آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر- قسمت …

با توجهبهجدول (۴-۴) مشخصمیشود که بین مقادیر میانگین پیشآزمون و پسآزمون درصد چربیزیر جلدی گروهتجربی در حد ۵٫/. =a تفاوتآماری معناداری وجود دارد و بین مقادیر میانگین این متغیر در پیشآزمون و پسآزمون گروهکنترل تفاوتآماری معناداریوجود دارد. اما با مقایسه نتایج پسآزمون، تفاوت معناداری بین گروهها یافت نشد. از سویدیگر با نگاهی به جدول (۴-۵) تفاوتآماری معناداری بینگروهتجربی و کنترل وجود ندارد. این امر نشاندهندهی این است که احتمالا تمریناتمنتخبپلایومتریک بر متغیر در صد چربیزیر جلدی در این پژوهش تأثیری ندارد.
۲) بینمیزان چابکی بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریکتفاوت معنیداری وجود ندارد.
با توجهبهجدول (۴-۷)تفاوتآماریمعناداری بینگروهتجربیو کنترلوجود دارد. اینامر نشاندهندهیتأثیر مثبت تمریناتمنتخبپلایومتریک بر متغیر چابکی در اینپژوهش میباشد. بنابر این، اینفرضیهکه هشت هفتهتمرینات منتخبپلایومتریک بر چابکی بازیکنانبدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال اثر معناداریدارد، قبولمیشود (۵٫/. >P).
بنابراین، تمریناتمنتخبپلایومتریک باعث کاهش زمان عکسالعمل بازیکنان و در نتیجه باعث افزایش چابکی بازیکنانبدمینتون شدهاست. در نتیجه تمریناتپلایومتریک موجب کوتاه شدن زمانزمانعکسالعمل و پاسخ بهتر دستگاهعصبی- عضلانیاز طریقعضلاتدرگیر در فعالیتهایتوانیو لحظهایمیشود، از ایننظر نیز بینیافتههای اینپژوهشبا یافتههایآتا (۱۹۸۵) که تأثیر انجام تمریناتپلایومتریکرا بر دستگاهعصبیانسان (گروهکنترل و تجربی) بررسیکرد و به ایننتیجهرسید که زمانعکسالعمل دستگاهعصبیعضلانی از طریق ماهیچههایدرگیر در فعالیتهای پرتوان و لحظهای بهبود مییابد، همخوانیدارد (۴۵).
میلر و همکاران (۲۰۰۶) بهبررسی تأثیر ۶ هفته تمریناتپلایومتریک بر چابکی پرداختند. آزمودنیهایتجربی نتایجچشمگیریرا نسبتبه گروهکنترلدر تستها نشان دادند. نتایجاینپژوهشنشانمیدهد تمریناتپلایومتریک باعث بهبود چابکی در افراد ورزشکار میشود، نتیجه اینتحقیق با نتیجه تحقیق ما همخوانیدارد (۸۴).
عالمی (۱۳۸۷) تحقیقیتحتعنوان اثر تمریناتپلایومتریک بر چابکی بازیکنانبدمینتون انجامداد و نتیجهگرفت تمریناتپلایومتریک در گروهتجربی نسبتبهگروهکنترل چابکی بازیکنان بدمینتون را بهطور معناداری افزایشداده است و نشاندهنده ایناست که با یافتههای اینتحقیق همخوانی دارد (۲۱).
پژوهشرالیو دویل (۱۹۹۲) نیز نشان میدهد کهتمرینات پلایومتریک در فصل مسابقاتافزایش معنیداری در سرعت و چابکی به وجود نیاوردهاست. ممکناست به اینعلت باشد که چونورزشکاراندر انجام مسابقاتبه حد اعلایآمادگیجسمانی و قدرتبدنیخود رسیدهبودند، انجامتمریناتپلایومتریک در اینزمان نتوانستهاست فشار چندانی بر گروهتجربی و کنترلوارد آورد و آنانرا بهسویوضعیت مطلوبتریسوقدهد (۵۸). و همچنین نیز ساریخانی (۱۳۹۱) نیز نشانمیدهد کهتمریناتپلایومتریک بر سرعت و چابکیدانشآموزان بهبودی حاصل نشدهاست. دلیلآنممکناست به خاطر خستگیو سنکم آزمودنیها بودهباشد، نشاندهندهایناست کهبا یافتههای این تحقیق همخوانی ندارند (۱۲).
پژوهشرواسی (۱۳۹۳) در پژوهشخود نیز نشانمیدهد، انجامتمریناتپلایومتریک بر وضعیت چابکی کشتی گیران گروهتجربی نسبت به کنترلبهبود حاصلشدهاست و انجامتمریناتپلایومتریک بهخصوص تمریناتترکیبی (پلایومتریک– قدرتی) بسیار مفیدتر از انجامتمرینات صرفا قدرتیاست و با یافتههای اینپژوهشهمخوانی دارد (۲۲).
۳) بینمیزان توانانفجاری بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک تفاوت معنیداری وجود ندارد.
با توجهبهجدول (۴-۹) تفاوتآماری معناداری بین گروهتجربی و کنترل وجود دارد. اینامر نشاندهندهیتأثیر احتمالی تمریناتمنتخبپلایومتریک بر متغیر توانانفجاری در این پژوهشمیباشد. بنابر این، اینفرضیه که ۸ هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک بر توانانفجاری بازیکنان بدمینتون پسر ۱۷تا ۲۱ سال اثر معناداری دارد، قبول میشود (۵٫/. >P). در نتیجهمیتوانگفتکه اجرایتمریناتمنتخبپلایومتریکبر توانانفجاریبازیکنان بدمینتون پسر اثر گذار است (۵٫/. >P).
اینیافتهها با یافتههایتحقیقورخوشانسکی (۱۹۶۹) از تحقیقاتخود نتیجهگرفتکه تمریناتپلایومتریک شوک پرقدرتی را به عضله برای اجرای عملکرد بهتر وارد میکند. با اینعقیدهاو پیشنهاد میکند کهانجام حرکتهای پرشیبا حداکثر توانانفجاریتا حد امکان موجبافزایشعملکرد گروهتجربی نسبتبه کنترل در پرشورزشکاران میگردد کهبا تحقیق ما همخوانی دارد (۶۰).
نادری (۱۳۹۱) مقالهایرا با عنوان مقایسه سهشیوه تمرینیپلایومتریک بر توانانفجاری اندامتحتانیدانشآموزان فوتبالیستمنتشر کرد. نتایجحاصل نیز نشاندهندهی تأثیر مثبت تمریناتپلایومتریک بر توانانفجاریآزمودنیها گروهتجربی نسبتبه کنترل است و ساریخانی (۱۳۹۱) نیز نشانمیدهد کهتمریناتپلایومتریکدر پرشعمودی باعثافزایشتوانمعناداری شدهاست، و قناعی (۱۳۸۴) کهمعتقد است تمریناتپلایومتریک تنها بر توانانفجاری تأثیر معنیداری دارد، همخوانی دارد (۱۲،۳۳،۴۲).
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

دسترسی به منابع مقالات : آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر- قسمت ۱۸

گروه

میانگین ± انحراف استاندارد
(ثانیه)

تی

درجه آزادی

معناداری

پلایومتریک

۰۲/۰±۲۱/۵

۳۸۴/۱۰-

۳۸

*۰۰۱/۰

کنترل

۰۲/۰±۲۷/۵

p ≤ ۰۵/۰
نتایج تغییرات آزمون دوی سرعت ۳۶ متر برای گروههای پلایومتریک و کنترل در نمودار ۴-۵ نشان داده شده است
فصل پنجم:
بحث و نتیجهگیری
۵-۱ مقدمه
استفادهاز تمریناتپلایومتریکبهمنظورافزایشقابلیتهایفیزیکیورزشکارانمدتزمانیاستکه بهطور قابلتوجهی مورد استفادهمربیان، ورزشکاران و پژوهشگرانعلم ورزشقرار گرفتهاست. با توجه بهاطلاعات مفیدیکه از نتایج تحقیقاتمربوط بهاین نوعتمریناتدر برخیاز از رشتههایورزشی بدستآمدهاست چشمانداز مناسبیدر جهت استفادهاز این نوعتمرینات در خصوصآمادهسازیورزشکاران و قهرمانانبدمینتون نیز فراهم شدهاست.
پژوهشحاضر با هدفبررسی آثار تمریناتمنتخبپلایومتریک برمیزانچابکی و توانانفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال انجام شدهاست که طیاین پژوهش دو گروهکنترل و تجربی پساز یک برنامهی تمرین هشتهفتهای مورد ارزیابی آزمونهای سنجش چابکی، توانانفجاری و سرعت قرار گرفتند.
در فصلهایگذشته به تعریف موضوع پژوهش و پیشینه آن و نیز اطلاعاتآماری و آزمون فرضیههایپژوهش پرداختیمو دراین فصلسعی خواهیم نمود تا به تجزیه و تحلیل یافتهها و مقایسهآنها با نتایج پژوهشهای مشابه بپردازیم.
۵-۲ خلاصهپژوهش
پساز انتخاب تعداد ۴۰ نفر از میان ۱۱۷ نفر از پسران ورزشکار ۲۱ تا ۱۷ سال شرکتکننده در مسابقات بدمینتونقهرمانیکشور شرکتداشتند، کهایشان بهطور تصادفی بهدو گروه ۲۰ نفریکنترلو تجربی تقسیم شدند.
گروهکنترل فقطتمریناتبدمینتون را انجام میدادند در حالیکه گروهتجربی همراه باتمریناتبدمینتون بهانجام تمریناتپلایومتریکنیز اقدامنمودهاست. قابلذکر استکهمتغییرهایچابکی، توانانفجاری و سرعتاینآزمودنیها در پیشآزمون و ۸ هفته بعد در پسآزمون به ترتیب بهوسیله آزمونهای دوی ۹×۴ متر، پرش سارجنت و دوی سرعت ۳۶ متر ارزیابی شدهاست. نتایج حاصلبا استفادهاز آمار توصیفیو استنباطیمورد آزمون قرار گرفتکهدر ادامه بیانخواهد شد.
۵-۳ نتایجپژوهش
۱-۵-۱ فرضیههایاصلی
۱) بینشاخصهایترکیب بدنی( BMI و درصد چربی زیر جلد) بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک تفاوت معنیداری وجود ندارد.
با توجهبه جدول (۴-۲) مشخصمیشود که بین مقادیر میانگین پیشآزمون و پسآزمون BMI گروهتجربی در حد ۵٫/. =a تفاوتآماری معناداریوجود نداردو بین مقادیر میانگین این متغیر در پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترلتفاوتآماری معناداری وجود ندارد. از سویدیگر با نگاهی بهجدول (۴-۳)تفاوتآماری معناداری بین گروهتجربیو کنترلوجود ندارد. اینامر نشاندهندهی ایناست که احتمالا تمریناتمنتخبپلایومتریک بر متغیر BMI در این پژوهش تأثیری ندارد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مقاله دانشگاهی – آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر- قسمت ۹

