آیین دادرسی کیفری

قانونی به ویژه مراجع قضایی و شبه قضایی بر مبنای دفاع از حقوق دیگری، دو قلمروی گستردهی نهاد وکالت بوده که قلمروی دوم آن با فروض گوناگون که در ادامه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مطمح... متن کامل

تحقیقات مقدماتی

ماده 190، نظام حضور و مداخله وکیل مدافع در فرآیند رسیدگی امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی را متحول نموده است تا جایی که «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم از جانب... متن کامل

تحقیق رایگان درباره پروتکل الحاقی

نام برد.در کنار مواضع دولت هایی نظیر انگلیس و فرانسه که به صورت صریح به امکان اقدام نظامی علیه داعش اشاره کردند، غالباً اصل همکاری بین المللی مورد تاکید همه شرکت کنندگان بوده است و... متن کامل

تحقیق رایگان درباره حقوق بشردوستانه

شوند و چنانچه درگیری مسلحانه، جنبه غیربین المللی داشته باشد، افراد بازداشت شده مشمول حمایت های مقرر در ماده 3 مشترک عهدنامه های چهارگانه، شرط مارتنس و تحت شرایطی، پروتکل دوم الحاقی... متن کامل

تحقیق رایگان درباره اقدامات تروریستی

ویژگی ها ـ سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی ـ واقعیتی است که دنیای امروز با بی توجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت... متن کامل

تحقیق رایگان درباره توسل به زور

ط دارد، مورد بررسی قرار خواهیم داد. 2-1- تبیین تعاریف جنگ از زمانی که تاریخ مستند در دست است، یعنی از حدود چهارهزار سال پیش از میلاد مسیح تاکنون جنگ مهم ترین وسیله ارتباط میان ملت ها... متن کامل