پژوهش – آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر- قسمت …

ورخوشانسکی و تاتیان[۸۶](۱۹۶۹) روی اثر ترکیبی تمرینات انفجاری مطالعه کردند. تعدادآزمودنیها ۳۰ نفر بودند که به سه گروه تقسیم شدند. گروه ۱: تمریناتسرعتی، قدرتی را با پرش، هالتر و حرکتهایوزنه سریع، پرشعمودی، حداکثر پرشطول ایستاده و پرشسهگام. گروه ۲: همان تمرینات را با تکرار و نوبتهای متفاوت گروه ۳: یک سری تمریناتانفجاری و پرش از ارتفاع را انجام دادند. هر سهگروه تمرینات خود را به مدت۱۲ هفته و دو روز در هفته انجام دادند. تجزیه و تحلیل یافتهها نشان داد که سطوح سرعتی– قدرتی در گروه ۳ نسبت بهگروه ۱ و ۲ تفاوتینداشتهاست. آنها نتیجه گرفتند کهانجام حرکتهای انفجاری و پرشاز بلندی تأثیر بیشتری در افزایش توان سرعتی– قدرتی ورزشکاران دارد. اما تأکید کردند که تمرینات با وزنه هم بایستی برای فعالیتهای سرعتی– قدرتی وجود داشته باشد و آنها توصیه کردند چنانچه تمریناتانفجاری با تمرینات با وزنه اجرا شوند نتایج مطلوب خواهد بود (۶۰).
میلر[۸۷] و همکاران (۲۰۰۶) بهبررسی تأثیر ۶ هفته برنامهتمرینپلایومتریک بر چابکیپرداختند. آزمودنیها به دو گروهکنترل و گروهتجربیتمریناتپلایومتریک تقسیمشدند. همهیآزمودنیها قبلو بعد از برنامهتمرینی در تست ایلینویز و تیتست شرکتکردند. آزمودنیهای تجربی نتایج چشمگیری را نسبت به گروهکنترل در تستها نشان دادند. نتایجاین تحقیقنشانداد کهتمرینپلایومتریک میتواند تکنیکتمرینیمؤثریبرای بهبود چابکی ورزشکاران باشد (۸۴).
۲-۱۲-۲ تحقیقات داخلی
شکرچی (۱۳۸۳) در تحقیقیکه تحتعنوان اثر تمریناتپلایومتریک بر روی توانبیهوازی بازیکنانوالیبالزن انجام داد، بیان داشت که تمریناتپلایومتریک بر توان بیهوازی بانوان در رشتهی والیبال تأثیر معناداری داشته است (۲۸).
شهدادی (۱۳۸۸)، در تحقیقیعنوان تأثیر تمریناتپلایومتریک بر توانانفجاری و تغییر شتاب بازیکنان هندبال انجام داد و اظهار داشتتمریناتپلایومتریک موجبافزایش رکورد تغییر شتابو توانانفجاری ورزشکاران گروه تجربیدر مقایسه با گروهکنترل شدهاست. نتایج تحقیق وی نشانداد افزایشرکورد و توانانفجاری در پرشعمقی از سطح ۴۰ و ۶۰ سانتیمتری بیشترین اثر را داشتهاست (۴۰).
آقای مسعود معینی (۱۳۷۴)، بهبررسی و تأثیر تمریناتپلایومتریک برروی برد توپ در فوتبال انجام دادند. جامعهآماری بازیکنان فوتبال دانشگاه شهید بهشتی تهران- حداکثر تعداد ۲۲۰ نفر مدت تمرین ۲ ماه کهگروه تجربی در پایان هر جلسه تمرین به مدت ۱۵ دقیقه تمریناتپلایومتریک را نیز انجام میدادند. نحوه انجامکار بدینترتیب بود که سهضربه کاشته شده با فاصله ۵ متر از توپ انجام میگرفت و در خاتمه نتیجهگرفته شد:۱-تمریناتعادیفوتبال بهاضافه تمریناتپلایومتریک برروی برد توپدر شوتکاشته تأثیر داشتهاست. ۲- تمرینات پلایومتریک نسبت به تمرینات عادی فوتبال تأثیر بیشتری روی سرعت توپ شوت کاشته شدهدارد (۱۷).
نادر عربی (۱۳۷۵دانشگاهتهرانتأثیر تمرینپلایومتریک و تمرین با وزنه روی پرشعمودی بازیکنان بسکتبال به تعداد ۱۵نفر (۸ نفر گروه تمریناتپلایومتریک و۷ نفر گروهتمرینات با وزنه) که پساز یک دورهتمرینی ۲۱ جلسهای نتیجهگرفته شد: ۱) مقایسهپسآزموندر گروهتمرینبا وزنهو تمرینپلایومتریک، تأثیر تمریناتبا احتمال خطای ۵٫/.و۱٫/. معنیدار نبود. ۲) تأثیر تمرینبا وزنه در مقایسه پیشآزمون و پسآزمون این گروه با احتمال ۵٫/. و۱٫/. معنیدار نبود. ۳) تأثیر تمرینپلایومتریک در مقایسه پیشآزمون و پسآزمون اینگروه با احتمال ۵٫/. و۱٫/. معنیدار بود (۱۴).
عالمی (۱۳۷۷) تحقیقی درباره تأثیر تمرینات پلایومتریک بر روی بازیکنان جوان و برتر بدمینتون کشور سنین ۱۹ تا ۱۷ سال انجام دادند. آزمودنیها به دو گروهتجربی و کنترل تقسیم شدند. در این تحقیق آزمودنیهای تجربی به مدت ۸ هفته تحت تمرینات پلایومتریک قرار گرفتند. از آزمودنیها قبل و بعد از تمریناتپیشآزمون و پسآزمون بهعمل آمد. نتایج تحقیق نشان داد که تمریناتپلایومتریک موجب افزایش چابکی در گروهتجربی گردید (۲۱).
