پایان نامه مزیت رقابتی پایدار و استراتژی بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} جدول( 4- 12) : میانگین امتیاز پاسخ دهندگان به سؤالات پرسشنامه 60جدول( 4-13) : میانگین نظرات خبرگان دانشگاهی 63 جدول (4-14) : میزان موافقت... متن کامل

پایان نامه کسب مزیت رقابتی و محصولات کشاورزی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} قاضی زاده، مصطفی، 1384، بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های صادراتی ایرانی در بازارهای آسیای میانه و ارائه راهکارهای... متن کامل