تحقیق رایگان درمورد استان اصفهان، زاینده رود، پوشش گیاهی، شهر اصفهان

خطر آسیب دیدن محصول افزایش می یابد. ۳-۱-۶ توپوگرافی استان اصفهان یکی از فاکتورهای اقلیمی, توپوگرافی می باشد. استان اصفهان در مرکز فلات ایران قرار دارد که منطقه ای کوهستانی و... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد استان اصفهان، درجه حرارت، منابع آب زیرزمینی، محصولات کشاورزی

می‌باشد که رودشت تا گاوخونی بخش قابل توجه آن می‌باشد و در منتهی الیه حوزه آبخیز رودخانه زاینده رود واقع بوده و پروسه‌های آبی و بادی که بر تشکیلات این منطقه اثر می‌گذارند به طور غیر... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد استان اصفهان، شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک

به فرد خود دارای قابلیت بالایی در شبیه‌سازی روابط غیرخطی و پیچیده بوده‌اند، شبکه‌ای از نوع پرسپترون چند لایه با قانون یادگیری پس انتشار خطا برای بازیابی ارتباط غیرخطی مابین... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد استاندارد، شبیه سازی، شهر گرگان، منابع آب زیرزمینی

ع برداشت شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. آزمایش‌ها در دو دسته آزمایش‌های تیتریمتری شامل شامل سختی کل، کلسیم و منیزیم، قلیائیت و کلرور بر اساس روش‌های استاندارد و آزمایش‌های... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد آبهای زیرزمینی، کاربری اراضی، نمونه برداری، استاندارد

نمودند. بدین منظور از باغ‌بهادران تا ورزنه حدود ۱۰۰ حلقه چاه آب دایر انتخاب و هر دوماه یکبار از مهرماه ۱۳۷۷ تا مهر ماه ۱۳۸۱ نمونه برداری انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد میانگین... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد نمونه برداری، آبهای زیرزمینی، صدا و سیما، استاندارد

ل بیشتر و اختلاف از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (۰۵/۰P). در پایان این‌گونه نتیجه‌گیری شده که موضوع آلوده بودن آب آشامیدنی شهر همدان به نیتریت و نیترات در بازه زمانی نمونه‌برداری... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد آبهای زیرزمینی، آلودگی آب، شبیه سازی، استاندارد

آزمون نیتروژن خاک در آخر بهار و تغییر مقادیر کوددهی نیتروژن بر پایه آن‌, کمترین غلظت‌های نیترات در آب زهکشی زیر سطحی را در هر دو تیمار بدون شخم و شخم چیزل در مقایسه با کاربرد کود... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد شبکه عصبی، آبهای زیرزمینی، شبکه عصبی مصنوعی، حفاظت محیط زیست

زیر هستند: الف- این شبکهها دارای سه لایه به نامهای لایه ورودی۸۰ و لایه میانی(پنهان)۸۱ و لایه خروجی۸۲ بوده‌اند، تعداد لایههای پنهان محدودیتی ندارد. ب- در این شبکهها نرونهای هر لایه... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد شبکه عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون چند لایه، حل مسئله

ته شده است و گاه ترکیبی از ابزارهای فوق در تحلیل یک مسئله مورد استفاده قرار گرفته شده است. ساختار کلی شبکههای عصبی مصنوعی از شبکه بیولوژیکی مغز انسان الهام گرفته شده است و تحقیقات... متن کامل