نیریزی (۱۳۷۹) به بررسی تمریناتپلایومتریک بر توان بیهوازی بازیکنان بدمینتون بانوان باشگاهی پرداخت. نتایجنشاندادند که اختلاف معناداری بین توان بیهوازی گروهتجربی و گروهکنترل وجود دارد و عدماختلافبا اطمینان بسیار بالا رد میشود (۳۷).
حسنزاده (۱۳۷۹) به بررسیتمرینات منتخبپلایومتریک بر توانانفجاری دختران ژیمناستیک تمرینکرده ۹ تا ۱۲ سالپرداخت. ۲۶ آزمودنیبهطور تصادفیبهدو گروه کنترلو تجربیبه مدت ۷ هفتهتمرین پلایومتریک و گروهکنترلتمرینهایعادی ژیمناستیکرا انجامدادند که تمرینمنتخبپلایومتریک بر میزان پرشعمودی، سرعت پرش و زمان پرشآزمودنیهای گروهتجربی در هر سه حالت پرش تأثیر معنادار داشت (۲۵).
سالمخجسته (۱۳۸۱) به بررسی تأثیر تمریناتپلایومتریک بر روی- چابکی بازیکنان هاکی پرداخت. تعداد آزمودنیها ۲۶ نفر که به گروههایکنترل وتجربی تقسیم شدند نتیجه نشانمیدهد که تمریناتپلایومتریک بر روی چابکی تأثیر مثبت داشتهاند (۱۱).
مهسا محسنزاده (۱۳۷۹) بهبررسی تأثیر تمریناتپلایومتریک بر میزانچابکی وتوانانفجاری پاهایکاراتهکاران ۱۵ تا۲۰ سالتهران. نتیجهپژوهش نشانمیدهد که تمرینات منتخبپلایومتریک بر میزانچابکی و توانانفجاری ایشان تأثیر معنیداری داشته است (۲۹).
کامبیز شیخآقایی (۱۳۸۱) بهبررسیو مقایسهتأثیراتدو روشتمرینیپلایومتریکو تمرینبا وزنهبر میزان شدت، توانانفجاری و سرعت بازیکنان فوتبال ۱۷تا۲۰ سال. نتیجه نشانمیدهد که هر دو روشتمرین بر متغیرهای مورد نظر تأثیر داشتهاند، ولی تأثیر تمریناتپلایومتریک بر توانانفجاری وسرعت بیشتر از تمرین با وزنه بوده است (۲۷) .
غلامرضا پارساپور (۱۳۷۷) به بررسی و مقایسه دو روش تمرین پلایومتریک و وزنه بر روی پرشعمودی ورزشکاران والیبال ۱۷تا۱۹ سال. تعداد آزمودنیها ۴۵ نفر که در سهگروه ۱۵نفری تحت عنوان گروهتمرین پلایومتریکتمرینوزنهو گروهگواه تقسیمبندیشدند. تمرین با وزنه وتمرینپلایومتریکباعثافزایشپرشعمودی این بازیکنان شد ولی این دو روش تمرین با هم تفاوتی نداشتند (۳۵).
محمدی (۱۳۹۰) به بررسی تأثیر یک دوره تمرینپلایومتریک در آب و خشکی بر بررخی از پارامترهای شنای قورباغهو پروانه شناگراننخبه پسر پرداخت. بدینمنظور ۲۰ شناگر بهطور تصادفی که ۱۰ نفر آنان در خشکیو ۱۰ نفر در آب بهتمریناتپرداختند. نتایج تحقیق نشانداد کهاگر چهدو شیوه تمرینپلایومتریک در آبو خشکی تأثیر یکسانی روی پارامترهای استارت گرب و تراک در شنای قورباغه و پروانه داشت، اما استفاده از اینبرنامه تمرینی ۶ هفتهای نتوانست بهطور معناداری در عملکرد شناگران تغییر ایجاد کند (۱۰).
عباس آقا کوچکی (۱۳۷۷) بهبررسی و تعیین اثر تمریناتپلایومتریک در افزایش توان بیهوازی ورزشکاران رشتهبسکتبال. تعداد آزمودنیها ۳۰ نفر کهدر دو گروه ۱۵ نفریتحتعنوان گروه تمرینپلایومتریک و تمرینات بسکتبال تقسیمبندی شدند. مدت تمرین ۸ هفته و هفتهای سه جلسه به مدت ۵/۱ ساعت بوده است. نتیجه این پژوهشنشانمیدهد که تمریناتپلایومتریک بر روی توانبیهوازی ورزشکاران بسکتبال تأثیر داشتهاست (۳۲).
خلیلیمرندی، پری (۱۳۸۰) بهبررسیارتباط بین میزان آمادگیجسمانی بازیکنان نخبهبدمینتوندختر با رتبههای کسب شده در مسابقات قهرمانی کشور پرداخت. افراد نمونه ۲۳ بازیکن نخبه بدمینتون دختر بودند. این تحقیق نشانداد بین رتبههای کسب شده با آزمون دوی سرعت ۴۵ متر، دو چابکی ۹×۴ متر و دو یک مایل (۱۶۰۹) متر ارتباط معنیداری بهدست آمد (۱).
جلالیانجوادپور، فریبا (۱۳۸۰) بهمقایسهیدو روشتمرینیآمادگیجسمانی بر بهبود کارآیی بازیکنان بدمینتون دختر باشگاههای استان تهران پرداخت. ۲۴ بازیکن از بین ۹۱ بازیکن بدمینتون دختر در رده سنی ۲۰-۲۸ سالبودند که بهطور تصادفی به دو گروه ۱۲ نفری شاهد و کنترل تقسیم شدند. دو گروه از نظر آزمونهای آمادگیجسمانی و حرکتی بدمینتون همگن بودند و تفاوت معنیداری دیده نشد. در مقایسه نتایج دو گروه با هم در تمام موارد هر دو شیوه تمرینی تأثیر مثبت و همجهتی را داشتهاست (۳۹).
