منبع تحقیق با موضوع حمل‌ونقل چندوجهی

یری از آلودگی آب دریا حاصل از کشتی‌ها 57
گفتار چهارم: کنوانسیون بین‌المللی خطوط شاهین 58
گفتار پنجم: کنوانسیون مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا 60
گفتار ششم: کنوانسیون اندازه‌گیری ظرفیت کشتیها 61
گفتار هفتم: کنوانسیون تسهیل ترافیک بین‌المللی دریایی 62
گفتار هشتم: کنوانسیون بین‌المللی معیارهای آموزشی،صدورگواهینامه، نگهبانی دریانوردی 62
گفتار نهم: کنوانسیون نجات دریایی 63
مبحث سوم : قوانین ، مقررات و آیین‌نامه‌های بین‌المللی 64
گفتار اول: قوانین و مقررات بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی 64
بند اول: قانون هیگ 64
بند دوم: قانون هیگ ویزبی 64
بند سوم: قانون هامبورگ 64
گفتاردوم: آیین‌نامه‌ها 65
بند اول: آیین‌نامه بین‌المللی مدیریت ایمنی 65
بند دوم: آیین نامه بین المللی امنیت کشتی و بنادر 66
مبحث چهارم : موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و حمل ونقل دریایی 67
گفتار اول: جایگاه خدمات حمل‌ونقل دریایی در مذاکرات ادواری گات 68
بند اول: مذاکرات ادواری گات 68
بند دوم: دور اروگوئه 68
گفتار دوم : موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 69
بند اول : تعریف خدمات 69
بند دوم : اهمیت تجارت خدمات 69
بند سوم : ویژگیهای موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 70
بند چهارم : ساختار موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 70
بند پنجم : ضمایم موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 70
بند ششم : ضمیمه مربوط به مذاکرات در مورد خدمات حمل‌ونقل دریایی 71
مبحث پنجم: سازمان جهانی تجارت و آزادسازی تجاری 71
گفتار اول: سازمان جهانی تجارت 71
بند اول : موانع تجاری مصنوعی (انسان ساز) 72
بند دوم: موانع تجاری طبیعی 73
بند سوم :خدمات حمل‌ونقل دریایی در برنامه‌های سازمان تجارت جهانی 73
فصل سوم: منابع حقوق دریایی ایران ، سازمانهای منطقه‌ای
مبحث اول: منابع حقوق دریایی ایران 74
گفتار اول: قانون دریایی مصوب 1343 74
گفتار دوم: قوانین مدنی، تجارت و امور گمرکی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی 77
بند اول: قانون مدنی 77
بند دوم: قانون تجارت 77
بند سوم: قانون امور گمرکی 77
گفتار سوم: آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های دریایی 77
مبحث دوم: سازمان بنادر ایران و الحاق به معاهدات بین‌المللی 78
گفتار اول : تاریخچه سازمان بنادر و دریانوردی 78
بند اول: دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی 81
بند دوم: آیین‌نامه‌های اجرایی شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی 81
گفتار دوم : معاهدات چندجانبه بین‌المللی دریایی که دولت ایران به آن پیوسته است 82
مبحث سوم: همکاریهای منطقه‌ای و سهم ایران درتجارت جهانی 86
گفتار اول: بلوکهای مهم منطقه‌ای و افزایش سهم در تجارت بین‌المللی 86
بند اول: سازمان همکاری اقتصادی اکو 87
بند دوم: نشست‌های مرتبط اکو 88
بندسوم: شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای 90
بند چهارم: شورای هماهنگی حمل‌ونقل و ترانزیت 90
بند پنجم: موافقتنامه چارچوب حمل‌ونقل ترانزیت 91
بند ششم: وزرای حمل‌ونقل و ارتباطات 92
مبحث چهارم: کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه 92
گفتار اول: ساختار کمیسیون 92
بند اول: کمیته‌های کاری اسکاپ 92
بند دوم: موسسات یا مراکز وابسته به اسکاپ 93
گفتار دوم: کمیسیون اسکاپ و سازمان بنادر و دریانوردی ایران 93
فصل چهارم: تحلیل بخش حمل‌ونقل دریایی ایران
مبحث اول: بررسی جایگاه بنادر ایران و بنادر مطرح دنیا در راستای توسعه دریا محور 94
گفتار اول: نقش ناوگان حمل‌ونقل دریایی ایران در تجارت داخلی 94
گفتار دوم: بنادر مهم بین‌المللی 95
بند اول :بندر شانگهای چین 95
بند دوم: بندر سنگاپور 95
بند سوم: بندر روتردام هلند 96
بند چهارم: بندر جبل‌علی امارات 96
بند پنجم: بندر شهید رجایی 97