جامعهآماری پژوهش حاضر۱۱۷ نفر از بازیکنان بدمینتون۱۷ تا ۲۱ سال شرکتکننده در مسابقات بدمینتون قهرمانی مردان کشور میباشد.
۳-۴ روش نمونهگیری
بهمنظور انجام پژوهش، محقق از بین جامعه مورد نظر تعداد ۴۰ نفر از بازیکنان واجد شرایطکه در ابتدا پرسش نامههایاولیه را تکمیلنموده و جهتشرکت در این پژوهش اعلامآمادگی نموده بودند به صورتگزینشی و غیره تصادفیانتخاب نمود. سپساین افراد بهصورتتصادفی و با استفادهاز روش نمونهگیری تصادفی با جایگزین به دو گروه ۲۰ نفریتقسیمشدند که گروه اول گروهتجربی و گروه دوم گروهکنترل یا شاهد میباشد. آزمودنیهای پژوهشدارایدامنهسنی ۲۱ تا ۱۷ سالبوده و همگیاز نظر سلامتبدنی و جسمی از سلامتکامل برخوردار بوده و در سطح قهرمانیکشور نیز به ورزش میپردازند.
۳-۵ متغیرهای پژوهش
با توجه به روابط علتو معلولی میان متغیرهای پژوهش و با توجه به نقش عوامل تأثیرگذار بر نتایج پژوهش متغیرهای مذکور را میتوان به صورت زیر تفکیک کرد.
۳-۵-۱ متغیر مستقل:
متغیر مستقل این پژوهشبرنامه تمریناتپلایومتریکمیباشد که آثار آن بر متغیر وابسته مورد ارزیابیقرارمیگیرد.
۳-۵-۲ متغیرهای وابسته:
الف) میزان چابکی
ب) میزان توانانفجاری
ج) سرعت
۳-۵-۳ متغیرهای کنترل:
از جملهاین متغیرها را میتوان بهسن،جنس، سطحآمادگیجسمانیاولیه، نحوهاجرایتمرینات و آزمونها، ساعات تمرین در عصر و اوقات تمرین در هفته (۳ جلسه در هفته) اشاره کرد. همچنین سعی شد تا با روشهای متفاوتمیزانانگیزشاولیهو تداوم آندر طول هشتهفته اجرایپژوهشتا حدیحفظشدهو از کاهشآن جلوگیری شود. پژوهشگر سعی نمودهاست تا با کنترل اینقبیل متغیرهایمداخلهگر تا حد ممکناز اثرمزاحمت آنها بکاهد و اثر خالصتری از تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را به دستآورد.
درروزهای بر گزاری پیشآزمون و پسآزمون و نیز در جلسات تمریندرجهحرارت محیط بهطور معمول ۵/. ۲۰ درجه سانتیگراد بودهاست.قابل ذکر است که تمام جلسات تمرین، پیشآزمون پسآزمون در سالنورزشی سرپوشیدهو مجهز به سیستم تهویه مطبوع انجام میشود که در آن درجهحرارت محیط قابل کنترل بودهاست. به کلیه آزمودنیهاتوصیه شدهکهدر هنگام جلسات تمرین ونیز روزهای برگزاری آزمون همگی از یک نوع پوشش و لباسورزشیاستفاده نمایند. تمام مراحل سنجش، وسایل و ابزار و روشهایانجام تمرینات و آزمونها همگی بهدقت تحت نظر پژوهشگر بودهاست و سعی شدهاست تا روشهایانجام تمرینات و چگونگی انجامآنها و نیز چگونگیانجام آزمونها یکسانباشد. ساعات برگزاریتمریناتو آزمونها، تمام جلساتتمرین در عصر روزهای فرد و در حد فاصل ساعات ۱۹ الی ۱۷ بودهاست. همچنین زمان انجام پیشآزمون و پسآزمون نیز در همین ساعاتبودهاست. کهاین زمان تا پایان پژوهشحفظ شده و سعیشدهاست تا از اثر مزاحمآنها (به لحاظریتمهای بیولوژیک مختلف) کاسته شود.
۳-۶ روش اجرا
پژوهشحاضر بهمنظور بررسی و مطالعه آثار تمرینات منتخبپلایومتریکبرروی چابکی، توانانفجاری و سرعت پسرانورزشکار در رشتهیورزشی بدمینتونانجام شدهاست. گروهتجربی شامل ۲۰ نفر از بازیکنان پسر بدمینتون میباشد کهعلاوه بر تمریناتعادیرشتهبدمینتون بر اساسپروتکل تنظیمی بهانجام تمریناتپلایومتریک نیز اقدام نمودهاند. اینتمرینات شامل هشت هفته، هر هفته سهجلسه و هر جلسه به مدت ۶۰ دقیقه با گرم کردنو سرد کردن (دویدنهایآهسته و انجام حرکاتکششی عضلات درگیر در این نوع رشته ورزشی و در این نوع تمرین) است. هر یکاز بخشهای تمریناتپلایومتریک در هر جلسهتمرین ۲ تا ۳ نوبت نیز با ۱۰ تکرار همراهمیباشد کهدر روزهایتمریناتبدمینتون و پیشاز آن انجامشدهاست. بهمنظور سازگاری با فشارهایوارده بهبدن و رعایت زمان بازگشت به حالت اولیه زمان استراحت بین نوبتهای ۱ تا ۲ دقیقه در نظر گرفته شدهاست (۶۰ و ۵۳).
گروهکنترل نیز شامل ۲۰ نفر از آزمودنیها بودند که فقط به انجام تمریناتمهارتی رشتهورزشی بدمینتون میپرداختند. قابلذکر است که بهتمام آزمودنیها توصیه و سفارش شده بود که در طیاین هشت هفته از انجام هر نوع تمرین و یا ورزش دیگری خودداری ورزیده و فقط طبق برنامه تنظیمی پژوهشگر مبادرت بهانجام تمرینات گروه مربوط به خود و آن هم تحت نظر دقیق پژوهشگر به نمایند و برای این که به دلیل در اختیار نبودن این افراد در طول این مدت و به خصوص در روزهایی که تمرین انجام نمیشده است کنترل این مهم تحت اختیار پژوهشگر نبودهاست، اما پیش فرض پژوهشگر بر این اصل استوار است کهتمام آزمودنیها بهطور دقیق بهاین سفارشات عمل نموده و علاوه بر عدم انجام فعالیتهایبدنی دیگر در طول این مدت از رژیم غذایی توصیه شده توسط پژوهشگر نیز پیروی نمودهاند.
قبلاز شروع تمرینات هشت هفتهای تمام آزمودنیها در یک جلسه انجام آزمون شرکت نمودهاند و در حقیقت پیشآزمون مربوط به این پژوهش در یک جلسه انجام شد و پس از آن نیز در یک جلسه آزمون مربوط به پس آزمون انجام شدهاست که شیوه و نحوه انجام پیشآزمون و پسآزمون دقیق یکسان و مشابه بودهاست و توسط خود پژوهشگر انجام شدهاست. در ضمنتمام وسایل و مواد مورد نیاز جهت برگزاریآزمونها و تمرینات نیز ثابت بوده و هیچگونه تغییری نداشتهاست که شرح آن خواهد آمد.
۳-۶-۱ تمرین پرش سرعتی با دو پا
انجام اینتمرین سبب افزایش سرعت و قدرت در عضلات ساق و همسترینگ چهار سر ران میشود. انجام این تمرین سبب افزایش سرعت و قدرتانفجاری در دویدن میشود.
وضعیت شروعحرکت: ورزشکار در وضعیت مستقیم پا قرار گرفته، پشت صاف و سر بالا، شانهها کمیجلو، آرنجها در حد ۹۰ درجه خم، پشت دستها به جلو و بیرون بدن.
توالی حرکات: ورزشکار تا حد امکان بهسمت بالا میپرد و زانوهایشرا خم کرده بهطوریکهپاشنه پاها از پشت به باسن خورده و پشتساق پا به ران تماسحاصل نماید و در هر تکرار سعیبر آناست کهزانوها بیشتر بهطرف بالا برده شود و در موقعفرود به سمتجلو بایستیپرید و بهمنظور کسب ارتفاعبیشتر بایستی از اندامهای فوقانی استفادهکرد و حرکت بایستی با حداکثر سرعت انجام شود. تمرین جهت افزایش ارتفاع است نه روی تکرار، نه رویتکرار دفعات، طی ۳ تا ۶ دوره انجامشده و در هر ستبه میزان ۱۰ تا ۲۰ تکرار میشود. مدت استراحت بین ستها حدود ۱ الی ۲ دقیقه میباشد.
 
۳-۶-۲ تمرین پرش سرعتی با دو پا
اینتمرین شبیهحرکت قبل بوده، تنها بااین تفاوتکه حرکتفقط با یکپا انجام میشود. اینتمرین فشار زیادیرا بر روی عضلاتران، ساق و قسمت تحتانیپشت وارد میسازد. اینورزش برای عضلات تثبیت کنندهزانو و مچ پا نیز مناسب میباشد.
وضعیت شروع حرکت: همان وضعیت ورزشقبلی یعنی پرشسرعتی با دو پا میباشد منتهی یکی از ساقها باید در سرتا سر طولورزش در وضعیت فلکشن باشد.
توالیحرکات: اینتمرین مانند تمرین قبلانجام میشود منتهی با یکپا اینتمرین طی ۲ تا ۴ دوره انجام میدهند و تعداد تکرارها در هر دوره به میزان ۸ تا ۱۲ بار برای هر پا میباشد. مدت استراحت در بین دورهها حدود ۲ دقیقه میباشد.
 
۳-۶-۳ تمرین فرود در عمق و پرش:
برایانجام اینتمریننیاز به دو جعبه یا نیمکت بهارتفاع ۷۵ سانتیمتر و ۴۵ سانتیمتر میباشد. اینتمرین بایستی روی سطحصافو نرمیانجام شود. عضلاتهمسترینگ، فلکسورهایران و گاستروکنمیوسکهگروههای عضلات عمدهای میباشند وارد کار میشوند.
وضعیت شروع حرکت: ورزشکار با پاهای جفت روی لبه جعبه قرار میگیرد و فاصله جعبه دیگر با اولی و ورزشکار حدود ۶۰ سانتیمتر میباشد.
توالی حرکات: ورزشکار با هر دو پا از روی جعبه کم ارتفاع به روی زمین میپرد و بلافاصله پس از فرود روی جعبع دیگر میپرد. سپس با صاف کردن پاها و بدن مجددا با دو پا روی زمین فرود میآید.در موقعفرود پاها جفتو زانوها خمشده میباشد. این تمرین شامل ۶ دوره پرش با هر دو پا و مدت استراحت بین پرشها حدود یک دقیقه میباشد.
 
۳-۶-۴ تمرین پرش طرفین
در اینتمرین از دو مخروط پلاستیکی استفاده میشود که ارتفاعی معادل ۴۵ تا ۶۵ سانتیمتر دارند. اینتمرین عضلات ابداکتور ران و تثبیت کنندههای زانو و مچپا وارد عمل میکند و سبب افزایش قدرت و توانانفجاری عضلاتران و ساق در طی انجام حرکاتقوی میشود. انجام اینتمرین در فعالیتهاییکه نیاز به حرکات طرفین دارند بسیار مفید است.
وضعیتشروعحرکت: مخروطها در فاصله ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتری یکدیگر قرار میگیرند. ورزشکار در کنار یکی از مخروطها در وضعیتقائم قرار میگیرد، پاها در کنار یکدیگر و سر صافبازوها مطابق شکل در حالت خمبه طوری که هنگام پرش به ورزشکار کمک میکند.
توالیحرکات: ورزشکار در ابتدا رویاولین مخروط، سپسدومین مخروط پریده و سپسبدونمعضلیجهت خود را عوضمیکند و اینتوالیرا نیز در جهتجلو و عقب میتواند انجام دهد. بازوها باید متوجهبالا باشند و آرجها حدود ۹۰ درجه خم بوده. این تمرین طی ۵ تا ۸ دوره و هر دوره۶ تا ۱۲ بار انجام میشود. مدت استراحت بین دورهها حدود ۱ تا ۲ دقیقه میباشد.
۳-۶-۵ تمرین پرشطرفین (با وسیله):
اینتمرین نیاز به جعبههایزاویه دار دارد. تأکید این ورزش بر روی عضلات ابداکتور و اداکتور ران و عضلات قسمت تحتانی پشت میباشد. البته عضلات تثبیت کننده زانو و مچ پا نیز وارد عمل میشود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