نیکسرشت و همکاران (۱۳۸۸) تحقیقی تحتعنوان اثر تمرین استقامتی، پلایومتریک و موازی بر ویژگیهای بیوانرژیکو مهارتی بازیکنانفوتبال مرد انجام دادند. در اینتحقیق ۲۹ فوتبالیست مرد بهطور تصادفیدر ۳ گروه استقامتی، پلایومتریک و موازی قرار گرفتند. تمرینات به مدت ۸ هفته و هفتهای ۳ جلسه اجرا شد. نتایج نشان داد که پرشعمودی در گروههایپلایومتریک و موازی افزایش معناداری داشت. نتیجهگیری کردند کهتمرینات پلایومتریک، موازی و استقامتی نه تنها بر ویژگیهای بیولوژیک و مهارتی اثر منفی ندارد، بلکه موجب افزایش معنیدار حداکثر اکسیژن مصرفیو میانگین توانبیهوازی کاهش معنیدار خستگینسبت به تمرینات پلایومتریک و استقامتیصرفشدهاست (۳۰).
پرویز نامبخش (۱۳۸۷) تحقیقیتحتعنوان اثر تمریناتپلایومتریکبررویفاکتورهایقدرتشوتو سرعتهای انفجاریبازیکنانفوتبالجوانانکهنتیجهگرفتهشد: تمریناتپلایومتریک بررویفاکتورهایقدرتشوتو سرعتهای انفجاریبازیکنانفوتبالجوانانتأثیر معنیداریدارد (۱۸).
مسعود سلیمانی(۱۳۷۶) سازمانتربیتبدنی، تأثیر و مقایسه تمریناتپلایومتریک و تمریناتبا وزنهرویرکورد شناگرانسرعتی رشته صد متر کرالسینه سنین ۱۹تا۱۶ سال پسر استان کرمان به تعداد۳۰نفر (۱۵نفر تمرینات پلایومتریک و ۱۵ نفر گروه تمرینات با وزنه) که پساز یک دوره بدنسازی ۶ هفتهای نتیجهگرفته شد:
۱) گروهپلایومتریکدر لحظهاستارت و در برگشتها عکسالعملو عملکرد بهتری نسبت بهگروهی که تمرینات با وزنه را انجام دادند داشتند.
۲) تمریناتپلایومتریک روی رکورد شناگران صد متر پسر تأثیر معنیداری دارد (۱٫/.=a)
جهانگیر کریمیان (۱۳۷۲) بهبررسی تأثیر تمریناتپلایومتریک بر روی توانبیهوازی بازیکنان فوتبال. نتیجه گرفتهشد که تمریناتپلایومتریک بر روی توان بیهوازی بازیکنان فوتبال تأثیر معنیداری دارد (۲۶).
کرباسی (۱۳۷۸) تحقیقی تحتعنوان اثر تمریناتپلایومتریک بر افزایشتوانپا انعطافپذیریو چابکی بازیکن بدمینتون پسر انجام داد. ۴۰ نفر آزمودنی به دو گروهتجربی و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنیها قبل و بعد از ۸ هفتهتمرین، پیشآزمون و پسآزمون به عملآمد. نتایج، افزایشدر توانپا، انعطافپذیری و چابکی بازیکنان گروه تجربی در مقایسه با گروهکنترل را نشاننداد (۳۱).
رواسی و همکاران (۱۳۹۳) بهبررسیتأثیر۸ هفتهتمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر چابکی کشتیگیران آزادکار جوان شهرستان ایلام بود. این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه‌تجربی است که جامعهیآماری آن را ۳۲۸ کشتیگیر جوان آزادکار شهرستان ایلام تشکیل دادهاست. بدینمنظور ۴۰ نفر از آنها به‌صورت تصادفی انتخاب و پساز اجرای آزمون چابکی ایلینویز در پیش‌آزمون، به‌صورتتصادفی بهچهار گروه ۱۰ نفرهی تمرین قدرتی، پلایومتریک، ترکیبیو کنترل  تقسیمشدند و پس از هشت هفته اجرای پروتکلهای تمرینی مجدداً در پس‌آزمون تست ایلینویز به‌عملآمد. برایتجزیه‌ و تحلیلدادهها از آزمون تیوابسته، تحلیلواریانسیکطرفهو آزمون تعقیبی LSD استفادهشد، سطح معناداری(۰۵/۰P<) در نظر گرفتهشد. یافتههایتحقیق حاکیاز آن بود کهانجام هشت هفته تمریناتقدرتی، پلایومتریکو ترکیبی بر کاهش زمان آزمونچابکی کشتیگیران تأثیر معناداری دارد (۰۵/۰P<) در مورد تفاوتهای بین‌گروهی، نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشانداد کهدر پیش‌آزمون تفاوت معناداری بین میزان چابکیآزمودنیها در هر یک از گروههای تحقیق وجود ندارد، اما پس از هشت هفته مداخلههایتمرینی اختلاف معناداری بینآنها مشاهده شد. نتایجآزمون تعقیبیLSD نشانداد که بیشترینتأثیر بر بهبود چابکی ابتدا مربوط به تمریناتترکیبیسپستمریناتپلایومتریکو در نهایت تمریناتقدرتی بودهاست. البته بینگروه‌های تمرینترکیبی و پلایومتریک و بینگروه‌های تمرینقدرتی و کنترل ایناختلافمعنادار نبود. با توجه بهنتایج تحقیقحاضر میتوان نتیجهگرفت که، برای بهبود وضعیت چابکی کشتیگیران، انجامتمریناتپلایومتریک و به ‌خصوص تمریناتترکیبی (پلایومتریک- قدرتی) بسیار مفیدتر از انجامتمرینات صرفا قدرتیاست. در نتیجه انجامتمریناتمذکور با تأکید بر رعایتویژگیهای نمونههایتحقیق و معیارهایورود و خروجنمونهها در تحقیق حاضر توصیه میشود (۲۲).