گفتار سوم: بررسی سهم صنعت کشتیرانی ایران در حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی 97
بند اول: شرکت کشتیرانی آریا 97
بند دوم: شرکت کشتیرانی ایران _هند 98
بند سوم: کشتیرانی والفجر 8 99
بند چهارم: کشتیرانی جنوب –خط ایران 99
گفتار چهارم: بررسی نقاط ضعف، امکانات، فرصت‌ها و تهدیدات بنادر ایران 100
بند اول: بررسی نقاط ضعف 100

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: بررسی نقاط قوت 101
بند سوم: بررسی تهدیدات موجود 102
بند چهارم: بررسی فرصت‌ها 102
گفتار پنجم: بررسی وضعیت ترانشیپ در بنادر ایران در مقایسه با بنادر منطقه 103
گفتار اول: زیرساختهای موجود درحمل‌ونقل چندوجهی 104
بند اول: بسترو زیرساختهای دریایی در حمل‌ونقل چندوجهی 104
بند دوم:تعیین کمبودهای موجود درزیرساختهای دریایی وتاثیر آن بر روند حمل‌ونقل چندوجهی ایران 105
گفتار دوم: موانع پیش روی حمل‌ونقل چندوجهی در ایران 107
بند اول: محدودیتهای سازمانی 107
بند دوم: محدودیتهای اطلاعاتی 108
بند سوم: محدودیتهای زیرساختی 108
بند چهارم: محدودیتهای مرتبط با عملیات، لجستیک و خدمات مرتبط 108
بند پنجم: محدودیتهای مالی و اقتصادی 108
بند ششم: مشکلات سیاسی 108
بند هفتم: سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران 108
مبحث سوم: بررسی نقش مسیرهای ترانزیتی در توسعه تجارت بین المللی 109
بند اول: کریدور شمالی 111
بند دوم: کریدور میانی 112

بند سوم: کریدور جنوبی 112
گفتار دوم : انواع و مشخصات کلی مسیرهای ترانزیتی اصلی داخلی کشور 113
بنداول : مسیرهای داخلی ایران، کریدور شمال – جنوب 113
بند دوم: مسیرهای داخلی کریدور شرق – غرب 114
گفتار سوم: مزایای ترانزیتی ایران 115
گفتار چهارم : سازمانهای ناظر و مرتبط با عملیات ترانزیتی در ایران 116
منابع و ماخذ 122
چکیده انگلیسی 128

چکیده :
حملونقل دریایی با اختصاص بیشترین سهم تجارت بینالمللی به خود به لحاظ ویژگیهای خاص، نقش اساسی در اقتصاد ملی کشورهای صاحب دریا و مرز آبی و همچنین کشور ما ایران دارد. نتایج نشان داده است، کشورهایی که بنادر خود را بهروز کرده و با پیشرفت تکنولوژی حرکت کردهاند، تبدیل به بنادر هاب در منطقه و یا در سطح جهان شده ، ضمن اینکه پرترافیکترین بنادر نیز به حساب میآیند. اقتصاد کشورهای پیشرو در حملونقل دریایی از جمله سنگاپور و چین و..به سرعت پیشرفت کرده بطوریکه شاید بتوان گفت این امکان وجود دارد که این قبیل کشورها بتوانند بیش از پنجاه درصد اقتصادشان را بر صنعت حملونقل دریایی متمرکز کنند. جهانیشدن و داشتن سهم بیشتری از تجارت جهانی اقتصادی پویا را به ارمغان خواهد داشت.
بررسی عوامل موثر در موقعیت خطوط کشتیرانی شناخته شده در سطح بینالمللی نشان دهنده شناخت مدیران آن کشور از اقتصاد جهانی و بهرهگیری از پتانسیل و سود سرشار خدمات است. قوانین مطلوب ملی کشورها در راستای حملونقل گواه انسجام آن کشور در میان دست اندکاران حملونقل و دیدگاه اقتصادی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود است. تشریح چالشهای موجود در حمل ونقل دریایی ایران نشان میدهد ناوگان کشتیرانی ایران دارای توانمندیهای خاص خود است و میتوان با برنامهریزی صحیح و مدیریت کارآمد در ابعاد مختلف همچون مسایل قانونی و حقوقی، گمرک و تعرفه، بیمه و با توجه به موضوع توسعه تجارت پایدار به قطب منطقه (خاورمیانه ) تبدیل شد.
واژگان کلیدی: حملونقل دریایی، تجارت بینالمللی، کشتیرانی، ترافیک، بنادر
مقدمه
قرنهاست که از تاریخ دریانوردی و استفاده از راههای آبی میگذرد و با وجود ازدیاد و توسعه راههای زمینی و برقراری خطوط هوایی و اکتشاف وسایل جدید ارتباطی و تهیه انواع مواد سوختی ارزان و متنوع نه تنها از اهمیت راههای آبی کاسته نشده، بلکه آمارهای موجود نشان میدهد که طی بیست سال اخیر حجم حملونقل دریایی در بعضی کشورها به چهار برابر افزایش یافته است، همچنین در کشتیسازی و ابداعات و ابتکارات صنایع دریایی پیشرفتهای قابلتوجهی صورت گرفته است.