پژوهش – آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر- قسمت …

ورخوشانسکی و تاتیان[۸۶](۱۹۶۹) روی اثر ترکیبی تمرینات انفجاری مطالعه کردند. تعدادآزمودنیها ۳۰ نفر بودند که به سه گروه تقسیم شدند. گروه ۱: تمریناتسرعتی، قدرتی را با پرش، هالتر و حرکتهایوزنه سریع، پرشعمودی، حداکثر پرشطول ایستاده و پرشسهگام. گروه ۲: همان تمرینات را با تکرار و نوبتهای متفاوت گروه ۳: یک سری تمریناتانفجاری و پرش از ارتفاع را انجام دادند. هر سهگروه تمرینات خود را به مدت۱۲ هفته و دو روز در هفته انجام دادند. تجزیه و تحلیل یافتهها نشان داد که سطوح سرعتی– قدرتی در گروه ۳ نسبت بهگروه ۱ و ۲ تفاوتینداشتهاست. آنها نتیجه گرفتند کهانجام حرکتهای انفجاری و پرشاز بلندی تأثیر بیشتری در افزایش توان سرعتی– قدرتی ورزشکاران دارد. اما تأکید کردند که تمرینات با وزنه هم بایستی برای فعالیتهای سرعتی– قدرتی وجود داشته باشد و آنها توصیه کردند چنانچه تمریناتانفجاری با تمرینات با وزنه اجرا شوند نتایج مطلوب خواهد بود (۶۰).
میلر[۸۷] و همکاران (۲۰۰۶) بهبررسی تأثیر ۶ هفته برنامهتمرینپلایومتریک بر چابکیپرداختند. آزمودنیها به دو گروهکنترل و گروهتجربیتمریناتپلایومتریک تقسیمشدند. همهیآزمودنیها قبلو بعد از برنامهتمرینی در تست ایلینویز و تیتست شرکتکردند. آزمودنیهای تجربی نتایج چشمگیری را نسبت به گروهکنترل در تستها نشان دادند. نتایجاین تحقیقنشانداد کهتمرینپلایومتریک میتواند تکنیکتمرینیمؤثریبرای بهبود چابکی ورزشکاران باشد (۸۴).
۲-۱۲-۲ تحقیقات داخلی
شکرچی (۱۳۸۳) در تحقیقیکه تحتعنوان اثر تمریناتپلایومتریک بر روی توانبیهوازی بازیکنانوالیبالزن انجام داد، بیان داشت که تمریناتپلایومتریک بر توان بیهوازی بانوان در رشتهی والیبال تأثیر معناداری داشته است (۲۸).
شهدادی (۱۳۸۸)، در تحقیقیعنوان تأثیر تمریناتپلایومتریک بر توانانفجاری و تغییر شتاب بازیکنان هندبال انجام داد و اظهار داشتتمریناتپلایومتریک موجبافزایش رکورد تغییر شتابو توانانفجاری ورزشکاران گروه تجربیدر مقایسه با گروهکنترل شدهاست. نتایج تحقیق وی نشانداد افزایشرکورد و توانانفجاری در پرشعمقی از سطح ۴۰ و ۶۰ سانتیمتری بیشترین اثر را داشتهاست (۴۰).
آقای مسعود معینی (۱۳۷۴)، بهبررسی و تأثیر تمریناتپلایومتریک برروی برد توپ در فوتبال انجام دادند. جامعهآماری بازیکنان فوتبال دانشگاه شهید بهشتی تهران- حداکثر تعداد ۲۲۰ نفر مدت تمرین ۲ ماه کهگروه تجربی در پایان هر جلسه تمرین به مدت ۱۵ دقیقه تمریناتپلایومتریک را نیز انجام میدادند. نحوه انجامکار بدینترتیب بود که سهضربه کاشته شده با فاصله ۵ متر از توپ انجام میگرفت و در خاتمه نتیجهگرفته شد:۱-تمریناتعادیفوتبال بهاضافه تمریناتپلایومتریک برروی برد توپدر شوتکاشته تأثیر داشتهاست. ۲- تمرینات پلایومتریک نسبت به تمرینات عادی فوتبال تأثیر بیشتری روی سرعت توپ شوت کاشته شدهدارد (۱۷).
نادر عربی (۱۳۷۵دانشگاهتهرانتأثیر تمرینپلایومتریک و تمرین با وزنه روی پرشعمودی بازیکنان بسکتبال به تعداد ۱۵نفر (۸ نفر گروه تمریناتپلایومتریک و۷ نفر گروهتمرینات با وزنه) که پساز یک دورهتمرینی ۲۱ جلسهای نتیجهگرفته شد: ۱) مقایسهپسآزموندر گروهتمرینبا وزنهو تمرینپلایومتریک، تأثیر تمریناتبا احتمال خطای ۵٫/.و۱٫/. معنیدار نبود. ۲) تأثیر تمرینبا وزنه در مقایسه پیشآزمون و پسآزمون این گروه با احتمال ۵٫/. و۱٫/. معنیدار نبود. ۳) تأثیر تمرینپلایومتریک در مقایسه پیشآزمون و پسآزمون اینگروه با احتمال ۵٫/. و۱٫/. معنیدار بود (۱۴).
عالمی (۱۳۷۷) تحقیقی درباره تأثیر تمرینات پلایومتریک بر روی بازیکنان جوان و برتر بدمینتون کشور سنین ۱۹ تا ۱۷ سال انجام دادند. آزمودنیها به دو گروهتجربی و کنترل تقسیم شدند. در این تحقیق آزمودنیهای تجربی به مدت ۸ هفته تحت تمرینات پلایومتریک قرار گرفتند. از آزمودنیها قبل و بعد از تمریناتپیشآزمون و پسآزمون بهعمل آمد. نتایج تحقیق نشان داد که تمریناتپلایومتریک موجب افزایش چابکی در گروهتجربی گردید (۲۱).
نیریزی (۱۳۷۹) به بررسی تمریناتپلایومتریک بر توان بیهوازی بازیکنان بدمینتون بانوان باشگاهی پرداخت. نتایجنشاندادند که اختلاف معناداری بین توان بیهوازی گروهتجربی و گروهکنترل وجود دارد و عدماختلافبا اطمینان بسیار بالا رد میشود (۳۷).
حسنزاده (۱۳۷۹) به بررسیتمرینات منتخبپلایومتریک بر توانانفجاری دختران ژیمناستیک تمرینکرده ۹ تا ۱۲ سالپرداخت. ۲۶ آزمودنیبهطور تصادفیبهدو گروه کنترلو تجربیبه مدت ۷ هفتهتمرین پلایومتریک و گروهکنترلتمرینهایعادی ژیمناستیکرا انجامدادند که تمرینمنتخبپلایومتریک بر میزان پرشعمودی، سرعت پرش و زمان پرشآزمودنیهای گروهتجربی در هر سه حالت پرش تأثیر معنادار داشت (۲۵).
سالمخجسته (۱۳۸۱) به بررسی تأثیر تمریناتپلایومتریک بر روی- چابکی بازیکنان هاکی پرداخت. تعداد آزمودنیها ۲۶ نفر که به گروههایکنترل وتجربی تقسیم شدند نتیجه نشانمیدهد که تمریناتپلایومتریک بر روی چابکی تأثیر مثبت داشتهاند (۱۱).
مهسا محسنزاده (۱۳۷۹) بهبررسی تأثیر تمریناتپلایومتریک بر میزانچابکی وتوانانفجاری پاهایکاراتهکاران ۱۵ تا۲۰ سالتهران. نتیجهپژوهش نشانمیدهد که تمرینات منتخبپلایومتریک بر میزانچابکی و توانانفجاری ایشان تأثیر معنیداری داشته است (۲۹).
کامبیز شیخآقایی (۱۳۸۱) بهبررسیو مقایسهتأثیراتدو روشتمرینیپلایومتریکو تمرینبا وزنهبر میزان شدت، توانانفجاری و سرعت بازیکنان فوتبال ۱۷تا۲۰ سال. نتیجه نشانمیدهد که هر دو روشتمرین بر متغیرهای مورد نظر تأثیر داشتهاند، ولی تأثیر تمریناتپلایومتریک بر توانانفجاری وسرعت بیشتر از تمرین با وزنه بوده است (۲۷) .
غلامرضا پارساپور (۱۳۷۷) به بررسی و مقایسه دو روش تمرین پلایومتریک و وزنه بر روی پرشعمودی ورزشکاران والیبال ۱۷تا۱۹ سال. تعداد آزمودنیها ۴۵ نفر که در سهگروه ۱۵نفری تحت عنوان گروهتمرین پلایومتریکتمرینوزنهو گروهگواه تقسیمبندیشدند. تمرین با وزنه وتمرینپلایومتریکباعثافزایشپرشعمودی این بازیکنان شد ولی این دو روش تمرین با هم تفاوتی نداشتند (۳۵).
محمدی (۱۳۹۰) به بررسی تأثیر یک دوره تمرینپلایومتریک در آب و خشکی بر بررخی از پارامترهای شنای قورباغهو پروانه شناگراننخبه پسر پرداخت. بدینمنظور ۲۰ شناگر بهطور تصادفی که ۱۰ نفر آنان در خشکیو ۱۰ نفر در آب بهتمریناتپرداختند. نتایج تحقیق نشانداد کهاگر چهدو شیوه تمرینپلایومتریک در آبو خشکی تأثیر یکسانی روی پارامترهای استارت گرب و تراک در شنای قورباغه و پروانه داشت، اما استفاده از اینبرنامه تمرینی ۶ هفتهای نتوانست بهطور معناداری در عملکرد شناگران تغییر ایجاد کند (۱۰).
عباس آقا کوچکی (۱۳۷۷) بهبررسی و تعیین اثر تمریناتپلایومتریک در افزایش توان بیهوازی ورزشکاران رشتهبسکتبال. تعداد آزمودنیها ۳۰ نفر کهدر دو گروه ۱۵ نفریتحتعنوان گروه تمرینپلایومتریک و تمرینات بسکتبال تقسیمبندی شدند. مدت تمرین ۸ هفته و هفتهای سه جلسه به مدت ۵/۱ ساعت بوده است. نتیجه این پژوهشنشانمیدهد که تمریناتپلایومتریک بر روی توانبیهوازی ورزشکاران بسکتبال تأثیر داشتهاست (۳۲).
خلیلیمرندی، پری (۱۳۸۰) بهبررسیارتباط بین میزان آمادگیجسمانی بازیکنان نخبهبدمینتوندختر با رتبههای کسب شده در مسابقات قهرمانی کشور پرداخت. افراد نمونه ۲۳ بازیکن نخبه بدمینتون دختر بودند. این تحقیق نشانداد بین رتبههای کسب شده با آزمون دوی سرعت ۴۵ متر، دو چابکی ۹×۴ متر و دو یک مایل (۱۶۰۹) متر ارتباط معنیداری بهدست آمد (۱).
جلالیانجوادپور، فریبا (۱۳۸۰) بهمقایسهیدو روشتمرینیآمادگیجسمانی بر بهبود کارآیی بازیکنان بدمینتون دختر باشگاههای استان تهران پرداخت. ۲۴ بازیکن از بین ۹۱ بازیکن بدمینتون دختر در رده سنی ۲۰-۲۸ سالبودند که بهطور تصادفی به دو گروه ۱۲ نفری شاهد و کنترل تقسیم شدند. دو گروه از نظر آزمونهای آمادگیجسمانی و حرکتی بدمینتون همگن بودند و تفاوت معنیداری دیده نشد. در مقایسه نتایج دو گروه با هم در تمام موارد هر دو شیوه تمرینی تأثیر مثبت و همجهتی را داشتهاست (۳۹).
نیکسرشت و همکاران (۱۳۸۸) تحقیقی تحتعنوان اثر تمرین استقامتی، پلایومتریک و موازی بر ویژگیهای بیوانرژیکو مهارتی بازیکنانفوتبال مرد انجام دادند. در اینتحقیق ۲۹ فوتبالیست مرد بهطور تصادفیدر ۳ گروه استقامتی، پلایومتریک و موازی قرار گرفتند. تمرینات به مدت ۸ هفته و هفتهای ۳ جلسه اجرا شد. نتایج نشان داد که پرشعمودی در گروههایپلایومتریک و موازی افزایش معناداری داشت. نتیجهگیری کردند کهتمرینات پلایومتریک، موازی و استقامتی نه تنها بر ویژگیهای بیولوژیک و مهارتی اثر منفی ندارد، بلکه موجب افزایش معنیدار حداکثر اکسیژن مصرفیو میانگین توانبیهوازی کاهش معنیدار خستگینسبت به تمرینات پلایومتریک و استقامتیصرفشدهاست (۳۰).
پرویز نامبخش (۱۳۸۷) تحقیقیتحتعنوان اثر تمریناتپلایومتریکبررویفاکتورهایقدرتشوتو سرعتهای انفجاریبازیکنانفوتبالجوانانکهنتیجهگرفتهشد: تمریناتپلایومتریک بررویفاکتورهایقدرتشوتو سرعتهای انفجاریبازیکنانفوتبالجوانانتأثیر معنیداریدارد (۱۸).
مسعود سلیمانی(۱۳۷۶) سازمانتربیتبدنی، تأثیر و مقایسه تمریناتپلایومتریک و تمریناتبا وزنهرویرکورد شناگرانسرعتی رشته صد متر کرالسینه سنین ۱۹تا۱۶ سال پسر استان کرمان به تعداد۳۰نفر (۱۵نفر تمرینات پلایومتریک و ۱۵ نفر گروه تمرینات با وزنه) که پساز یک دوره بدنسازی ۶ هفتهای نتیجهگرفته شد:
۱) گروهپلایومتریکدر لحظهاستارت و در برگشتها عکسالعملو عملکرد بهتری نسبت بهگروهی که تمرینات با وزنه را انجام دادند داشتند.
۲) تمریناتپلایومتریک روی رکورد شناگران صد متر پسر تأثیر معنیداری دارد (۱٫/.=a)
جهانگیر کریمیان (۱۳۷۲) بهبررسی تأثیر تمریناتپلایومتریک بر روی توانبیهوازی بازیکنان فوتبال. نتیجه گرفتهشد که تمریناتپلایومتریک بر روی توان بیهوازی بازیکنان فوتبال تأثیر معنیداری دارد (۲۶).
کرباسی (۱۳۷۸) تحقیقی تحتعنوان اثر تمریناتپلایومتریک بر افزایشتوانپا انعطافپذیریو چابکی بازیکن بدمینتون پسر انجام داد. ۴۰ نفر آزمودنی به دو گروهتجربی و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنیها قبل و بعد از ۸ هفتهتمرین، پیشآزمون و پسآزمون به عملآمد. نتایج، افزایشدر توانپا، انعطافپذیری و چابکی بازیکنان گروه تجربی در مقایسه با گروهکنترل را نشاننداد (۳۱).
رواسی و همکاران (۱۳۹۳) بهبررسیتأثیر۸ هفتهتمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر چابکی کشتیگیران آزادکار جوان شهرستان ایلام بود. این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه‌تجربی است که جامعهیآماری آن را ۳۲۸ کشتیگیر جوان آزادکار شهرستان ایلام تشکیل دادهاست. بدینمنظور ۴۰ نفر از آنها به‌صورت تصادفی انتخاب و پساز اجرای آزمون چابکی ایلینویز در پیش‌آزمون، به‌صورتتصادفی بهچهار گروه ۱۰ نفرهی تمرین قدرتی، پلایومتریک، ترکیبیو کنترل  تقسیمشدند و پس از هشت هفته اجرای پروتکلهای تمرینی مجدداً در پس‌آزمون تست ایلینویز به‌عملآمد. برایتجزیه‌ و تحلیلدادهها از آزمون تیوابسته، تحلیلواریانسیکطرفهو آزمون تعقیبی LSD استفادهشد، سطح معناداری(۰۵/۰P<) در نظر گرفتهشد. یافتههایتحقیق حاکیاز آن بود کهانجام هشت هفته تمریناتقدرتی، پلایومتریکو ترکیبی بر کاهش زمان آزمونچابکی کشتیگیران تأثیر معناداری دارد (۰۵/۰P<) در مورد تفاوتهای بین‌گروهی، نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشانداد کهدر پیش‌آزمون تفاوت معناداری بین میزان چابکیآزمودنیها در هر یک از گروههای تحقیق وجود ندارد، اما پس از هشت هفته مداخلههایتمرینی اختلاف معناداری بینآنها مشاهده شد. نتایجآزمون تعقیبیLSD نشانداد که بیشترینتأثیر بر بهبود چابکی ابتدا مربوط به تمریناتترکیبیسپستمریناتپلایومتریکو در نهایت تمریناتقدرتی بودهاست. البته بینگروه‌های تمرینترکیبی و پلایومتریک و بینگروه‌های تمرینقدرتی و کنترل ایناختلافمعنادار نبود. با توجه بهنتایج تحقیقحاضر میتوان نتیجهگرفت که، برای بهبود وضعیت چابکی کشتیگیران، انجامتمریناتپلایومتریک و به ‌خصوص تمریناتترکیبی (پلایومتریک- قدرتی) بسیار مفیدتر از انجامتمرینات صرفا قدرتیاست. در نتیجه انجامتمریناتمذکور با تأکید بر رعایتویژگیهای نمونههایتحقیق و معیارهایورود و خروجنمونهها در تحقیق حاضر توصیه میشود (۲۲).
قناعی (۱۳۸۴) بهمقایسه تأثیر تمریناتپلایومتریک بر چابکی، انعطافپذیری و توانپاهای پسران بسکتبالیست نوجوان ۱۳تا۱۱ ساله پرداخت. از بین ۵۰ بسکتبالیست، تعداد ۲۰ نفر به صورت انتخابی و هدف دار گزینش شدند. گروهتجربی به مدت ۸ هفته و هر هفته سهجلسه و هر جلسه ۶۰ دقیقه تمریناتپلایومتریک را انجام دادند و گروهکنترل در همین مدت تمرینات متداول بسکتبال را انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات پلایومتریک بر چابکی و انعطافپذیری آزمودنیها معنیدار نیست، اما تأثیر آن بر توانانفجاری معنیدار است (۳۳).
فرهنگیاننیوز (۱۳۹۱) مقالهای را با عنوان مقایسه سه شیوه تمرینی پلایومتریک بر توانانفجاری اندامتحتانی دانشآموزان فوتبالیست منتشر کرد. ۴۸ دانش آموز بهصورت تصادفی انتخاب شدند. توانانفجاری از طریق آزمون پرشجفت ایستاده و پرش ارتفاع درجا با استفاده از نمودار لوئیز محاسبه شد. نتایج حاصل معنادار بودن تأثیر تمرینات پلایومتریک بر توانانفجاری آزمودنیها را نشان میدهد (۴۱).
رمضانپور (۱۳۹۰) اثر تمریناتپلایومتریک بر سرعت، چابکی، انعطافپذیری و توانورزشکارانتکواندو مورد بررسی قراردادند. در این تحقیق ۲۰ تکواندوکار در دو گروهکنترل و تجربی شرکتکردند. متغیرها قبل و بعد از تمریناتپلایومتریکارزیابی شدند. نتایج تفاوتمعنیداری را در مقادیر تمام متغیرها، نشانداد. در نتیجه تمرینات پلایومتریک باعث بهبود سرعت، چابکی، انعطافپذیری و توان در تکواندوکاران میشود (۴۰).
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
در فصلیک و دو کلیات موضوع پژوهش مورد بررسیقرار گرفت و اکنون در این فصل و در ادامه به بیان طرح پژوهش، نحوه انتخاب نمونهها و نیز روش اجرایی پژوهش و نحوه جمعآوری اطلاعات، معرفی وسایل و ابزار اندازهگیری و روشهای آماری به کار رفته خواهیم پرداخت.
بر اساس نظریات موجود تمریناتپلایومتریک یکی از تمرینات مؤثر برای بالا بردن قدرتانفجاریاست و در رشتههای ورزشی نیازمند حرکات جهشی و انفجاری نظیر بدمینتون از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.
۳-۲ روش پژوهش
تحقیقحاضر به دلیل وجود محدودیتهایی که کنترل آنها از توان پژوهشگر خارج بود در زمره پژوهشهای نیمهتجربی قرار میگیرد کهدر آن با استفاده از طرح پژوهشی نیمهتجربی پیشآزمون وپسآزمون در هر گروه (کنترل و تجربی) به مقایسهآثار نتایج پیشآزمون و پسآزمون درهر گروه و نیز آثار آنها در دو گروه میپردازد. در واقع پژوهشگر با این طرح پژوهشی در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا متغیر مستقل پژوهش بر متغیر وابسته آثار معنا داری دارد یا خیر؟
اینپژوهشبا استفادهاز دو گروه (کنترلو تجربی) بهتعداد بیستنفر آزمودنیدر هر گروهانجاممیشود. آزمودنیها به تعداد ۴۰ نفر از بینپسران شرکتکننده در مسابقات قهرمانی بدمینتون کشور شرکت داشتند، کهاینانتخاببر اساسعلاقمندی آنها و بر اساس معیارهای مد نظر در پرسش نامههای اولیه انجام شدهاست. سپس اینتعداد به طور تصادفیدر گروههایتجربیو کنترل تقسیمبندی شدند کهتعداد هر کدام بیستنفر میباشد. برایگروه کنترل فقط انجام تمریناتبدمینتون و برای گروهتجربی نیز علاوه بر تمریناتبدمینتون انجام تمریناتپلایومتریک که شرحآن خواهد آمد طراحی و اجرا شدهاست.
مقادیر قدرت پرشعمودی (توانانفجاری)، تست ۹×۴ متر (چابکی) و آزمون دوی۳۶ متر (سرعت) ایشان در پیشآزمون و هشتهفته بعد در پسآزموناندازهگیری و ارزیابیشده است. در اینپژوهش بهمنظور جمعآوری اطلاعاتاز آمارتوصیفیو بهمنظور آزمونفرضیههایپژوهشاز روشآمار استنباطی استفاده شدهاست. برای تجزیه و تحلیلدادهها از نرمافزار spss نسخه ۱۶ استفاده شدهاستو محلانجام پیشآزمون و پسآزمون در ورزشگاه شهدای نصر بودهاست.
۳-۳ جامعه آماری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر- قسمت …

