تحقیق رایگان درمورد استاندارد، شبیه سازی، شهر گرگان، منابع آب زیرزمینی

ع برداشت شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. آزمایش‌ها در دو دسته آزمایش‌های تیتریمتری شامل شامل سختی کل، کلسیم و منیزیم، قلیائیت و کلرور بر اساس روش‌های استاندارد و آزمایش‌های... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد آبهای زیرزمینی، کاربری اراضی، نمونه برداری، استاندارد

نمودند. بدین منظور از باغ‌بهادران تا ورزنه حدود ۱۰۰ حلقه چاه آب دایر انتخاب و هر دوماه یکبار از مهرماه ۱۳۷۷ تا مهر ماه ۱۳۸۱ نمونه برداری انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد میانگین... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد نمونه برداری، آبهای زیرزمینی، صدا و سیما، استاندارد

ل بیشتر و اختلاف از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (۰۵/۰P). در پایان این‌گونه نتیجه‌گیری شده که موضوع آلوده بودن آب آشامیدنی شهر همدان به نیتریت و نیترات در بازه زمانی نمونه‌برداری... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد آبهای زیرزمینی، آلودگی آب، شبیه سازی، استاندارد

آزمون نیتروژن خاک در آخر بهار و تغییر مقادیر کوددهی نیتروژن بر پایه آن‌, کمترین غلظت‌های نیترات در آب زهکشی زیر سطحی را در هر دو تیمار بدون شخم و شخم چیزل در مقایسه با کاربرد کود... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد شبکه عصبی، آبهای زیرزمینی، شبکه عصبی مصنوعی، حفاظت محیط زیست

زیر هستند: الف- این شبکهها دارای سه لایه به نامهای لایه ورودی۸۰ و لایه میانی(پنهان)۸۱ و لایه خروجی۸۲ بوده‌اند، تعداد لایههای پنهان محدودیتی ندارد. ب- در این شبکهها نرونهای هر لایه... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد شبکه عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون چند لایه، حل مسئله

ته شده است و گاه ترکیبی از ابزارهای فوق در تحلیل یک مسئله مورد استفاده قرار گرفته شده است. ساختار کلی شبکههای عصبی مصنوعی از شبکه بیولوژیکی مغز انسان الهام گرفته شده است و تحقیقات... متن کامل

انواع مختلف نوآوری

انواع نوآوری چندین راه برای طبقه‏بندی نوآوری‌ها وجود دارد. که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود: الف) نوآوری‌های اساسی (بنیادی) و توسعه‌دهنده یکی از طبقه‏بندی‏ها بر مبنای... متن کامل