الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۶

الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۶

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﻋﻠﯽ، رﯾﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻗﻢ، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ، ۱۴۱۲ق. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ آموزش عقاید و دستورهای دینی، تهران: بنبادی مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰چ اول.…

سامانه پژوهشی – 
الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۲

سامانه پژوهشی – الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۲

آیتو، جان؛ فرهنگ ریشه‌شناسی انگلیسی؛ ترجمه حمید کاشانیان، تهران: انتشارات معین، ۱۳۸۶٫ بابایی، محمدباقر؛ مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه امام علی ع؛ انتشارات سپاه پاسداران،…