۱-۴-۲ اهداف ویژه
۱) تعیینتفاوت شاخصهایترکیببدنی( BMI و درصد چربی زیر جلد) بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروه کنترل و تجربی پس از هشت هفته تمرینات منتخب پلایومتریک.
۲) تعیینتفاوت میزان چابکی بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷سال در دو گروه کنترل وتجربی پساز هشت هفته تمرینات منتخبپلایومتریک.
۳) تعیینتفاوت میزان توانانفجاری بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی پس از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک.
۴) تعیینتفاوت میزان سرعت بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷سال در دو گروه کنترلو تجربی پس از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک.
۱-۵ فرضیههای تحقیق
فرضیههای این تحقیق به دو بخش فرضیههای اصلی و فرعی تقسیم شدهاند که به شرح زیر است:
۱-۵-۱ فرضیههای اصلی
۱) بین شاخصهای ترکیب بدنی( BMI و درصد چربی زیر جلد) بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمرینات منتخب پلایومتریک تفاوت معنیداری وجود دارد.
۲) بینمیزان چابکی بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی بعداز هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک تفاوت معنیداری وجود دارد.
۳) بین میزان توانانفجاری بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک تفاوت معنیداری وجود دارد.
۴) بینمیزان سرعت بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک تفاوت معنیداری وجود دارد.
۱-۵-۲ فرضیههای فرعی:
۱) بینمیزان چابکی بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷سال گروهتجربی در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد.
۲) بینمیزان چابکی بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷سال گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد.
۳) بینمیزان توانانفجاری بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷سال گروهتجربی در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد.
۴) بینمیزان توانانفجاری بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال گروهکنترل در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد.
۵) بینمیزان سرعت بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷سال گروهتجربی در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد.
۶) بینمیزان سرعت بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷سال گروهکنترل در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد.
۱-۵-۳ پیش فرضهای تحقیق
۱) تمریناتپلایومتریک میتواند باعث افزایش آمادگی جسمانی افراد شود (۷۵).
۲) آزمون ۳۶ متر برای اندازهگیری سرعت آزمودنیها از اعتبار و روایی کافی برخوردار است (۱۳).
۳) آزمون سارجنت برای اندازهگیری توانانفجاری آزمودنیها از اعتبار و روایی کافی برخوردار است (۲).
۴) آزمون ۹×۴ برای اندازهگیری چابکی آزمودنیها از اعتبار و روایی کافی برخوردار است (۵).
۱-۶ محدودیتهای تحقیق
محدودیتهای پژوهش بهدو بخش تقسیم میشوند. بخشاول شامل محدودیتهایی بودهاست که پژوهشگر توانسته است تا حد بسیار زیادیآنها را کنترلکرده و از اثر مزاحم آنها بکاهد.
۱-۶-۱ محدودیتهای قابلکنترل
پژوهشگر سعینمودهاست تا با انتخاب آزمودنیهاییکه به لحاظ متغیرهائینظیر سن، وزن، قد و سطحآمادگی جسمانیاولیه در یک محدوده مشخص و همگن بودهاند تا حد ممکن از اثر مداخلهای این متغیرها بکاهد.
در روزهای برگزاری پیشآزمون وپسآزمون و نیز در جلسات تمرین درجه حرارت محیط بهطور معمول ۵/. ۲۰ درجه سانتیگراد بودهاست. قابل ذکر استکه تمام جلسات تمرین، پیشآزمون و پسآزمون در سالن ورزش سرپوشیدهو مجهز به سیستمتهویه مطبوع انجام شدهکهدرآن درجهحرارت محیط قابلکنترلبودهاست اما متأسفانه به علت در اختیار نداشتن وسایل مربوط به اندازهگیری و سنجش رطوبت هوا، سنجش و تنظیم رطوبت هوای سالنورزشمقدور نبودهاست. به کلیهآزمودنیها توصیهشدهبود کهدر هنگامجلساتتمرینو نیز روزهای برگزاری آزمونهمگی از یک نوعپوشش و لباسورزشی استفادهنمایند که با دقتو پیگیری پژوهشگر این امر تا حد بسیار زیادیانجام شده بود. تمام مراحل سنجش، وسایل و روشهای اجرایتمرینات و آزمونها همگی به دقت تحت نظر پژوهشگر بوده و سعیشدهاست تا روشهای اجرای تمرینات و نیز چگونگی انجام آزمونها یکسان باشد. تمام جلسات تمرین در عصر روزهای فرد، در حد فاصل ساعات ۱۹ الی ۱۷ بودهاست. کهاینزمان تا پایان پژوهشحفظ شده تا از اثر مزاحمآنها ( به لحاظ ریتمهای بیولوژیک مختلف) کاسته شود.
۱-۶-۲ محدودیتهای غیر قابلکنترل
محدودیتهاییکه پژوهشگر نتوانستهاست آنهارا کنترل نماید و کنترل آنها از عهده پژوهشگر خارج بودهاست که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
تغذیه آزمودنیها
بهدلیلدر اختیار نبودنآزمودنیها بهطور تمام وقتدر روزهای قبلاز آزمون و نیز در طول مدت تمریناتکنترل دقیق رعایترژیم غذائی میسر نبودهاست، اما توصیهها و سفارشات لازم جهتپیروی از یکرژیمغذایی مطلوب در روزهای تمرین و نیز آزمون به تمام آزمودنیها شده بود. بنابراین تغذیه جزء عوامل غیر قابلکنترل است.
نوع و شدتفعالیت پیش از انجامآزمونها و جلساتتمرین
هر چند آزمودنیها بعد از یکروز تعطیل برای انجام پیشآزمون و پسآزمون دعوت شده بودند و از قبل نیز به آنها در این خصوص توصیه شده بود اما بهطور کلی این عامل نیز در زمره عواملی است که کنترل آندر اختیار پژوهشگر نبودهاست. همچنین انجامتمریناتو فعالیتهایبدنی دیگر در روزهای دورهتمرینو آزمون نیز از جمله عواملیاست کهکنترلآنها از عهدهپژوهشگر خارج بودهاست اما توصیهها و سفارشات لازم در اینزمینهها بهآزمودنیها شده بود.
عواملروانی و انگیزشی
عواملروانیو انگیزشینیز از جملهعواملیاست که بهطور کامل تحتکنترل پژوهشگر نبوده اما سعیشدهاست که تمامآزمودنیها بهلحاظ سطح انگیزش و عواملروانیاولیه و نیز حفظ انگیزش لازم در طول هشتهفته تقریبا در یک سطح باشند تا بتوان تا حد ممکن از اثر مزاحمآنها کاست. آنان در شرایط مسابقه و رقابت جهت انتخابو اعزام بودهاند کهاین امر خود باعث انگیزش آزمودنیها جهتپیگیری و حضور مستمر و مفید در طول جلسات تمرین شدهاست.
۱-۷ تعریف واژهها
۱) تمریناتپلایومتریک[۱]: به توانایی ایجاد حرکات”انفجاری– واکنشی” گویند (۴۱).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر- …

۲) توانانفجاری: افزایش توانایی در ایجاد حداکثر انقباضعضلانی در حداقلزمان ممکن را گویند (۴۲).
تعریف دوم: یعنیحداکثر نیرویی (تنش) که انقباضعضله در مدتزمانکوتاه بهوجود میآورد. یا اعمال حداکثر قدرتو نیرو در حداقل زمان ممکن و یا اعمال حداکثر فشار با حداکثر سرعتدر واحد زمان را گویند (۲،۵).
۳) چابکی: بهقابلیت مانورپذیری بدن گفته میشود، یا توانایی تغییر مسیر و جهتحرکت، تغییر سرعتحرکت و وضعیت بدن در حداقل زمان ممکن و حفظ تعادل بدن است. بهترین آزمون جهت ارزیابی و سنجش این قابلیت جسمانی تست دو ۹×۴ است (۱،۵).
۴) سرعت: عبارت است از توانایی عضلهها برای به حرکت در آوردن بدن، در حداقل زمان. اجرای حرکتهای سریع در مسافتهای کوتاه، با قدرتعضلانی ارتباط دارد و برای تولید انرژی از سیستم غیرههوازی استفاده میکند. یا نسبت جابجایی بهزمان طیشدن جا به جایی، سرعت گویند و رابطه مستقیم با وراثتدارد و واحد آن متر بر ثانیه است (m/s) (23).
مسافت طیشده در واحد زمان را سرعت گویند (۳۸).
۵) بازیکن بدمینتون پسر: در این پژوهش کسیاست که حداقل پنج سال سابقهی بازی و تمرین بدمینتون را تحت نظر مربی داشته است. دامنهی سنی ایشان ۲۱ تا ۱۷ سال بوده که در مسابقات بدمینتون قهرمانی مردان کشور شرکت داشتند.
فصل دوم:
پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
سالهاستکه محققیندر زمینهیویژگیهایتمریناتپلایومتریک بر چابکی، توانانفجاریو سرعت، در رشتههای مختلف بهطور مجزا یا درهمآمیخته تحقیقاتزیادی را انجامدادهاند و بهنتایج مطلوبی دستپیدا کردهاند. با توجه به سابقهیاندک تحقیقات در اینرشته، بهویژه آثار تمریناتمنتخبپلایومتریک بر چابکی، توانانفجاریو سرعت ورزشکاران بدمینتون ضروری بهنظر میرسد که در این خصوص بررسی و تحقیق بیشتری انجام شود. با عنایت به موارد فوق مطالب این فصل در زمینهی چابکی، توانانفجاری و سرعت با بهرهگیری از تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی به رشتهیتحریر در آمدهاست.
۲-۲ تاریخچه ورزش بدمینتون
هر چند به اعتقاد برخی نویسندگانریشه بازیبدمینتون در ۲۰۰۰ سالپیشدر یونان باستان بوده است، اما اغلب نویسندگانمعتقدند تاریخچهو ریشهبازى «بدمینتون» امروزىاز کشور هندوستان آغاز شدهاست. زمانى که افسران انگلیسى در هندوستان مستقر شدند با بازی پونا[۲]آشنا شدند و به کشورشان انتقال دادند. خیلى زود از آن یک رقابت ورزشى ساخته شد و آنها در اوایل سال ۱۸۷۰ آن را همراه با وسایل و تجهیزات لازم به کشورشان معرفى کردند.
یک «دوک انگلیسى» رسماً این بازى را به انگلستان معرفى کرد. در سال ۱۸۷۳، با برگزارى یک مهمانى درمحل زندگى خود (بدمینتون[۳]) ترتیب برگزارى بازى «پونا» را داد و این بازى از همانجا توجه سایرین را جلب کرد و میان طبقه مرفه جامعه انگلیس شناخته شد و از آنجا گسترش یافت. آنها بازى جدید را به نام محل زندگى دوک «بدمینتون» نامیدند. نخستین بار قوانین این بازى درسال ۱۸۷۷ نوشته شد و طى چند سال شکل زمین بازىتغییراتىکرد تا اینکهدر سال ۱۹۰۱ زمین رسمى بدمینتون به شکل مستطیل فعلى تثبیت شد. گرچه بدمینتون در انگلستان متولد شد اما آسیایىها بدمینتون را از آن خود کردند. چین و اندونزى دو کشورى هستند که مقتدرانه در مسابقات بینالمللى این رشته شرکت مىکنند و موجب قهرمانیهایی در سطح بینالمللی شدهاند.
با ورود کارشناسان نفتی انگلیس به ایران بدمینتون به کشور ما راه یافت، که در نهایت کارمندان ایرانی شرکت نفت هم در این رهگذر به این ورزش علاقه‌مند شدند. این رشتهورزشی پس از خروج کارشناسان انگلیسی به دست فراموشی سپرده شد. تا اینکه ایران میزبانی بازی‌های آسیایی را در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) تقبل نمود. چون رشتهبدمینتون یکیاز رشته‌های این بازی‌ها بود، در اینراستا سازمان تربیت‌بدنی در سال ۱۳۵۱ فدراسیون بدمینتون را تأسیس نمود. از آنجایی کهاین رشته‌ی ورزشی در ایران نوپا بود، مسئولان جهت راه ‌اندازی و شروع صحیح این رشته از کشور هندوستان مربی را به همکاری دعوت کردند. در سال ۱۳۵۲ اولین دوره‌ی مسابقات قهرمانی ‌کشور به صورت رسمی در تهران با شرکت ۲۴ تیم برگزار شد. تیم ملی بدمینتون در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) برای اولینبار در بازی‌های آسیایی تهران شرکت کرد و بین ۱۳ تیم شرکت‌کننده به مقام هشتم دست یافت (۳۹،۲۰).
۲-۳ تاریخچه تمرینات پلایومتریک
واژهی تمریناتپلایومتریک پدیده جدیدی نیست. ریشه این تمرینات به اروپای شرقی بر میگردد که در آنجا به عنوان تمریناتپرشی از آن نام برده شده است. واژه پلایومتریک توسط یک مربیورزش آمریکایی به نام فردویلت[۴] ابداع شد. پلایومتریک[۵] مشتق از دو کلمه پلایو و متریکمیباشد. پلایو از کلمه یونانیپلایتون[۶] گرفته شدهاست که به معنای افزایش، گسترده و بزرگ میباشد و معنای مرسوم متریک[۷] که آن هم یک واژه یونانی است به معنای اندازهگیری، ارزیابی و مقایسه است (۱۵).
تمریناتپلایومتریک در اواخر دهه ۱۹۵۰ معرفی شد. این نوع تمرینات بهطور فزآیندهای برای افزایش توان انفجاری ورزشکاران در روسیه و اروپای شرقی در رشته دو و میدانی در دهه ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار گرفت و نتایج موفقیتآمیزی را نیز به دنبال داشت. اصطلاح پلایومتریک برای بیان انقباضات گسترده و سریع عضلانی متعاقب یک کششعضلانی بکار برده میشود. با توجه به تجربیات موفقی کهاز بکارگیری تمرینات پلایومتریک در کشور روسیهبدستآمده، ایننوع از تمریناتتوسط مربیانروسیهدر تمرینات ورزشکاران پرشارتفاع گنجانیده شد و نتایج بدست آمده مؤید تأثیر اینگونه تمرینات در افزایش جسمانی ورزشکاران بود (۷۸).
۲-۴ تعریف تمریناتپلایومتریک
تمرینات پلایومتریک یعنی انجام حرکتی قدرتیو سریع که در آن قبل از فاز انقباض عضله به منظور ارتقاء توان از یک دوره کشش عضلانی استفاده میشود. به عبارت دیگر تمرینات پلایومتریک دارای یک چرخه یا سکل کشیدگی- کوتاهشدگی هستند.
در دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ که کشورهای بلوک شرق در انجام ورزشهای قدرتی تسلط بیشتری داشتند روشهای آموزشی و تمرین آنها روی همین موضوع متمرکز شده بود و ورزشکاران رشته دو و میدانیاولین گروهیاز ورزشکاران بودند کهبا استفاده از این نوع تمرینات به موفقیتهای چشمگیری دست یافتند. نمونههای بارز اینتمریناتتوسط یکیاز مربیانروسی به نام «ورخوشانسکی[۸]» ارئه شد. ویبا استفادهاز این شیوهی تمرینی و تمرینات خاصی نظیر پرشهای عمودی توانست سرعت واکنشهای ورزشکاران خود را افزایش دهد(۷۵).
«والری بورزوف[۹]» دوندهسرعت روسی پیشرفت خود را مدیون تمریناتپلایومتریک میدانست. ویدر بازیهای المپیک سال ۱۹۷۲ در سن بیست سالگی توانست مسافت ۱۰۰ متر را در زمان ۱۰ ثانیه طی کرده و مدال طلا را دریافت کند (۶۸).
«فاسبوری[۱۰]» و «دوایت استون[۱۱]» نیز با انجام ایننوع تمرینات بهموفقیتهای چشمگیریدستیافتند. پساز آن نیز تمریناتپلایومتریکمورد توجهمربیانورزشی کشور ایالاتمتحدهآمریکا قرار گرفتهو در تدوینبرنامههایورزشی خود از آن استفاده میکردند. تمریناتپلایومتریک به اشکال ساده در تمرینات سایر ورزشکاران دو و میدانی نیز(۶۸) گنجانیده شد.
به عنوان مثال تمرینات بالا تنه به شکل حرکات با توپ طبی ۳ کیلویی توسط رکوردار پرتاپ نیزه جهان و قهرمان المپیک و حرکات جهشی به صورت پرش از روی مانع و گام جهشی توسط قهرمان پرتاب چکش بکار بردهمیشد. «پات ماتزوئوف[۱۲]» پرشکنندهارتفاع که رکورد پرشارتفاع جهان را بهبود بخشید در تمریناتپرشی از تمریناتپلایومتریک استفاده زیادی میکرد. او حرکت جهشی از روی جعبهای به ارتفاع ۱۲۲ سانتیمتر انجام میداد و به محضتماس پا با زمین مجددا بهسمت بالا میپرید تا جسمیرا که در بالای سرش قرار داشت لمس کند (۷۸).
بهگفته «ورخوشانسکی[۱۳]» بهنظر میرسد تمرینات پلایومتریک شوک پر قدرتی را به ماهیچه برای اجرای عملکرد بهتر وارد میکند و با این نظریه او پیشنهاد میکند که انجام حرکاتپرشی قدرتی با حداکثر توان تا حد امکان موجب افزایش عملکرد ورزشکاران میگردد. این روشهای شوکی و انفجاری که از انواع جهشها تشکیل شدهاند در نهایت موجب بهبود کار دستگاه عصبیعضلانی شده و به ورزشکار اجازه میدهد تا در فعالیتهایی که همراه با تغییر جهت میباشد به نحو قدرتمند و سریعی اجرای حرکت نماید (۵۹).
«آتا[۱۴]» تأثیر تمریناتپلایومتریک را بردستگاه عصبی بررسی کرده و به این نتیجه رسید که عکسالعمل دستگاه عصبیعضلانی از طریق عضلات درگیر در فعالیتهای پر توان لحظهای بهبود پیدا میکند. ( توانایی عضله با اعمال حداکثر قدرت در یک دوره کوتاه موجب افزایش قابلیت سرعتی- قدرتی عضله میشود). عکسالعمل عضله در حرکات انفجاری که نیاز به یک کلید فوری برای استارت دارند در زمان کشیده شدن راستایعضله (کار منفی) و در زمان برگشت و یا جمع شدن (کار مثبت) ظاهر میشود. ارتباط بین انقباض طویلشونده و کوتاهشونده در ماهیچه مثال خوبی در این مورد است (۳۷).
۲-۵ کاربرد تمریناتپلایومتریک در برنامههای ورزشی
تمرکز پژوهشگران بر روی موضوع تمریناتپلایومتریک بهخاطر پیبردن بهرابطه قدرتو سرعتدر اینتمرینات میباشد. بنابراین بر اساس نظریههایموجود و تحقیقات انجام شده در زمینه رشتههای مختلفورزشیاز جمله رشتههای پرتابیو پرشیو ورزشهاییکه سرعتو قدرتانفجاری کاربرد بیشتری دارند نشانمیدهد کهتمرینات پلایومتریک بهطور قابل توجهی باعث افزایش فاکتورهای مذکور میگردد (۶۷).
۲-۶ اصول فیزیولوژیکی تمریناتپلایومتریک
حرکاتپلایومتریک بر اساس انقباض بازتابی تارهایعضلانی در نتیجهی اعمال فشار سریعو نیز حرکاتکششی در تارهای مذکور ایجاد میشود. گیرنده حسیاولیه که مسئول تشخیص افزایش سریع طول تارهای عضلانی است، در دوکعضلانی قرار دارد که قادر است نسبتبه اندازه و سرعت تغییراتطولی تارهای عضلانی واکنش نشاندهد. نوع دیگریاز گیرندههایکششی موسوم به اندام زردپیگلژی در زردپیها قرار داشته و نسبت به تنش شدید حاصل از انقباضهای پر قدرت و یا کشش عضله واکنش نشان میدهد، هر دو گیرنده ذکر شده در سطح باز تاب عمل میکنند (۳).
اگر چه هیچ یک از این دو دارای وظیفه گیرندگیحسی نیستند، اما مقادیر زیادی از اطلاعات را از طریقنخاع به مغز انتقال میدهند لذا نقش حرکتی مهمی را در دستگاه اعصاب مرکزی بهعهده دارند. ساختار دوکعضلانی که در شکل یک نشانداده شدهاست، برخیاز جوانب جالب و نحوهی عمل این گیرندههایمکانیکی را طی حرکات پلایومتریک نشان میدهد.
هر دوک عضلانی شامل تارهای عضلانی سازش یافته متعدد (با طولی حدود یک سانتیمتر) است که به آنها تارهای اینترافیوزال[۱۵]میگویند. قسمتهایمرکزی فیبرهایاینترافیوزال بهدلیلفقدان اکتین[۱۶]و میوزین[۱۷] در ساختمان خود فاقد قدرت انقباض میباشند. اما قسمتهای انتهایی فیبرهای اینترافیوزال که به غلافهای همبند تارهای عضلاتاسکلتی متصلمیشوند دارای اکتینو میوزین بودهو بنابر این از قدرتانقباض خوبی برخوردار میباشند.
همانطور کهدر شکل ۲-۲ مشاهده میکنید فیبرهای اینترافیوزال بر دو نوع هستند. بعضیاز فیبرهای اینترافیوزال دارای یک بخشمحدب در قسمتمرکزی میباشند که از هستههایمرکزی پر شده و این دسته از تارها، تارهای کیسهای هستهای[۱۸] گفته میشود. بقیهی فیبرها باریکتر بوده و زنجیرهای منفردی از هستههای سلولی را در مرکز خود جای میدهند، به اینها تارهای زنجیرهای هستهای[۱۹] میگویند (۲۰،۱۹).
عصبگیری دوکهای عضلانی پیچیدهاست. این دوکها دارای اعصابحسی و حرکتی میباشند. اعصاب حسی اصلی در مراکز فیبرهای اینترافیوزالبا کیسهی هستهای قرار دارند و پایانهی مارپیچ مانندی را در اطراف فیبرهای اینترافیوزال ایجاد میکنند که تغییرات طول فیبرهای اینترافیوزالرا تعیین و مشخص میکنند.
چون فیبرهایاینترافیوزال بهطور محکم بهانتهایدیوار سلولیفیبرهایعضلهاسکلتیمتصلشدهاند، بنابراین هرگونه تغییر طولی کهدر فیبرهای عضله اسکلتی ایجاد شود موجب تغییر طول فیبرهای اینترافیوزال و ایجاد حرکت در پایانه مارپیچی گیرندههایحسی خواهد شد (۱۱،۳۴).
نرونحسیاولیه علاوه براین که در اطراف مرکز فیبرها با کیسههستهای تولید پایانههای مارپیچی اولیه را میکند. شاخههاییرا نیز بهمراکز فیبرهای با زنجیر هستهایمیفرستند که دور فیبرها با زنجیرهستهای میپیچد. نرونهای حسی همراه با گیرندههایاولیه قطر بسیار زیادی دارند (حدود۱۷ میکرون) و قادر هستند که پیامهای عصبی را با سرعتی معادل ۱۰۰ متر بر ثانیه به طناب نخاعی و مغز منتقل کنند. که این سرعت بالاترین سرعت عصبی ممکن در کل بدن میباشد (۳).
علاوهبر پایههایمارپیچیگیرندههایاولیه دو پایانهیحسیدیگر نیز وجود دارد کهدر یک طرفپایانههای مارپیچی قرار دارند که دوکهایعضلانی را عصبدهی میکنند. با این همه، این گیرندههای ثانویه تنها با بخشهای غیره انقباضی اینترافیوزالهای زنجیرهی هستهای در ارتباطبوده و به همان شکل پایانهی مارپیچی گیرندههای اولیه آنها را دور میزند. سلولها عصبیآوران در پایانههایگیرندهی ثانوی نسبتگیرندههایاولیه قطر کمتری (حدود ۸ میکرون) داشته و لذا قادر به انتقال تکانههای عصبی به نخاع، با سرعتی حدود ۵۰ متر بر ثانیه هستند(۶).
عصبدهی بخشهای انقباضی هر دونوع فیبر(فیبرهای با کیسهی هستهای و فیبرهای با زنجیرهستهای) بهعهده نرونهای وابران یا حرکتی[۲۰] نخاع میباشد. نرونهایحرکتی مزبور از نوع گاما[۲۱] میباشند و ارتباطی با نرونهای حرکتی فیبرهای عضلهاسکلتی ندارند. بعضی از وابرانهای گاما فیبرهایی با کیسه هستهای را عصبدهی میکنند درحالی که بعضی دیگر از آنها عصبدهی فیبرهای با زنجیره هستهای را به عهده دارند (۲۰).
از لحاظ عملکرد عضلانی نیز دارای دو نوع پاسخ استاتیک[۲۲] و دینامیک[۲۳] میباشند. پاسخ استاتیک زمانی اتفاق میافتد که فیبرهای اینترافیوزال به آرامی کشش پیدا کنند. مثلا به دنبال کشش تدریجی فیبرهای عضلهاسکلتی یا شاید بهدلیل تحریک مستقیم فیبرهای اینترافیوزال بهوسیله سیستمحرکتی گاما، گیرندههای حسیاولیه و ثانویه به آرامی کشیده میشوند و درنتیجه سبب ایجاد پالسهای عصبی مداوم و با سطحی پایین میگردند، هر چقدر بر شدت کشش افزوده شود بر میزان پالسهای عصبی نیز افزوده میشود. پاسخ استاتیک تا چند دقیقه ممکن است ادامه داشته باشد بهویژه تا زمانی که فیبرهای عضله اسکلتی در حالت کشیدگی هستند. یکیاز ویژگیهای تمام گیرندههایحسی ایناست که پساز مدتی در برابر تحریکات مداوم تطابق پیدا میکنند. در ابتدای تحریک، پاسخ گیرندههایحسی ممکن است خیلی سریع باشد و اگر شدت تحریکات وارده در همان سطح ابتدایی خود باقی بماند، پاسخ گیرندههای حسی به مرور کم میشود. در پاسخ دینامیک گیرندههای اولیه با سرعت پالسهای زیادی را به طناب نخاعی ارسال میدارد. عامل مهم در ایجاد پاسخ دینامیک سرعت اعمال کشش است که میزان کشش پاسخهای دینامیک به همان سرعتی که ایجاد میشوند، متوقف نیز میگردند. پساز آن دوکهای عضلانی پاسخهای استاتیک خود را ادامه میدهند.
در تمریناتپلایومتریک بهنظر میرسد کهعامل مهم به پاسخهای دینامیک دوکهایعضلانی باشد. چون فیبرهای با کیسه هستهای دارای گیرندههای حسی اولیه میباشند، درتعیین کشش سریع عضلانی دخیل هستند. فیبرهای با زنجیر هستهای دارای هر دو نوع گیرندههایحسیاولیه و ثانویه هستند بنابر این، این فیبرها بهطور اولیه با کششهای کند فعالمیشوند (پاسخ استاتیک)، از این رو این دو نوع فیبر از لحاظ عملکرد با هممتفاوت هستند. یکسری از آنها در پاسخ استاتیک وارد عمل میشوند و گروهی دیگر در پاسخ دینامیک، آن دسته از فیبرهای وابران گاما که وارد فیبرهایاینترافیوزال با کیسه هستهای میشوند در کنترل پاسخ دینامیک دخیل هستند و آن دسته از فیبرهایوابران گاما که فیبرهای با زنجیرههستهایرا تحریک کنند، در کنترل پاسخاستاتیک دخالت دارند. سیستم وابرانگاما میتواند سبب افزایش یا کاهشآستانهی کشش در هر دو نوع فیبرهایاینترافیوزال شود (۱۲).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

فایل – آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر- …

زمانیکه فیبرهایعضلانی تحت تأثیر نیروی خارجی قرار میگیرند دچار کشیدگی شده و این کشش ناگهانی دوکهایعضلانیرا تحریک کرده سبب ایجاد پاسخ دینامیک میشود. پالسهایناگهانیعصبیاز طریقنرونهای آوران و گیرندههایاولیه به طناب نخاع فرستاده میشوند. نرونهایآوران در طناب نخاعی بهطور مستقیم با آلفاموتونرون[۲۴] سیناپس[۲۵]میکنند و پالسهای پرقدرتی را به فیبرهای عضلهیاسکلتی میفرستند و سبب انقباض این فیبرها میشوند.
در هنگام انجام بسیاریاز تمریناتپلایومتریک قبلاز شروع انقباضکانسنتریک[۲۶](درون گرا) در عضله باید عضله یا گروهی از عضلات مورد نظر در وضعیت ایزومتریک قرار بگیرد که نقش سیستم وابرانگاما در کاهش پاسخ دوکهای عضلانی بسیار مهم است (۹).
بوسکو[۲۷] و همکاران پیشنهاد میکنند که در حرکات پلایومتریک بخش ارتجاعی ماهیچهها نقش بارزتری دارند تا بازتابهای گیرندههای عمقی. اما نمیتوان در حرکتهای سرعتی کهاز ارتباط تنگاتنگ انقباض طویلشونده استفاده میکنیم نقش این بازتاب ها را نادیده بگیریم. بوسکو عنوان می کند که لحظهی تماس پا با تختهی پرش برای اجرای پرشطول، طول مسافت پرش بستگی بهمیزان کار منفی عضله در لحظهی خیز برداشتن دارد (۶۶).
این نظریه توسط کلیسواراس[۲۸] و کارپوویچ[۲۹] تأیید شد. (در اجراهای خوب با اولین تماس پا با تختهپرش، مرکز ثقل پرنده مسیر رو به بالا را طی میکند. درحالی که در پرشهای ضعیف هنگام تماس پا با تخته مسیر حرکت مرکزثقل همان مسیر مشابه قبل از دورخیز را طی میکند). بر اساس نظریات فوق محققین نتیجه گرفتند کهدر لحظهی تماس تأکید میبایستی بر استفاده از انرژی ذخیرهی ارتجاعی عضلات در حین انقباض طویلشونده در باز کنندهها باشد (۶۵).
۲-۷ مکانیسمهای فیزیولوژیدرگیر در تمریناتپلایومتریک
رفلکسعضلانی[۳۰]، ذخیرهسازی انرژی الاستیک، تعداد واحدهای حرکتی بکار گرفتهشده در ورزشهای سرعتی، قدرتی (پلایومتریک) از جمله مکانیسمهایفیزیولوژیکی درگیر در تمریناتپلایومتریک میباشد کهدر ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.
۲-۷-۱ رفلکس عضلانی
سادهترین شکل عملکرد دوکعضلانی رفلکس کششی عضله است. بدینمعنی که هرگاه عضلهای دچار کشش ناگهانی میشود عضله بهمنظور مقاومت کردن در مقابل این کشش ناگهانی منقبض میشود مثل عضله سهسر[۳۱].
دوکهایعضلانی و ارگانهای تاندونگلژی جزء سیستممکانیکی پروپریوسپتوری[۳۲] هستند کهدر داخللیگامانها، عضلات، تاندونها و مفاصل بدن قرار دارند و نسبت به کشش، تنش و فشار حساس هستند و اطلاعاتیرا در رابطه با نیرو و کشش وارده به عضله فراهم میکنند. هر دو نوع رسپتور مذکور یعنی (دوکهایعضلانی و ارگانهای تاندونگلژی) در تمرینات پلایومتریک وارد عمل شده، اما چنین بهنظر میرسد که دوکهای عضلانی از اهمیت بیشتری برخوردار باشند (۸۰ ،۳۳).
۲-۷-۲ ذخیرهسازی انرژی الاستیک
بخشی از تار عضلانی دارای بافت الاستیکی است. بخش الاستیکی عضله خود از دو قسمت تشکیل میشود، عناصر الاستیکسری و الاستیکموازی که عناصر الاستیکسری نیروی تولید شده در طی انقباض اکسنتریک را در خود ذخیرهمیکنند و در هنگام انقباض کانسنتریک این نیرو را به انقباض کانسنتریک منتقل و اضافه میکنند. عناصر الاستیکموازی مسئول نیروی تولید شده در حالت استراحت عضله هستند )۳(.
تمریناتپلایومتریک بهمنظور افزایشتوان[۳۳] عضلانیدر زمانتبدیل انقباضاکسنتریک به کانسنتریک هماز رفلکس عضلانیو هم از انرژی الاستیک ذخیرهشده در داخلعضله استفادهمیکند. تحقیقات نشاندادهاست که سلولهای عضلانی با برگشتن به حالتاولیهی خود انرژی الاستیک را آزاد کرده و به همین دلیل کار عضلانی را افزایش میدهند. وقتیکه عضلهای به صورت اکسنتریک منقبض میشود تولید کار منفی میکند. در فاز کار منفی، انرژی مکانیکی یا در داخلعضله ذخیرهشده و یا بهشکل گرما بههدر میرود. اگر قبل از شروع یک انقباضکانسنتریک در عضله یک انقباضاکسنتریک داشته باشیم این انقباض اکسنتریک کارآیی انقباض کانسنتریک یا کار مثبت را افزایش میدهد. چون این انقباضاز انرژی ذخیره شده در داخل اجزاء الاستیک عضله نیز استفاده میکند. اگر فاصلهزمانی بین انقباضکانسنتریک و اکسنتریک افزایشیابد نیروی ذخیره شده در طی انقباض اکسنتریک، تولید یکانقباضایزومتریک[۳۴] را کردهو در نتیجه انرژیالاستیک بهصورتگرما بههدر میرود و بهافزایش نقش انقباضی کانسنتریک کمکینمیکند و مزایای کشش نیز از بینمیرود. بنابراینهدف از انجام تمرینات پلایومتریک کاهش زمان بین انقباض اکسنتریک و کانسنتریک و بدنبال آن افزایش قدرتانفجاری عضله میباشد (۷۸).
۲-۷-۳ واحدهای حرکتی بهکار رفته در تمرینات سرعتی و قدرتی( پلایومتریک)
صرف نظر از نوع رشتهیورزشی، برای انجام حداکثر فعالیت به دو عامل سرعتو قدرت نیز نیاز داریم. به یکی شدن دو عامل سرعت و قدرت اصطلاحا توانعضلانی گفتهمیشود. در بیومکانیک توان را چنینتعریف میکنند: میزان تلاش فیزیکی انجام شده در واحد زمان. در انجمن ورزشی مسکو به توان، سرعت و قدرت گفتهمیشود. بهمنظور فهم بیشتر ورزشهایپلایومتریکو اثراتآن بر رویتوانعضلانی ابتدا به بحث پیرامونتوان میپردازیم. توان عضلانی ۴ مشخصهی اصلی دارد:
۱- قدرتانفجاری:[۳۵] که برابر است با مجموع فیبرهای منقبض شده در یک زمان.
۲- قدرتمطلق:[۳۶] یعنی توانایی عضله برای اعمال یک نیروی ماکزیمم بدون عامل زمان.
۳- نیروی آغازین:[۳۷] یعنی تعداد سلولهای انقباضی که در لحظهی انقباض وارد کار می شوند.
۴- توانایی عکسالعمل:[۳۸] حداقل زمان پاسخگویی خارجی.
۲-۸ چابکی، توانانفجاری و سرعت در ورزش بدمینتون
در رشتهی بدمینتون بازیکن بایستی دارای ویژگیهای متنوع (سرعت، قدرت، انعطاف پذیری و هماهنگی) باشد. بدمینتون یکبازی پرشی– جهشی است که چرخشها و جهشهای مختلف و همچنینتغییر مسیر در جهتهای مختلف برحسبالگوهای حرکتیمربوطه را طلبمیکند و تماماین موارد بستگیمستقیمی با فاکتورهایفوق دارد. براییکبازیکنبدمینتون اینتواناییها باید بهطور طبیعی در نتیجهانجام الگوهایحرکتی رایجدر بدمینتون افزایش یابد (۷۹).
تحقیقحاضر به تعیینآثار تمریناتمنتخبپلایومتریک بر چابکی، توانانفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پرداخته و یکایک فاکتورهای فوق را مورد بررسی قرار میدهد.
۲-۸-۱ اهمیت چابکی[۳۹] در ورزش بدمینتون
سریعو چابک بودن در زمینبدمینتون تنها با داشتن شرایطبدنی مناسبو پیرویکردن از تمریناتآمادگیجسمانی مناسب مقدور میباشد. در فعالیتهایورزشی که تغییرات سریع بدن یا یکی از اعضاء آن نیاز است، چابکی از اهمیت خاصی برخوردار است. استارتهای سریع، جهشها، پرشها، توقفهای ناگهانی و تغییرات سریع در مسیر به عنوان پایه و اساس و عامل مهم چابکی میباشد (۱).
۲-۸-۱-۱ انواع چابکی
چابکی به دو بخش تقسیم میشود:
۱- چابکیعمومی( چابکی تمام بدن) ۲- چابکی اختصاصی(اعضاء)
چابکیعمومی: چابکیعمومی در بسیاری از فعالیتهای ورزشی از اهمیت زیادی برخوردار است حرکاتی که ورزشکارانمختلفدر حینورزش انجاممیدهند. مثلا فوتبالیستها با انجام مانور بدنی، بسکتبالیستی که با شوت جفت خود توپ را به سبد میاندازد، یا اسکی بازی که با زیگزاگهای زیبا برآمدگی و فرورفتگیهای مسیر را پشتسر میگذارد و برای حفظ تعادل و قابلیتمانور تمام اعضای بدن خود را دائما به اینسو و آنسو هدایت میکند بایستی از چابکیعمومی برخوردار باشد.
چابکی اختصاصی: حرکات دست و انگشتان نوازنده پیانو و تایپیستها نمونههایی برای نشاندادن چابکیاعضاء یا اختصاصی بهشمار میرود (۴،۳۸).
۲-۸-۱-۲ فاکتورهای مؤثر در گسترش چابکی
۱- قدرت:[۴۰] قدرت به عنوان عامل جلو برنده و محرک بدن در چابکی توصیف شده است.
۲- سرعت عکسالعمل:[۴۱] عاملیاست که فرد بایستی به تحریک خارجی پاسخ سریع بدهد.
۳- هماهنگیعصبیو عضلانی:[۴۲] فرآیندیاست که بهوسیله آن هر عضو و سیستم عصبی مربوط با نظم و آهنگی خاص همکاری داشته تا مغز بتواند حرکتی موزون را هدایت و راهنمایی کند.
۴- انعطافپذیری:[۴۳] برای اجرای بهتر حرکات ورزشی و داشتن چابکی مناسب انعطافپذیری ضروری میباشد تا حرکت در دامنهی وسیعتر انجام شود (۲۱).
۵- هماهنگی:[۴۴] هماهنگی در حرکات از جمله عواملی است که به عنوان جزئی از چابکی اهمیت زیادی دارد.
۲-۸-۱-۳ روش افزایش چابکی
چابکی با تمرین الگوهای حرکتی ویژه و با افزایش سرعت به بهترین وجه بهبود مییابد. در موارد دیگر توسعه مهارتهای حرکتی با افزایش عناصر شرکت کننده در آن مهارت از قبیل قدرت، سرعت، سرعت حرکت، زمان عکسالعمل و حرکات ویژه با محدودیتهایی روبرو میباشد. قابل ذکر است که از نظر اصول حرکتی بهترین راه برای بهبود چابکی تمرین صحیح و زیاد با حداکثر سرعت میباشد (۲۱).
۲-۸-۱-۴ عوامل مؤثر در افزایش چابکی
۱- شکل بدن: بهطور کلی میتوان گفت که افراد عضلانی با عضلاتی منظم و قوی از چابکی بیشتری نسبت به افراد استخوانی یا چاق و چربی دار برخوردار هستند.
۲- سن: چابکی در نوجوانان تا قبل از سنین بلوغ افزایش مییابد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر- قسمت …