در مبحث حملونقل دریایی با سه محورکالا، شناور و بندر روبرو هستیم. و رابطهای که بین کالا و شناور برقرار میشود بدینگونه است که، یا شناور به دنبال کالا میرود و یا کالا در جستجوی شناور است. در میان این دو، بندر واسطهای است که، کالا و شناور را به مقصود خود که حمل از نقطهای به نقطه دیگر است، برساند.
پروسه حملونقل دریایی متشکل از زیربناها، مسیرهای آبی، ناوگان، تجهیزات ناوبری و پرسنل فنی و اداری است. و برای اینکه این سیستم موفق عمل نماید، نیاز به شناخت صحیح و تلاش مشترکی از سوی برنامهریزان، مهندسان، اقتصاددانان، جغرافیدانان، حقوقدانان و متخصصان مرتبط دارد.
بهینهسازی و بروزرسانی زیربناهای حملونقل دریایی و بکارگیری تکنولوژی و استفاده از فن آوری جدید در ناوگان دریایی و تجهیزات ناوبری و تدوین قوانین و مقررات و کنوانسیونهای مختلف دریایی از سوی سازمانهایی چون سازمان ملل متحد، کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل و سازمان جهانی تجارت گواه این مطلب است که حملونقل دریایی هرروز در حال تغییر و رو به پیشرفت و توسعه است.
در گذشته تجارت بینالمللی در اروپای شرقی و سواحل شرقی آمریکای شمالی تمرکز داشت اما امروزه مسیرهای تجارت جهانی تنوع بیشتری یافته است، این توسعه و گسترش را بویژه فعالیتهای صنعتی در حوزه پاسیفیک شامل میشوند.
(پاسیفیک کشورهای سواحل شرقی آمریکاست: جورجیا ،فلوریدا، نیویورک، رودآیلند، ماساچوست ،نیوجرسی، ویرجینیا، کارولینای شمالی و جنوبی، نیوهمپشایر )
کشورهای ایران، کره، ژاپن، تایوان، سنگاپور، تایلند، مالزی، اندونزی، چین، ویتنام، آمریکای جنوبی، برزیل، مکزیک و برخی کشورهای آفریقایی، از پیشروان عرصه حملونقل دریایی اند.
در سطح جهان دولتها در پی توانمندیهای فنی برای ایجاد زیرساختهای مختلف از جمله حمل ونقل و همچنین، مزیتهای دسترسی به بازار هستند .در شرایط معاصر تصمیمگیری در مورد مواد خام، محل کارخانه و تولید، سیستمهای حملونقل، توزیع و زمان تحویل کالا در سطح بینالمللی اتخاذ میشود .تقسیم بینالمللی کار بر مبنای تفاوت بین دستمزدها در مناطق و کشورها انجام میشود و امروزه این موضوع عاملی مهم در تجارت بینالمللی به حساب میآید .
مصرف نیز همچون تولید در جهت جهانیسازی در حال حرکت است. افق صنعت به خارج از مرزها و از دیدگاه بینالمللی فقط به دنبال کالا به صورت مواد خام و محصول نهایی نیست، بلکه به عواملی بهتر و ارزانتر میاندیشد. در واقع باید گفت، در تقسیم بینالمللی کار فقط امکان تولید مد نظر نیست بلکه فرآیند ساخت وتولید هر محصول نیز در این تقسیمبندی میآید. نظامهای تولیدی چندملیتی همچنان در حال تزاید است. واحدهای تولیدی مجزا که گاه در بین دو کشور مستقرند، هریک بخشی از اجزا خاصی از یک کالا را تولید میکنند و کالای نهایی از مونتاژ این اجزا که هریک در گوشهای از جهان تولید شدهاند، حاصل میشود. این شکل از تحول بیانکننده فرآیندی جهانی است که شاکله فعالیتهای اقتصادی را در سطح جهان دچار تغییر کرده است .
امروزه کشورهای صنعتی بیش از نیمی از کالاها و محصولاتشان را از طریق خرید یا فروش اجزا ساخته شده در کشورهای دیگر تولید میکنند.
بازار مصرف نیز در جهت جهانیسازی حرکت میکند. در کشورها انواع کالاهای تولید ملی و کالاهای وارداتی از دیگر کشورها، توسط مردم خریداری میشود و کالاهای وارداتی دیگر منحصر به موارد خاصی نیستند( مانند خودرو). مردم در حال حاضر امکانات وسیعی در دسترسی به اطلاعات بازار و انواع کالارا در اختیار دارند و با توجه به وجود منابع مختلف میتوانند ابتدا مقایسه، سپس خرید نمایند و این موضوع، سدهای انحصار و انحصاری کردن کالا را دچارتزلزل کرده است. به واقع تولید و مصرف جنبه جهانی یافته، رقابت بین تولیدکنندگان را افزایش داده و توجه آنها را به سمت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *