منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : آمیزه بازاریابی

آمیزه بازاریابی منظور از آمیزه بازاریابی یا ترکیب بازار، این است که باید مشخص کرد چگونه باید این عوامل را

بیشتر بخوانید

آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP دربیمه

گفتار پنجم -آمیخته بازاریابی مناسب با بهره گرفتن از تکنیک AHP دربیمه موقعیـت استراتژیک کشور ایران بــه عنــوان یــک کشــور

بیشتر بخوانید