الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۱۸

 • همان ↑
 • ساروخانی، ۱۳۷۰: ۱۶۰ ↑
 • او سالیوان، ۱۹۹۴ ↑
 • احمدزاده، همان: ۱۳۶ ↑
 • کراکر، آلن، «فلسفه اخلاق توسعه بین‌الملل و موضوع ارتباطات میان‌فرهنگی»، ۱۳۸۴. ↑
 • Judit, A Mixed-Method Study on English Majors’ Intercultural Communicative ompetence, 2013, p: 30 ↑
 • Cultural contect ↑
 • شعاری نژاد، ۱۳۶۴, ص ۹۵؛ به‌نقل از صالحی امیر و محمدی، دیپلماسی فرهنگی، ۱۳۹۲، ص ۱۵۰، ↑
 • صالحی و محمدی، همان. ↑
 • به‌عنوان نمونه: ارتباط بین‌الملل و میان‌فرهنگی، حمید مولانا، ۱۳۹۱؛ ارتباطات بین‌الملل و میان‌فرهنگی، رحمان سعیدی، ۱۳۹۰؛ ارتباط بین‌المللی و ارتباط میان‌فرهنگی، گرهارد مالتزکه، ۱۹۷۶؛ و نیز صالحی امیری، ۱۳۹۲، ص ۱۵۰ ↑
 • محمدی، دین و ارتباطات، ۱۳۸۲، ص ۶۲٫ ↑
 • سعیدی، ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی، ۱۳۹۰، ص ۳۷٫ ↑
 • تجربه چندساله نگارنده این سطور به‌عنوان زباندان در مکه مکرمه این نکته را کاملا تایید می‌کند که سطح روابط بین‌الملل تاثیری مستقیم در ارتباطات میان‌فرهنگی دارد. به‌عنوان مثال، در دوره‌ای که دکتر احمدی‌نژاد رییس جمهور ایران اسلامی بود، اکثر مردمان کشورهای دیگر روابط صمیمی‌تری با زائران ایرانی داشتند تا دوره که دکتر حسن روحانی‌ رییس جهمور هستند. به عبارت صریح‌تر، میزان صمیمیت مسلمانان سایر کشورها با زائران ایرانی، با میزان آمریکا ستیزی رییس جمهوری ایران همبستگی دارد. ↑
 • صالحی امیری و محمدی، دیپلماسی فرهنگی، ص ۱۵۰ ↑
 • سجادی، ۱۳۹۲، ص ۲۰ ↑
 • احدی، افسانه، «دیپلماسی عمومی آمریکا»، پژوهشنامه سیاست خارجی امریکا، فروردین ١٣٨٧ ↑
 • همان ↑
 • کاظمی و عزیزی؛ «دیپلماسی عمومی و الگوی اسلامی آن»، ۱۳۸۸٫ ↑
 • Rohrilich 1987: 127-128 ↑
 • حسن‌خانی، به نقل از صالحی امیری و محمدی، دیپلماسی فرهنگی، ص ۱۱۰٫ ↑
 • Aneas, and Sandín, 2009 ↑
 • The Silent Language (۱۹۵۹) and The Hidden Dimension (۱۹۶۹) ↑
 • Otten and Geppert, 2009 ↑
 • Moon, 1996: 72 ↑
 • احمد صدری نیز در بررسی نقش روشنفکران در ارتباطات میان‌فرهنگی، عنوان مقاله خود را «تفاهم میان‌فرهنگی و حاملان آن» گذاشته است. ↑
 • Cf: Ziegler and Dickerson, Using Video as a Tool for Intercultural Communication, Journal of Black Studies, Vol. 24, No. 2 (Dec., 1993). ↑
 • این که پیام‌های فرهنگی از کانال‌هایی مثل تلویزون منتقل شود، برای دانشمندانی مثل نیل پست‌من شدیدا مایه نگرانی است. «تلویزیون به‌عنوان رایج‌ترین وسیله، زمانی خطرناک‌تر است که واسطه انتقال و ابزار مبادله پیام های مهم فرهنگی قرار گیرد(پست‌من، زندگی در عیش مردن در خوشی، ۱۳۹۱، ص ۸۶). درمقابل، هالیدی و همکارانش در کتاب ارتباطات میان‌فرهنگی نشان می‌دهد که چگونه چند فیلم سینمایی سبب تغییر نگاه همکاران پریسا به جایگاه زن در ایران می‌شود.(Adrian Holliday, Martin Hyde and John Kullman, 2004: 7 This edition published in the Taylor & Francis e-Library, by Routledge 11 New Fetter Lane, London 2004.( همین امر در خصوص پیامدهای سریال ژاپنی «اوشین» نیز ادعا شده است. این سریال سبب شد بینندگان آن احترام بیشتری برای ژاپن قائل شوند(یاسوشی و مک‌کانل، ۱۳۸۹، ص ۱۳۰). ↑
 • منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 • مارتین و ناکایاما در پاسخ به این که چه کسانی ممکن است به عنوان کارشناسان ارتباطات میان‌فرهنگی تلقی شوند، افرادی که محتوای فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، مجلات و مانند آن را تحلیل می‌کنند را یکی از پاسخ‌های چهارگانه می‌دانند.(martin and nakayama, 2005: 45) ↑
 • محمدی، دین و ارتباطات، ۱۳۸۲، ص ۶۲ ↑
 • امامی، سیدمجید، «نگاهی به‌تأثیر آثار علمی مسلمین بر تمدن غرب؛ ارتباطی میان‌فرهنگی»، نامه فرهنگ و ارتباطات، سال اول، ش۱، ۱۳۸۸ ↑
 • در مورد نقش یهودیان در جنبش ترجمه اروپا ر.ک به: وات، ۱۳۷۸، ص۱۱۰٫ (امامی، همان). ↑
 • امامی، همان ↑
 • Zhang, 1999, p. 145 hmesy, 2006, p 83 ↑
 • Hmesy, 2006, p 83 ↑
 • حیاتی، داریوش و هاشمی سیداحمد، «بررسی ارتباط بین‌فرهنگی در آموزش زبان، چالش‌ها و راهکارها»، قابل دسترس در: (http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=183). ↑
 • عاملی، سعیدرضا، «دو جهانی شدن‌ها و ارتباطات بین‌تمدنی: تحلیل روشمند ارتباط بین‌فرهنگی در جهان»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره ۹، بهار ۱۳۸۹، ص ۱-۳۷ ↑
 • زنجانی، تحلیل جمعیت‌شناختی، ۱۳۷۶، ص۲۱۲ ↑
 • یک کارشناس ارتباطات ترکیه‌ای که همزمان از تخصص دندانپزشکی هم برخوردار بود، (در مصاحبه با نگارنده) درباره دیدگاه مردم ترکیه نسبت به ایران و مردم آن گفت: «مهاجران ایرانی که در ترکیه ساکن شده اند متاسفانه چهره خوشایندی از ایرانیان به نمایش نگذاشته اند. بیشتر ایرانیانی که با آن‌ها ملاقات کرده ام از نظر مذهبی افراد مقیدی نبودند». این تصویر حاصل ارتباطات میان‌فرهنگی است. تصویر آذربایجانی‌ها از ایرانیانی هم که به آذربایجان شوروی سابق مسافرت می‌کنند چندان خوشایند نیست. ↑
 • گل‌محمدی، احمد، جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت؛ ۱۳۹۲، ص ۱۳۸ ↑
 • Tourism ↑
 • بررسی تأثیر فرهنگ، نیمرخ اخلاقی سازمان و آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد مشتریان- …