قناعی (۱۳۸۴) بهمقایسه تأثیر تمریناتپلایومتریک بر چابکی، انعطافپذیری و توانپاهای پسران بسکتبالیست نوجوان ۱۳تا۱۱ ساله پرداخت. از بین ۵۰ بسکتبالیست، تعداد ۲۰ نفر به صورت انتخابی و هدف دار گزینش شدند. گروهتجربی به مدت ۸ هفته و هر هفته سهجلسه و هر جلسه ۶۰ دقیقه تمریناتپلایومتریک را انجام دادند و گروهکنترل در همین مدت تمرینات متداول بسکتبال را انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات پلایومتریک بر چابکی و انعطافپذیری آزمودنیها معنیدار نیست، اما تأثیر آن بر توانانفجاری معنیدار است (۳۳).
فرهنگیاننیوز (۱۳۹۱) مقالهای را با عنوان مقایسه سه شیوه تمرینی پلایومتریک بر توانانفجاری اندامتحتانی دانشآموزان فوتبالیست منتشر کرد. ۴۸ دانش آموز بهصورت تصادفی انتخاب شدند. توانانفجاری از طریق آزمون پرشجفت ایستاده و پرش ارتفاع درجا با استفاده از نمودار لوئیز محاسبه شد. نتایج حاصل معنادار بودن تأثیر تمرینات پلایومتریک بر توانانفجاری آزمودنیها را نشان میدهد (۴۱).
رمضانپور (۱۳۹۰) اثر تمریناتپلایومتریک بر سرعت، چابکی، انعطافپذیری و توانورزشکارانتکواندو مورد بررسی قراردادند. در این تحقیق ۲۰ تکواندوکار در دو گروهکنترل و تجربی شرکتکردند. متغیرها قبل و بعد از تمریناتپلایومتریکارزیابی شدند. نتایج تفاوتمعنیداری را در مقادیر تمام متغیرها، نشانداد. در نتیجه تمرینات پلایومتریک باعث بهبود سرعت، چابکی، انعطافپذیری و توان در تکواندوکاران میشود (۴۰).
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
در فصلیک و دو کلیات موضوع پژوهش مورد بررسیقرار گرفت و اکنون در این فصل و در ادامه به بیان طرح پژوهش، نحوه انتخاب نمونهها و نیز روش اجرایی پژوهش و نحوه جمعآوری اطلاعات، معرفی وسایل و ابزار اندازهگیری و روشهای آماری به کار رفته خواهیم پرداخت.
بر اساس نظریات موجود تمریناتپلایومتریک یکی از تمرینات مؤثر برای بالا بردن قدرتانفجاریاست و در رشتههای ورزشی نیازمند حرکات جهشی و انفجاری نظیر بدمینتون از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.
۳-۲ روش پژوهش
تحقیقحاضر به دلیل وجود محدودیتهایی که کنترل آنها از توان پژوهشگر خارج بود در زمره پژوهشهای نیمهتجربی قرار میگیرد کهدر آن با استفاده از طرح پژوهشی نیمهتجربی پیشآزمون وپسآزمون در هر گروه (کنترل و تجربی) به مقایسهآثار نتایج پیشآزمون و پسآزمون درهر گروه و نیز آثار آنها در دو گروه میپردازد. در واقع پژوهشگر با این طرح پژوهشی در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا متغیر مستقل پژوهش بر متغیر وابسته آثار معنا داری دارد یا خیر؟
اینپژوهشبا استفادهاز دو گروه (کنترلو تجربی) بهتعداد بیستنفر آزمودنیدر هر گروهانجاممیشود. آزمودنیها به تعداد ۴۰ نفر از بینپسران شرکتکننده در مسابقات قهرمانی بدمینتون کشور شرکت داشتند، کهاینانتخاببر اساسعلاقمندی آنها و بر اساس معیارهای مد نظر در پرسش نامههای اولیه انجام شدهاست. سپس اینتعداد به طور تصادفیدر گروههایتجربیو کنترل تقسیمبندی شدند کهتعداد هر کدام بیستنفر میباشد. برایگروه کنترل فقط انجام تمریناتبدمینتون و برای گروهتجربی نیز علاوه بر تمریناتبدمینتون انجام تمریناتپلایومتریک که شرحآن خواهد آمد طراحی و اجرا شدهاست.
مقادیر قدرت پرشعمودی (توانانفجاری)، تست ۹×۴ متر (چابکی) و آزمون دوی۳۶ متر (سرعت) ایشان در پیشآزمون و هشتهفته بعد در پسآزموناندازهگیری و ارزیابیشده است. در اینپژوهش بهمنظور جمعآوری اطلاعاتاز آمارتوصیفیو بهمنظور آزمونفرضیههایپژوهشاز روشآمار استنباطی استفاده شدهاست. برای تجزیه و تحلیلدادهها از نرمافزار spss نسخه ۱۶ استفاده شدهاستو محلانجام پیشآزمون و پسآزمون در ورزشگاه شهدای نصر بودهاست.
۳-۳ جامعه آماری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های …

۲-۳-۸) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی
دو رویکرد اصلی در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد (میرسپاسی و همکاران، ۱۳۹۰)
الف: رفتارهای در قالب تمایز بین فرا نقش و در نقش
ب: رفتار شهروندی سازمانی به عنوان تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان.