۳- جنسیت: پسران در خلال سالهای قبل از بلوغ فقط در حد بسیار کمی از دختران چابکتر هستند، ولی پس از بلوغ پسران نسبت به دختران در حد قابل توجهی از نظر چابکی افزایش نشان میدهند.
۴- وزن: از جمله عواملی که با چابکی رابطهای برعکس خواهند داشت وزن است، هر چقدر وزن بدن سبکتر باشد بدن نیز چابکتر و سرعت بیشتر است (۳۹).
۲-۸-۱-۴ عوامل مؤثر در کاهش چابکی
۱- خستگی: از جمله عواملی که تا حد زیادی باعث کاهش چابکی میگردد خستگی است. زیرا خستگی اثر کند کننده بر روی اجزاء مؤثر چابکی از نظر قدرت– زمان عکس العمل– سرعتحرکت دارد، همچنین خستگی یکیاز عوامل دهنده هماهنگی می باشد.
۲- قد بلند: با چابکی رابطهی معکوسی دارد (۳۸).
۳- وزن زیاد: بر اثر وزن زیاد فرد تنبل شده که سرعت انقباضات عضلانی و در نتیجه سرعت کاهش مییابد (۱۳).
۴- سن: سن با چابکی رابطهای معکوس دارد (۳۷).
۲-۸-۲ نقش توانانفجاری در ورزش بدمینتون
بر اساس مطالعات انجام شده چنین گزارش شدهاست که نوع بدن عضلانی به نسبت اندازه بدن از دو نوع دیگر (چاق و لاغر) توانمندتر میباشد زیرا نوع عضلانی به نسبت وزن از تناسب عضلانی بهتری برخوردار است. همچنینقدرت و توانبدنی مردان تا حدود ۱۸ سالگی افزایش یافتهو بعد از سنین ۲۵ سالگی به حداکثر قدرت و توانبدنی میرسند و با رفتن سن قدرت و توانبدنی آنها نیز کاهش مییابد. در دختران هم نسبت به پسرها قدرت و توان از ۱۰ سالگی یعنی بعد از دوره بلوغ به آرامی روبه افزایش میرود و تا حدود ۲۰ سالگی به حداکثر خود میرسد و با بالا رفتن سن به سرعت کاهش مییابد. از سوی دیگر وزن اضافی عامل محدود کننده در افزایش توانانفجاری میباشد و این موضوع به خصوص در فعالیتهایی که عامل اصلی در ترکیب توان سرعت است مشاهده میشود. وزن اضافی با بافت چربی در عضلات، موجب کاهش کارآییانقباض و موجب افزایش مقاومت درهنگام فعالیتهای بدنی میشود (۳۳،۳۶).
۲-۸-۲-۱ روشهای تمرینی برای بهبود توانانفجاری
از آنجاییکه توانانفجاری تا حد زیادی بهعامل قدرتوابسته میباشد، بهبود و توسعه آننیز با استفادهاز برنامهها و روشهای تمرینیقدرتی امکانپذیر میشود. دستگاههایچندکاره، دستگاههایایزوکینتیک و تمریناتدایرهایکه بر سرعت تأکید دارند و همچنین تمریناتپلایومتریک برای بهبود توانانفجاری استفاده میشوند. در کل میتوان گفتکه توانانفجاری با تمرینات حداکثر ( ۹۵%- ۸۰%)، تعداد تکرارها (۱۰-۸) بار و تعداد مرتبهها (۴-۳) بار و زمان استراحت (۲-۱) دقیقه بدست میآید (۴۲).
۲-۸-۳ نقش سرعت در ورزش بدمینتون
الگوهایحرکتی در بازیکنان بدمینتون میبایست از سرعت مناسبی برخوردار باشند. بدمینتون یکیاز سریعترین بازی‌های راکتی است، توپ بدمینتون می‌تواند تا ۳۲۰ کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد. در بازی بدمینتون رفت و برگشتهای زیادی بعد از زدن یک سرویس انجام میپذیرد بهطوری که آمار مسابقات آسیایی و جهانی نشان میدهد کهدر بازی یکنفرهگاهیوقتها رفتو برگشت توپ حدود یک ثانیه یا کمتر از یک ثانیه میشود (بازی دو نفره). در بسیاریاز ورزشها مانند کشتی، بوکس، بسکتبال، فوتبال و بدمینتون سرعت و چابکی را نمیتوان بهسادگیو بهطور آشکار از یکدیگر جدا کرد. سرعترابطه مستقیم با وراثت دارد. بازیکنان بدمینتون، باید سریع باشند. قابلیتهای مختلف هماهنگی و بهخصوص قابلیت جهتیابیدر زمره مهمترین موارد در عملکرد سرعتی است. یکیاز قابلیتهایی است کهدر حیطهی آمادگیحرکتی قرار دارد. اجرای حرکات صحیح و سرعتی در مسافتهای کوتاه، با قدرت عضلانی ارتباط دارد و برای تولید انرژی از سیستم غیرههوازی استفاده میکند بر اساس توانایی عضلات در اندامها و کل بدن، سرعترا به دو نوع تقسیمکرده، سرعتاندامها و سرعتحرکت تقسیم میشود (۸،۱۸).
۲-۸-۳-۱ سرعت اندامها
عبارتاست از: توانایی گروهی برای حرکت دادن قسمتی از بدن (دست یا پا). سرعت اندامها در ورزشهای راکتی مانند بدمینتون، تنیس و تنیسرویمیز و همچنین در هندبال و فوتبال در حرکت شوت زدن کاربرد دارد (۲۳).
۲-۸-۳-۲ سرعت حرکت
عبارتاست از تواناییعضلات برای جابجایی در حداقل زمان و حرکت از نقطهای به نقطهدیگر. سرعت حرکت بهدو عامل طولگام برداشتن بستگیدارد. آگاهیاز نحوهی درست دویدن و اجرایسریعاستارت یا شروع حرکت دو در رکوردها مؤثر است، بههمین خاطر این قابلیت در حیطه آمادگیحرکتی قرار گرفته است زیرا آموزش درست دویدن در بهبود رکورد نقش دارد و واحد اندازهگیری سرعت واحد زمان میباشد (۲۳).
جهت سنجش میزان سرعت هماز آزمودنیهای مختلفیاستفاده میشود که نام آزمونها را در این قسمت ذکر میکنیم.
۱) آزمون دوی سرعت ۳۶ متر (۴۰ یارد)
۲) آزمون دوی۳۰ متر سرعت
۳)آزمون دوی ۴۵ متر سرعت
۴)آزمون دوی ۴۵ متر دور دایره
۲-۸-۳-۳ عوامل مؤثر در افزایش سرعت
۱) شکلبدن : بهطور کلی میتوان گفت که افراد عضلانی با عضلاتی منظم و قوی از سرعت بیشتری نسبت به افراد چاق و چربی دار برخوردار هستند (۴).
۲) جنسیت: سرعت در مردان نسبت به زنان بهتر است، پسران در خلال سالهای قبل از بلوغ فقط در حد بسیار کمیاز دختران سریعتر هستند، ولی پساز بلوغ پسران نسبت بهدختران در حد قابل توجهی از نظر سرعت افزایش نشان میدهند (۴۶).
۳) حرارت: دکتر «هیل» (۱۹۸۶) مدعی است با افزایش دو درجه سانتیگراد به حرارت بدن سرعت انقباض به میزان ۲ درصد افزایش خواهد یافت. البته برای اثبات این ادعا دلیل کافی وجود ندارد، ولی ثابت شدهاست که با افزایش حرارت بدن سرعت انقباض عضلات تا حدی بالا میرود و این به خاطر کاهش چسبندگی تارهای عضلانی است که در اثر افزایش حرارت ایجاد میشود. مثلا کاهش بافتهای چربی در بین لایههای عضلانی و کاهش چسبندگی موجب کاهش اصطحکاک شده و این امر سبب افزایش سرعت انقباض میشود.
۴) توان: اگر اهرمهای حرکتی به یک اندازه باشند، سرعت حرکت بهسرعت انقباض بستگیدارد. اگر سرعت انقباض به میزان ۵ درصد افزایش یابد، سرعت حرکت نیز به میزان ۵ درصد بالا خواهد رفت و این نیز به نوبه خود به میزان ۵ درصد به افزایش توان کمک میکند. رابطه توان برابر با نیرو ضربدر سرعت، ارتباط این دو را بیان میکند (۱۳).
۵) تمرین: با یک برنامه زمانبندی دقیق و منظم و مداوم تا حدودی میتوان سرعت را بهبود بخشید.
۶) وراثت: سرعت به صورت ژنتیکی است به عبارت دیگر دوندگان خوب از مادر زاده میشوند نه اینکه بر اثر تمرین به دوندگان خوب تبدیل میشوند، اما نباید منکر سایر عوامل اثر گذار بود (۸).
۷) جهتحرکت: جهت حرکت نیز در سرعت انقباض تأثیر دارد. سرعت دویدن به جلو همیشه بیشتر از دویدن به عقب است، ولی تنها بین سرعت حرکت بازو به جلو و عقب ارتباط نزدیکی وجود دارد (۱۵).
۸) سن : سرعت در نوجوانان تا قبل از سنین بلوغ افزایش مییابد (۳۸).
۹) عوامل دیگر: از عوامل دیگر مؤثر بر سرعت میتوان به عوامل بیومکانیکی (طولگام و تواتر گام)، افزایش هماهنگی عصبی- عضلانی و قدرت اشاره کرد (۱۵).
۲-۹ تستهایی مربوط به تمرینات پلایومتریک
برایارزشیابیآثار تمریناتپلایومتریک چند نوع تست استاندارد مورد استفادهقرار میگیرد کهدر زیر بهنمونههایی از آن اشاره میشود.
۲-۹-۱ تست پرش عمودی[۴۵]
۱- ورزشکار نزدیک دیوار ایستاده با گچ که در دست دارد بالاترین نقطه را در بالای سرش علامت میزند.
۲- سپسورزشکار تمام نیرویشرا جمعکردهو به صورتجفت پا تا بالاترینحد ممکن میپرد و با گچعلامتی روی دیوار میگذارد.
۳- با تفاضل این دو مقدار بدست آمده میزان پرش عمودی ورزشکار تعیین میگردد.
۴- بهترین رکورد، بعد از سه پرش را ثبت میکنیم ( با نیم یا یک دقیقه استراحت بین هر دو پرش). هدف از استراحت این است که سیستم عضلانی نیروی تازه خود را بدست آورد (۲).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر

