سايت مقالات فارسی – 
الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۱۹

سايت مقالات فارسی – الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۱۹

رهنمایی، طرح جامع گردشگری استان اردبیل، ج۱، ص۵ ↑ همایون، جهانگردی: ارتباطی میان‌فرهنگی، ۱۳۸۴، ص ۳۲٫ ↑ مخلصی، عباس؛ «آمد و شد با جهانگردان غیرمسلمان»، فقه، زمستان…