محققان اولیه، رفتار شهروندی سازمانی را جدای از عملکرد در نقش تعریف کرده اند و تأکید نمودند که رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان رفتار فرانقش مورد توجه قرار گیرد.واژهی گستره ی شغلی درک شده را برای تمایز بین این دو دسته از رفتارها در نقش و فرانقش به کاربردو بیان کرد هر چه کارمند دامنهی شغل را گسترده تر درک کند، فعالیتهای بیشتری را به عنوان فعالیتهای در نقش تعریف میکند. این فرض بر این نکته تأکید دارد که یک عامل تعیین کنندهی مهم برای این که یک فعالیت رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته شود این است که، کارکنان به چه گستردگی مسؤلیتهای شغلیشان را تعریف میکنند. یعنی آن چه دیگران به عنوان رفتار شهروندی تعریف میکنند منعکس کنندهی درک کارکنان ازگستردگی کارشان میباشد. مرز مشخص و واضحی بین عملکرد در نقش و فرا نقش وجود ندارد و ازکارمندی به کارمند دیگر و یا کارکنان به سرپرستان تغییر میکنند و بدین خاطر، این رویکرد با آنچه محققین نوعاً به عنوان رفتار شهروندی سازمانی مفهومسازی میکنند، در تناقض است. هر چند گروهی از محققان سعی کردهاند با بیان تفاوتهای میان رفتار در نقش و فرانقش از یک سو و مفهومسازی رفتارشهروندی از سوی دیگر میان آنها ارتباط برقرار کنند.
رویکرد دیگر رفتار شهروندی سازمانی را جدای از عملکرد کاری مورد توجه قرار میدهد. اتخاذ چنین رویکردی، مشکل تمایز میان عملکردهای در نقش و فرانقش را مرتفع میسازد. در این رویکرد، رفتار شهروندی بایستی به عنوان یک مفهوم کلی، شامل تمام رفتارهای مثبت و سازنده افراد در داخل سازمان همراه با مشارکت کامل و مسؤلانه درنظر گرفته شود در ادامهی چنین رویکردی گراهام، ونداین و دنیش (۱۹۹۴) رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان مفهومی چند بعدی تعریف کرده اند که همهی رفتارهای مثبت اعضای سازمان شامل رفتارهای سنتی در نقش، رفتارهای فرا نقش و رفتارهای سیاسی از قبیل مشارکتهای مسؤلانه و کامل سازمانی را شامل میشود (اسلامی و سیار،۱۳۹۱)
۲-۳-۹) سیاستهای تشویق رفتار شهروندی سازمانی
تقویت رفتار شهروندی، مانند هر رفتار دیگری که از افراد سر میزند، نیاز به ترغیب و تشویق دارد. یکی از مواردی که میتواند در این زمینه تأثیرگذار باشد سیاستها و اقدامات سازمانی است. مدیران سازمانی باید با وضع سیاستها و راهبردهای مناسب، در جهت شکوفاتر شدن رفتارهای شهروندی درسازمان تلاش کنند. در همین راستا میتوان چند مورد از این اقدامات را نام برد که برای ارتقا و ترغیب رفتار شهروندی مناسباند(طبرسا و همکاران،۱۳۸۹).
الف) گزینش و استخدام. برخی از محققان معتقدند افرادی که علائم شهروندی خوبی را در حوزه زندگی شخصیشان بروز میدهند به همان میزان تمایل دارند تا شهروندان سازمانی خوبی باشند. بر این اساس سازمانها باید فرایندهای جذب و استخدام نیروی خود را طوری طراحی کنند که افرادی با رفتار شهروندی مترقی جذب سازمان شوند. از میان ابزارهای انتخاب و گزینش کارکنان که ممکن است برای شناسایی شهروندان خوب سازمانی مورد استفاده قرار گیرند، مصاحبهها بهتر از بقیه ابزارها هستند (مرتضوی کیاسری و عموزاده،۱۳۹۱). در انجام مصاحبهها باید بیشتر بر روی رفتارهای همکارانه و گروهی تأکید کرد تا احتمال انتخاب کارکنانی که برای بروز رفتار شهروندی مستعدترند، بیشتر شود. البته در فرایندهای گزینش و استخدام افراد، سازمانها باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که رفتارهای شهروندی نباید جایگزین عملکردهای سنتی شغل شوند. بر این اساس ویژگیهایی که به طور سنتی برای انجام یک شغل لازم است نباید به خاطر یک شهروند خوب بودن، نادیده گرفته شود (طبرسا و همکاران،۱۳۸۹).
ب) آموزش و توسعهبرخی از سازمانها ممکن است به تنهایی به شناسایی شهروندان خوب و افرادی با رفتارهای شهروندی بالقوه، قادر نباشند و نتوانند به مقدار مورد نیاز، این افراد را جذب و استخدام کنند. اما آنها میتوانند با اجرای طرحهای آموزشی برای کارکنان فعلی سازمان، به ایجاد رفتارهای شهروندی مفید و سازنده بپردازند. استفاده از برنامههای آموزشی موجب تسهیل کمکهای بین فردی در میان کارکنان میشود. البته برای توسعه مهارتهای کارکنان، میتوان از برنامههای آموزش میانی و چرخش شغلی نیز استفاده کرد. یکی دیگر از روشهای اجرای برنامههای آموزشی، برنامههای توسعه است که مستقیماً با ایجاد رفتار شهروندی ارتباط دارد. مطالعات و بررسیها نشان میدهد که آموزش سرپرستان بر پایه اصول عدالت سازمانی با افزایش رفتار شهروندی در میان زیردستان مرتبط است. به عبارت دیگر کارکنانی که سرپرستشان دورههای آموزشی عدالت را طی کرده باشند، نسبت به سایر کارکنان، بیشتر تمایل به بروز رفتارهای شهروندی از خود نشان میدهند (مرتضوی کیاسری و عموزاده،۱۳۹۱).