………….۸۳
جدول ۴-۵٫ نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه تغییرات درصد چربی زیرجلدی بین گروههای پلایومتریک و کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
جدول ۴-۶٫ نتایج آزمون t همبسته برای مقایسه چابکی در گروههای پلایومتریک و کنترل………………………۸۴
جدول ۴-۷٫ نتایج آزمون t مستقل برایمقایسه چابکی بین گروههای پلایومتریک و کنترل……………………….۸۴
جدول ۴-۸٫ نتایج آزمون t همبسته برای مقایسه توانانفجاری در گروههای پلایومتریک و کنترل………………۸۶
جدول ۴-۹٫ نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه توان انفجاری بین گروههای پلایومتریک و کنترل……………..۸۶
جدول ۴-۱۰٫ نتایج آزمون t همبسته برای مقایسه دویسرعت ۳۶ متر در گروههای پلایومتریک و کنترل….۸۷
جدول ۴-۱۱٫ نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه دویسرعت ۳۶ متر بین گروههای پلایومتریک و کنترل….۸۷
چکیده:
هدفاز تحقیقحاضر بررسی آثار تمریناتمنتخبپلایومتریکبر چابکی، توانانفجاری و سرعتبازیکنانبدمینتون پسر۱۷-۲۱ سالاست.
آزمودنیهای تحقیق ۴۰ بازیکن پسر نخبه ۲۱-۱۷ سال در رشته بدمینتون بودندکه بهطور تصادفی بهدو گروه مساوی به نام گروهتجربی (میانگین شاخصتودهبدنی ۵۱/۰±۷۹/۲۲ کیلوگرم/متر۲ ، درصد چربیزیرجلدی ۲۷/۰±۸۴/۱۶ درصد، میانگینسن: ۲۹/۱±۲۵/۱۹ سال، میانگینقد: ۰۳/۰±۵۵/۱۷۵ سانتیمتر و میانگین وزن ۹۴/۲±۱۲/۷۰ کیلوگرم) تقسیمشدند. گروهتجربی به مدت ۸ هفته و هفتهای ۳ جلسهتمریناتمنتخب پلایومتریکرا انجامدادند و گروهکنترل تنها تمرینات بدمینتونرا انجاممیدادند. قبلو بعد از تمریناتپلایومتریک از آزمودنیها تستسارجنت، تستچابکی ۹×۴ متر و تست ۳۶ متر سرعتگرفته شد. برایتجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفیو استنباطیآزمونهای t وابسته و مستقل (۵٫/.>p) استفاده شد. بررسیهایانجام شده در اینتحقیقنشانداد که تمرینات منتخبپلایومتریک تأثیر معنیداری بر چابکی، توانانفجاری و سرعت آزمودنیها داشت (۵٫/.>p).
کلید واژهها : چابکی، توانانفجاری، سرعت، پلایومتریک
فصل اول:
طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه
یکیاز مؤثرترینروشهایمختلفتمرین، بهویژه برایپرورشقدرتو سرعتو در نهایتتوانورزشکارانتمرینات پلایومتریکاست. کهدر دهههای اخیر در میانورزشکاران و مربیان رشتههایتوانی جایگاهخاصی پیدا کردهاست. تحقق اهداف ورزشقهرمانی بدون داشتن انگیزه، پشتکار و صرفوقت در تمرینهای سخت و طاقتفرسا و راهنمایی مربیان آگاه و آراسته بهعلوم روز و تکنیکهایکارآمد میسر نمیشود. ورزشکاران سالها با علاقهزیاد تمرین میکنند تا با پالایشمهارتهای مورد نظر در رشتههایورزشیخویشبهلحاظ حرکتیو ذهنی، خود را به اوج آمادگیورزشی رسانیده و بتوانند در صحنههایرقابت و مسابقه با اعتماد بهنفس ظاهر شوند (۱،۸).
مطالعهدر مورد عوامل مؤثر در افزایش قدرت ودر نتیجه کسبکاراییمکانیکی مطلوبتر در اجرای تکنیکهای مختلفورزشی موضوعی است که همواره مورد توجه بسیاری از متخصصان و پژوهشگران علوم ورزشی بوده است. پیبردن به قابلیتها برای دستیابی به رکوردهایورزشی بهتر ارزش و اهمیت روز افزونی را دارا میباشد. انسانامروزی بهواسطه اینتحقیقات علمی و کاربردیاز تواناییهای بیشتری برخوردار بوده و نسبتبه انسانهای پیشینسریعتر و بهتر شدهاست. با بهرهگیری از علوممختلفو استفادهاز تجارب علمیو عملی و نیز پژوهشهای ارزندهای کهانجام شده است، میتوان در میادین رقابتهای مختلف ورزشی بهتر ظاهر شد. بهبود در رکوردها و اجرای بهتر مهارتها دلیل روشنی بر این ادعا میباشد (۲).
چابکی، توانانفجاری و سرعت بدون شک یکیاز عوامل مؤثر و مهم در بسیاری از مهارتهایورزشیاست. ورزشهایی نظیر بسکتبال، والیبال، فوتبال، پرشارتفاع، بدمینتون و… نمونههاییاز این نوع عملکردهایورزشی است. ورزشکار در صحنهرقابت و مسابقه دائماً در شرایطیقرار میگیرد کهباید در برابر تیمهایقویتر، جثههای بزرگتر و سرعتهای بیشتر به مبارزه و مسابقه بپردازد. ایننوع تغییر و تحول یک فرآیند دائمیاست و لذا باید ورزشکار و مربی با بهرهجوییاز بهترین شیوههایعلمی و روشهای تمرینیخود را برایچالشهایحال و آیندهآماده سازند (۱).
برایرسیدن به حداکثر تواناییو عملکرد، روشهایتمرینی مختلفی ابداع شده استکه هر یکدارای ویژگیهایی است و هر کدام از این روشهای تمرینی بر روی ورزشکاران مختلف اثری متفاوت دارد (۲).
روشهای تمرینی پلایومتریک بهمنظور ترکیب سرعت و قدرت در اجراهای ورزشی طراحی شده است که ذاتا از توانبالقوهیزیادیبرخوردار است و در صورتیکهبا روشهایعلمی بهکار گرفته شود به ورزشکار ویژگیهای مهمیرا میدهد تا او بتواند اجرای حرکت و مهارت را با سرعت بیشتری آغاز کند، تغییر مسیر ناگهانی بدهد و شتابحرکتی مناسبی را در کوتاهترین زمانممکن بدستآورد. پلایومتریکحرکتی با شتاب، انفجاری و واکنشی سریع را ایجاد میکند (۱).
تمریناتپلایومتریک نوعیروش تمرینیبرایافزایش توانانفجاری ورزشکاراناست. اینتمریناتشامل هر تمرین عضلانییا تمرینپرشیاست کهدر آن رفلکسکششعضله نیز مورد استفاده قرار میگیرد. این رفلکسها زمانی به وجود میآیند که عضلاتاز قبل کشیدهشده منقبضشوند. اگر این کششبا انقباضسریع همراه باشد، در مقایسه با دیگر حالات انقباضات عضلانی باعث قدرت حرکت بیشتری خواهد شد (۲).
۱-۲ بیان مسأله
برنامههایتمرین و آمادهسازی بدنزمانیسودمند است که طراحیآنهابه گونهایباشد کهتواناییهای فیزیولوژیک ویژهایرا که برای انجام یکورزش، مهارت و فعالیتبدنی لازم استافزایش دهد. تمریناتپلایومتریک در زمان آمادهسازیورزشکاران مورد استفاده مربیان و پژوهشگران علوم ورزشی قرار میگیرد. مطالعات چندی نشانداده است که با اجرای تمریناتپلایومتریک میتوان برخی فاکتورهای مربوطبه آمادگیجسمانی را تا حد قابلتوجهی توسعه و افزایش داد و از این طریق به بهبود مهارتورزشی کمک نمود (۴۱).
برای موفقیتدر ورزشهایمدرن امروزی عواملی وجود دارند که یکیاز مهمترینآنها استعداد ذاتیافراد استو شناساییو کشف به موقع و زود هنگام این استعداد مؤثرترین و مهمترینعامل در ورزش معاصر است.
بسیاری از کشورها با کمک علومورزشیو روشهای تخصصیدر مقولهی استعدادیابی پیشرفت زیادی کردهاند، کشورهایاروپای شرقی بهویژهروسیه، آلمانشرقی، مجارستانو بعد چینبرنامههای منظمیرا در طولدو دههی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در یک نظاماستعدادیابی علمی مبتنی بر معیارهای فیزیلوژیکی، ساختاری، آمادگیجسمانی و مهارتی برای کشف به موقع استعدادها و جذب و پرورشآنها دنبال کردند و توانستند تعداد زیادی از مدالهای بینالمللی را بدستآورند.
استعداد فرآیندیاست کهاز طریق آن کودکانو نوجوانان را بر اساس نتایجآزمون و ویژگیهایشخصی برای یک رشتهورزشیانتخابمیکنند که شانسموفقیت در آنرشتهورزشیرا داشتهباشند. مرکز استعدادیابیبدمینتون کشور چینبه عنوانالگو و قهرمانجهاندر رشتهبدمینتوندر انتخاببازیکنان ابتدا به ساختار جسمانی، عوامل جسمانی- حرکتی و روانی- حرکتی توجه مینماید.
بیشترمربیان بدمینتونبر روی حداکثر توانانفجاریو توانهوازیتأکید دارند، بدوناینکه کمترینتوجهی به قدرت و استقامتعضلانی داشته باشند، در صورتیکه میزانسلامت بازیکنان در شرایط مختلفبازی حائز اهمیتاست. بدمینتونورزشیاستکهامروزه مسابقاتآن در تمامیطولسالبرگزار میشود، بنابراین فرد باید از آمادگیجسمانی بالاییبرخوردار باشد تا بهفعالیتادامهدهد، مهمترینعامل اینکار، داشتنحداکثر اکسیژنمصرفیاست. ورزشکاران بدمینتوننخبهاز توانهوازیو بیهوازیبالاترینسبتبهبازیکنانمبتدیدارند و همچنیندر ویژگیهای فیزیولوژیکی و جسمانی بازیکنانملی با بازیکنان حرفهای جهان تفاوتهای معنیداری وجود دارد. بازیهای بدمینتونمدرن یا پیشرفته، نیازمند توانمکانیکیبالا مانند: سرعت، قدرت، چابکی، توانانفجاری، استقامت، تعادل و انعطافپذیری مناسب است.
مهمترینظرفیتهای فیزیکی بازیکنان چابکیو سرعت است. که در مدتزمان کوتاه که یک بازیسرعتی را رقم میزند، نیاز به سوختو ساز بیهوازی است، در حالی که ظرفیت قابلقبول در کل رقابت به استقامتهوازی بر میگردد، علیرغم اینها قدرت، توانانفجاری، هماهنگی و انعطافپذیری در اینورزش نقشبسزایی را بر عهده دارد. در بدمینتون پیشرفته، بیشتر بازیکنانحرفهای به بازیحملهای و تهاجمی تمایل دارند که عملکرد بیهوازی در آن از اهمیتخاصی برخوردار است.
با توجهبه تعاریف چابکی، توانانفجاریو سرعتو تمریناتپلایومتریکو نیز نوع حرکاتو مهارتهای بازیکنان بدمینتوندر زمینبازیو نوع ضربات اینرشتهو نیاز بهآگاهیبیشتر مربیانو ورزشکارانبه دستههایعلمیکارآمدتر، پژوهشگر در نظر دارد تا آثار تمریناتمنتخبپلایومتریک بر چابکی، توانانفجاریو سرعت بازیکنان پسر ۲۱ تا ۱۷ سال را مورد بررسیو مطالعه قرار دهد.
در حقیقت یک سؤال بسیار مهم وجود دارد که آیا انجام تمریناتپلایومتریک میتواند باعث افزایش برخی از فاکتورهای مؤثر آمادگیجسمانی در ورزشبدمینتون بشود؟
بدینلحاظ این پژوهشبر آناست تا آثار انجام تمریناتمنتخبپلایومتریک همراه با تمریناتبدمینتون را بر بهبود فاکتورهایینظیر چابکی، توانانفجاریو سرعت پسرانورزشکار مورد بررسیو مطالعه قرار داده و دریابد کهآیا طراحیو انجام تمریناتپلایومتریک همراه با تمریناتبدمینتون در برنامههایتمرینیورزشکاران اینرشته ورزشی مفید و لازم است؟
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق
عدمآگاهیاز تفاوتهایفردیو عواملفیزیولوژیکیمؤثر در تربیتو آمادهساز ورزشکارانحرفهاییا غیرهحرفهای، آمادهنمودنورزشکاران را برای حضور موفق در میادینو رقابتهایقهرمانیدچار مشکلکردهو باعث صرفوقتو هزینهیگزافیخواهد شد. بدمینتونورزشیپرتحرکاستو بهدلیلویژگیهایخاصخودشقابلیتهای بالاییاز آمادگیجسمانیرا نیز طلب مینماید. اجرای حرکاتی نظیر پریدن، ضربهزدن، خمشدن، دویدن و تغییر مسیرهای ناگهانیبهطور دائم مورد استفادهورزشکاران این رشتهورزشیقرار میگیرد. همچنین بازیبدمینتون دارای ضربات مختلفیاست (تاس، اسمش، دراپ و…) کهبهطور متوسطزمانرفتو برگشتتوپ بر اثر یکضربهدر حدود ۵/۱ ثانیه میباشد، که البته در حالحاضر و با توجه به پیشرفتتوانایی بازیکناندر مسابقات مختلف اینزمان به کمتر از یک ثانیه نیز رسیدهاست (بازی دو نفری) و اینامر نشاندهنده ایناست که ورزشکاران این رشتهیورزشی به حداکثر چابکینیاز دارند. برایاجرایصحیح در سطوحبالایاینرشتهیورزشیمیبایستیتمام قابلیتهای فیزیکی بدن (سرعت، قدرت، توان، چابکی و انعطافپذیری) و همچنین قابلیتهای مهارتی مورد توجه قرار گرفته و در طی جلساتتمرین تقویتگردد (۲۱،۳۸).
بر اساس برخی مطالعات و تحقیقات (۲۲،۲۷،۳۰،۴۱) در مورد تأثیر تمرینات منتخب پلایومتریک بر روی آمادگیجسمانی و همچنینبهبود اجرایمهارتهایورزشی، پژوهشگر بر آنشد تا با بررسی عواملاساسی و مؤثر در ورزشبدمینتوننظیر چابکی، توانانفجاری و سرعت، میزانآثار تمریناتمنتخبپلایومتریک را بر رویهر یک از عواملفوقمورد مطالعهو بررسیقرار دهد و دریابد کهآیا اجرایتمریناتپلایومتریکبه همراهتمرینات بدمینتون تأثیری بر روی برخی از فاکتورهای مهم آمادگیجسمانی در ورزش بدمینتون دارد یا ندارد؟ و آیا میبایست که اجرایاینتمرینات را در برنامه تمرینی ورزشکاران سطوح مختلف این رشته ورزشی مد نظر قرار داد و یا نداد؟
بنابراین در رشتهیبدمینتون مربیها، باید فاکتورهای مورد نیاز را شناخته و چگونگی بالا بردن و تقویت آنها را بدانند تا بتوانند بازیکنان خود را به سطح بالاتریارتقاء دهند. اینفاکتورها عبارتند از: سرعت، چابکی، شتاب، استقامت، استقامتدر سرعت، انعطافپذیری، هماهنگیو تعادلاست (۱۳).
۴-۱هدفهای تحقیق
هدفهایاینپژوهش به دو بخش عمده هدفهای کلی و ویژه تقسیمشدهاند که به شرح زیر است:
۱-۴-۱ اهداف کلی
تعیینآثار تمریناتمنتخبپلایومتریک بر چابکی، توانانفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷ سال.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.