعاد دینی ، ابهامات وتعارضات قانونی و شرعی این مساله تعیین گردد.
و- روش تحقیق:
در این مساله در روش کتابخانه ای و مراجعه به مطالب و مقالات موجود در این زمینه و مطالعه کتب و مطالب و پایان نامه ها و سایت های حقوقی، مشاوره با افراد صاحب نظر استفاده شده است و نوع ‌تحقیق، تحلیلی می باشد.

فصل اول
شناخت وصیت

مقدمه
اراده موصی (وصیت کننده) در هیچ حال به طرف خطاب او به عنوان موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده است) تحمیل نمی شود و او اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند اجرای اختیار رد و قبول در مرحله نخست با شخص موصی له است ولی اگر اهلیت نداشته باشد با ولی یا قیم اوست.
در مورد ورشکسته، علی رغم اینکه از ماده 418 قانون تجارت برمی آید که چون ورشکسته از دخالت در امور مالی خود ممنوع است. مدیر تصفیه باید به قائم مقامی او درباره قبول یا رد وصیت تصمیم بگیرد ولی باید گفت موصی له در این زمینه اختیار شخصی دارد و حق قبول یا رد وصیت با خود اوست.
برای اعلام رد یا قبول وصیت مهلت خاصی پیش بینی نشده است. پس هر زمان که وصیت قبول شود تملک تحقق می یابد و رد وصیت نیز آن را منحل می کند ولی اگر تاخیر در این اعلام (اعلام قبول یا رد وصیت از جانب موصی له) موجب تضرر ورثه باشد (چرا که ورثه حق ندارند پیش از اعلام این اراده در موصی به (مالی که نسبت به آن وصیت شده است) تصرف کنند)