ج) ارزیابی عملکرد و جبران خدمات. سازمانها میتوانند با ایجاد سیستمهایی منظم و منطقی برای ارائه پاداش به کارکنان تا حد زیادی ایجاد رفتار شهروندی را تسهیل کنند. تحقیقات گذشته نشاندهنده این مطلب است که افراد در کارهایی که احتمال دریافت پاداش وجود دارد بیشتر مشارکت میکنند. به همین خاطر توجه به سیستمهای پاداش مؤثر و اقتضایی توسط سازمان در شکلدهی شهروندان خوب بسیار تأثیرگذار خواهد بود. بر این اساس اکثر سازمانها برای تشویق رفتار شهروندی، پاداشهای سالانه را به کارکنانی میدهند که تا حدی به انجام رفتارهای فرانقش، تمایل داشته باشند نه افرادی که فقط دارای ویژگیهای مثبت فردی هستند. با وجود اهمیت این موضوع در مباحث رفتار شهروندی، امروزه ارائه پاداش از طرف سازمان به کارکنانی که مستقیماً درگیر انجام رفتارهای شهروندی هستند به طور بالقوهای کاهش داشته و جهتگیری بیشتر پاداشها به طرف کارها و وظایف رسمی است. برخی از محققان دلیل این امر را اینگونه بیان میکنند که توجه بیش از حد به انجام رفتارهای فرانقش توسط کارکنان، برای گرفتن پاداش، موجب غفلت و کوتاهی از انجام وظایف رسمی سازمانی میشود و کارکنان سازمان به جای انجام وظایف مربوط به خود، به کارهایی فراتر از نقش خود میپردازند؛ در حالیکه هدف از تشویق رفتار شهروندی، ترویج رفتارهای همکارانه در کنار وظایف رسمی سازمانی است. در هر صورت سازمانها باید بدانند که برای تشویق و ترغیب رفتار شهروندی باید جهتگیری سیستمهای پاداش خود را در سطح گروهی و سازمانی قرار دهند نه در سطح فردی، زیرا آنها با این کار به کارکنان نشان میدهند که برای کارهای گروهی که منافع آن به کل سازمان برمیگردد، ارزش بسیاری قائل هستند و به آن پاداش نیز میدهد (طبرسا و همکاران،۱۳۸۹).
د) سیستمهای غیر رسمی. علاوه بر اقدامات و عملکردهای رسمی سازمان که در جهت تقویت رفتار شهروندی مؤثر است، فرایندهای غیر رسمی نیز وجود دارند که سازمانها میتوانند با ایجاد آنها به توسعه و تقویت بیشتررفتار شهروندی بپردازند. برخی از روانشناسان اجتماعی معتقدند که فشارهای اجتماعی و هنجارهای گروهی غالباً تأثیر بیشتری نسبت به رویههای رسمی بر رفتار فردی در سازمانها میگذارند. به همین علت توسعه مکانیسمهای غیر رسمی مانند فرهنگ مشارکتی، یک رکن اساسی و محوری برای تقویت رفتار شهروندی در محیط کار است. البته ناگفته نماند که ظهور و ترویج فرهنگ مشارکتی از طریق فرایند جامعهپذیری صورت میگیرد، فرآیندی که طی آن اعضای تازه سازمان مواردی را که از نظر سایر اعضای سازمان، پسندیده و مورد قبول است یاد میگیرند و دورههای آموزشی لازم را در این خصوص طی میکنند. پس توجه به امر جامعهپذیری در سازمان نیز میتواند برای تقویت رفتار شهروندی مؤثر باشد (طبرسا و همکاران،۱۳۸۹).
پیشینه تحقیق
۲-۴) پیشینه تحقیق
۲-۴-۱) مطالعات انجام شده در داخل کشور
مرادی و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان مدلیابی تأثیر رهبری تحولگرا و عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران را انجام دادند. این پژوهش به منظور تحلیل رابطه رهبری تحولگرا و عدالت سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. به منظور جمع آوری دادهها از پرسشنامه چندعاملی رهبری، پرسشنامه عدالت سازمانی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. از مجموع ۲۸۰ پرسشنامه توزیعشده بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان، ۲۲۰ پرسشنامه قابل استفاده بود که به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی چندگانه، رگرسیون چندمتغیره و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری تحولگرا دارای ضریب اثر ۳۶/۰ بر رفتار شهروندی سازمانی است. همچنین باتوجه به ضریب اثر ۵۵/۰ رهبری تحولگرا بر عدالت سازمانی و ضریب اثر ۴۴/۰ عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی، ضریب اثر کل رهبری تحولگرا بر رفتار شهروندی سازمانی ۶۰/۰ به دست آمد. مدل ارائه شده در این پژوهش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم رهبری تحولگرا از طریق عدالت سازمانی را بر رفتارهای شهروندی سازمانی تأیید کرد.
تراب نژاد در سال ۱۳۹۳ تحقیقی با عنوان اثر رهبری تحولگرا بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکتهای تولیدی در استان اصفهان را انجام دادند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری تحولگرا بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکتهای تولیدی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – پیمایشی و مبتنی بر آزمون رگرسیون است. دراین راستا محقق با استفاده از پرسش نامه به بررسی نظرات نمونه انتخابی از جامعه آماری پرداخته است. همچنین با توجه به پیشینه و فرضیههای تحقیق، مدلی برای نشان دادن تاثیر رهبری تحولگرا بر رفتار شهروندی سازمانی شناسایی شده که برازش آن طبق خروجی SPSS در حد مناسب نشان داده شد و با استفاده از نرم افزار آزمون شد. نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل دادههای پرسش نامه نشان داد که سبک رهبری تحولگرا بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.
