الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۶

الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۶

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﻋﻠﯽ، رﯾﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻗﻢ، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ، ۱۴۱۲ق. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ آموزش عقاید و دستورهای دینی، تهران: بنبادی مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰چ اول.…

سامانه پژوهشی – 
الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۲

سامانه پژوهشی – الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۲

آیتو، جان؛ فرهنگ ریشه‌شناسی انگلیسی؛ ترجمه حمید کاشانیان، تهران: انتشارات معین، ۱۳۸۶٫ بابایی، محمدباقر؛ مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه امام علی ع؛ انتشارات سپاه پاسداران،…

فايل دانشگاهی – 
بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۲۱

فايل دانشگاهی – بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۲۱

از آنجایی که مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای همه متغیرهای پژوهش بالای ۷/۰ میباشد میتوان گفت پرسشنامهها از پایایی قابل قبولی برخوردارند.۳-۸- مقیاسهای مورد استفادهیکی…

بررسی تأثیر فرهنگ، نیمرخ اخلاقی سازمان و آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد مشتریان-  …

بررسی تأثیر فرهنگ، نیمرخ اخلاقی سازمان و آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد مشتریان- …

ایجاد اعتماد میان شرکا از انسداد بروکراتیک جلوگیری شده و تصمیم گیری بهبود مییابد و همچنین اعتماد به تبادل سریعتر منابع، اختصاص بودجه بیشتر به…