فايل دانشگاهی – 
بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۲۱

فايل دانشگاهی – بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۲۱

از آنجایی که مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای همه متغیرهای پژوهش بالای ۷/۰ میباشد میتوان گفت پرسشنامهها از پایایی قابل قبولی برخوردارند.۳-۸- مقیاسهای مورد استفادهیکی…