نژاد عبدالله در سال ۱۳۹۲ تحقیق با عنوان “ارتباط رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی ” انجام دادهاند، این مقاله که مبتنی بر پژوهشی میدانی در یکی از بیمارستانهای تهران میباشد، به بررسی رابطه میان این متغیرها پرداخته است. بدین منظور، پرسشنامهای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری به وسیله آزمون همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، نمونه شامل ۱۱۵ نفر از کارکنان بیمارستان میلاد تهران است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. نتایج حاصل از تحقیق این گونه بیان میدارد که بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کامیاب و همکاران(۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی انجام دادند. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان رسمی و پیمانی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران میباشد که تعداد آنها براساس آمار منتشره ۳۶۰ نفرگزارش شده است حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ۱۸۶ نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه تصادفی ای ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گرداوری دادهها پرسشنامه است. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی در سطح ۹۵% اطمینان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
حسین زاده و همکاران در سال ۱۳۹۰ تحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی در صدا و سیمای مرکز خوزستان” را انجام دادهاند. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط رهبری تحول گرا بر رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت. این مطالعه پژوهشی از نوع همبستگی- مقطعی (تحلیل مسیر) است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان صدا و سیمای مرکز خوزستان تشکیل میدهند. نمونه آماری شامل ۲۰۸ کارمند رسمی است که با نمونه گیری تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامههای پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه بود. تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel صورت میگیرد. تحلیلها نشان داد که بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سایر یافتهها حاکی از آن بود که ابعاد رهبری تحول گرا می تواند منجر به بالا رفتن رفتار شهروندی سازمانی شود.
شکرکن و همکارانش (۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان رابطه خشنودی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانههای اهواز انجام دادند. در این تحقیق برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی پنج بعد نوعدوستی، وظیفه شناسی، ادب و مهربانی، وفاداری و حرف شنوی از طریق پرسشنامه که توسط سرپرستان تکمیل شد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط مثبتی بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد
گنجینیا و همکاران (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر ادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: ادارات کل بنادر و دریانوردی و گمرک استان گیلان- بندر انزلی) انجام دادند. پژوهش مذکور از نظر هدف کاربردی و از نظر جمعآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. در این تحقیق از تعداد ۳۵۹ نفر ۱۸۶ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل واریانس و آزمون دانکن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در این تحقیق برخلاف پژوهش های مشابه در داخل و خارج از کشور که در آن ادراک عدالت توزیعی تا اندازهای توانایی تبیین رفتار شهروندی سازمانی را داشته است، ادراک عدالت توزیعی در سطح اطمینان ۹۵% تاثیر معناداری بر رفتارهای شهروندی سازمانی ندارد، اما سایر ابعاد ادراک عدالت سازمانی یعنی بین فردی، اطلاعاتی و رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی همانند پژوهش های مشابه تاثیر دارد. علت این امر آن است که رفتار شهروندی سازمانی رفتاری داوطلبانه است و بیشتر تحت تاثیر نحوه برخورد و تعامل سرپرستان و رویه ها و خط مشی های سازمان قرار دارد.
هویدا و نادری (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان انجام دادند. این مقاله به بررسی میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان پرداخته است. جامعه آماری آن را تمام کارکنان رسمی دانشگاه اصفهان تشکیل دادهاند و نمونهگیری به شیوه طبقهای تصادفی متناسب با حجم انجام گرفته استروش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (۱۹۹۹) متغیرها اندازهگیری شدند .پرسشنامه مذکور از روایی محتوا برخوردار بوده و پایایی آن از طریق محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ۸۹/۰تعیین گردید. یافتههای به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی وآمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد همه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان به جزء نوع دوستی بیش از حد متوسط بود. میزان جوانمردی در بین کارکنان با توجه به نوع وظایف از تفاوت معنادار برخوردار بود. همچنین بین مؤلفههای رفتار شهروندی به جزء مؤلفهی جوانمردی رابطهی مستقیم وجود داشت.
طبرسا و همکارانش (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان ” ارائه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی” را انجام دادهاند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر عوامل زمینهای بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاههای سیستان و بلوچستان است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نتایج حاصل از مدل تحقیق نشان داد که عوامل زمینهای میتواند طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده بر رفتار شهروندی و عملکرد این دانشگاهها تأثیرگذار باشد. همچنین از بین عوامل زمینهای، عوامل فردی بیشتر از سایر عوامل قدرت تبیین کنندگی رفتار شهروندی سازمانی را دارد.
زارعیمتین و همکارانش در سال ۱۳۸۹ تحقیقی با عنوان ” ارائه مدل جامع عوامل موثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شرکت ملی نفت ایران)” را انجام دادهاند. تاثیر پنج عامل عمده سبک رهبری، ویژگیهای شخصیتی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و عوامل ارزشی- فرهنگی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی بررسی شد. نتایج نشان داد که تمامی عوامل به جز ساختار سازمانی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی موثر هستند.
۲-۴-۲) مطالعات انجام شده خارج از کشور
سامی(۲۰۱۴) تحقیقی با عنوان رهبری تحولگرا و توانمندسازی روانشناختی تعیین کننده رفتارشهروندی سازمانی انجام دادند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه است و تعداد ۳۱۹ نفر از کارکنان هتل ۵ ستاره در هند از طریق نموه برداری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.فرضیات از طریق آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رهبری تحولی و توانمندسازی روانشناختی بر رفتارشهروندی سازمانی تاثیر میگذارند همچنین توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحولی و رفتارشهروندی سازمانی را تعدیل میکند.
تنری و همکاران(۲۰۱۳) تحقیقی با عنوان ” رهبری تحولگرا و رفتار شهروندی سازمانی” را انجام دادهاند. هدف آنها بررسی تاثیرات رهبری تحولگرا بر رفتار شهروندی سازمانی در سطح فردی بود. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بود. دادهها از ۴۰۰ نفر از کارکنان سازمانهای مختلف در نروژ جمع آوری شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد رفتار نفوذ آرمانی و توجه فردی دو پیش بینی کننده معنادار برای رفتار شهروندی سازمانی بودند.
کمرون (۲۰۱۳) تحقیقی با عنوان رابطه میان رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی را انجام دادند. هدف اصلی پژوهش، بررسی رابطه رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکتهای مخابرات در پاکستان است. از میان ۱۲۳ کارمند، ۸۷ نفر بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. روایی ابزار محتوا و پایایی ان از طریق ضریب آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که رهبری تحول گرا و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد
وانداین وانگ در سال ۲۰۱۳ تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان انجام دادند. مقاله حاضر تاثیر رهبری تحول گرا بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاههای سنگاپور را مورد بررسی قرار داده است. نمونه این تحقیق ۲۹۶ نفر از کارکنان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیری (همزمان) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهند که رهبری تحول گرا با هر یک از ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری دارند.
گاتمن[۳۹] و همکاران در سال ۲۰۱۲ تحقیقی تحت عنوان رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کشور نپال انجام دادند. نمونه آماری این تحقیق شامل ۲۷۳ پرستار چینی از ۱۲ بیمارستان بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل آماری از روشهای آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(همبستگی ساده) استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد بهویژه ارتباط مثبت بیشتری بین رفتار شهروندی سازمانی با تعهد هنجاری و عاطفی مشاهده شد.
سوانچین و همکاران در سال ۲۰۱۲ تحقیقی با عنوان رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بخش تولیدی را انجام دادند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل سطح رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی میان مدیران میانی در بخش تولیدی مالزی بود. حجم نمونه ۵۳۶ نفر بود. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه است و پایایی این ابزار از طریق ضریب آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. همچنین فرضیات با استفاده از آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه، مشخص شد که کارکنان در برخی صنایع به سطوح پایینتر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی تمایل دارند
ارکوتلو[۴۰] در سال ۲۰۱۱ تحقیقی تحت عنوان نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی انجام دادند.هدف این مقاله بررسی این مورد است که آیا فرهنگ سازمانی، رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد. دادهها از ۶۱۸ استاد در ۱۰ دانشگاه ترکیه به طور تصادفی جمعآوری شد. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه، نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی در رابطهی بین رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی را تائید نمود. همانطور که فرض شد، نتایج نشان داد که هرچه احترام به مردم بیشتر باشد، رابطه عدالت تعاملی و رفتارهای شهروندی سازمانی قویتر خواهد بود و هرچه تیمگرایی بیشتر باشد، رابطهی بین عدالت توزیعی و رویهای و رفتارهای شهروندی سازمانی ضعیفتر خواهد بود.
ژنگ[۴۱] و همکاران در سال ۲۰۱۱ در تحقیقی تحت عنوان فرایند ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی به موضوعاتی از قبیل ارزیابی عملکرد، رفتار شهروندی سازمانی،تعهد عاطفی، نظریههای تبادل اجتماعی، مدیریت ادراک، رفتار کارکنان پرداختند. در این تحقیق از متغیر تعهد عاطفی و نرخ پاداش به عنوان متغیرهای میانجی استفاده شد. نمونه شامل طیف گستردهای از کارکنان شرکتهای واقع در شهرهای مختلف چین بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که در مجموع ۹۵۳ پرسشنامه پخش شد و ۷۷۷ پرسشنامه معتبر در تجزیه و تحلیل نهایی استفاده گردید. یافتهها نشان داد که رابطه بین فرایند ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی به طور نسبی از طریق تعهد عاطفی میانجیگری میشود و نرخ ارتباط پاداش بهطور مستقیم ارتباط بین فرایند ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی را تقویت میکند در حالی که رابطه بین فرایند ارزیابی و تعهد عاطفی را تضعیف می نماید
اوپلاتکا[۴۲] در سال ۲۰۰۹ تحقیقی تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی در آموزش و نتایج آن برای معلمان، دانشآموزان و مدرسه در مدارس هند انجام داد. نمونه آماری تحقیق شامل ۵۰۰ معلم ابتدایی و راهنمایی در محدوده سنی ۲۸ تا ۶۴ سال با سابقه کار بین ۸ تا ۲۸ سال بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه باز بود. نتایج نشان داد که عملکرد فعالیتهای فرانقشی(رفتار شهروندی) بدون اجبار و بدون پاداش در آموزش توسط معلمانی که این کارها را انجام میدهند، بر خودشان (بهعنوان مثال حس خودشکوفایی، سطح بالاتر رضایت شغلی)، دانشآموزانشان (مثل موفقیتهای بیشتر دانشآموزان) و تمام مدرسه (مثل نظم و تصویر اصلاح شده مدرسه) تأثیری داشته. همچنین یافتهها نشان داد که معلمان مجموعه گستردهای از رفتار شهروندی سازمانی شامل آموزش مبتکرانه، ارزیابی جامع از موفقیتها، آموزش متناسب با دانش آموز، تدریس در طول تعطیلات بدون دستمزد اضافی، کمک به دانش آموزان در زمان غیر حضور در مدرسه، ایجاد وابستگی شخصی به دانش آموزان و کمک به معلمان را از خود به نمایش میگذارند
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱)مقدمه
علم چون گذشته، محصول جرقههای ناگهانی بلوغ و اندیشهی یک یا چند دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تا به حل یک مسئله یا دشواری ذهنی و یا عملی نایل آید. ازاین رو امروزه در اکثر کشورها، سازمانهایی وجود دارند که بطور ویژه به کار علمی مشغولند و سیاستگذاری در حوزه های علم، پژوهش و اموزش را در اختیار دارند. سازمانهایی که تولید و انتقال علم را بر دوش گرفته اند، سازمانهایی که فرآورده های آن را مصرف میکنند و بسیاری دیگر که غیر مستقیم زمینه، ابزار و شرایط رشد علم را فراهم می سازند، بی تردید توسعه کمی و کیفی جوامع همگی مرهون تصمیم گیریها و و تصمیم سازی هایی است که بر پایه تحقیقات علمی صورت گرفته باشد(خاکی،۸۶:۱۳۸۸). در این فصل از پایاننامه قسمت اساسی فرآیند تحقیق یعنی روشهای مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روشهای نمونهگیری و حجم نمونه، همچنین روشها و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده پرداخته خواهد شد. همچنین روایی و پایانی ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه) نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.
۳-۲) روش تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.