  ایجاد اعتماد میان شرکا از انسداد بروکراتیک جلوگیری شده و تصمیم گیری بهبود مییابد و همچنین اعتماد به تبادل سریعتر منابع، اختصاص بودجه بیشتر به سرمایهگذاری و تبادل دانش و اطلاعات کمک میکند و نقش مهمی در ایجاد روابط با عملکرد مطلوب دارد.

  Polsa et al

  ۲۰۱۳

  ۲۱۵ نفر از بیمارانی که به دندانپزشکی مراجعه کردهاند

  ارزشهای فرهنگی افراد چینی و ارزیابی خدمات سلامت آنها مرتبط هستند و خدمات قویترین پیش بینی کننده کیفیت، فاصله قدرت بوده و فاصله قدرت با ادراک کیفیت خدمات ارتباط معنی داری دارند.

  Leonidas et al

  ۲۰۱۳

  جامعه آماری قبرس متشکل از افراد ۱۸ سال به بالا و با نمونهای با حجم ۳۸۷ نفر

  فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمینان در شکل دادن به نگرش آرمانگرایانه مهم هستند، در حالی که فردگرایی و مردانگی منجر به نگرش خودخواهانه است، و خودپرستی تأثیر منفی بر ادراک مصرف کننده بر بازاریابی غیر اخلاقی دارد. همچنین معلوم گردید با بازاریابی غیر اخلاقی اعتماد مصرف کنندگان کاهش مییابد.

  Poulis et al

  ۲۰۱۳

  ۴۶۰ از خریداران یک مارک در ۳ کشور

  تفاوتهای فرهنگی بر استانداردهای محصول در بازارهای کشورهای چند ملیتی تأثیر میگذارد.

  ۴٫۲٫ پیشینه تحقیق در سطح ملی
  در مقالهای با عنوان بررسی رابطه بین مهارت خودآگاهی، شناخت روابط بین فردی، شناخت محیطی مسیر شغلی مدیران در وزارت آموزش و پرورش که در جامعه آماری مدیران آموزش و پرورش و با نمونهای به حجم ۹۰ نفر انجام شده، تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگی و مقایسه میانگینها صورت گرفته و نتایج نشان میدهد که مهارتهای شناخت محیطی به عنوان مهمترین مهارتها و بعد از آن خودآگاهی و روابط بین فردی حائذ اهمیت است(عباسی و فانی، ۱۳۸۴).
  در تحقیقی با عنوان مدلسازی و بررسی کارایی مدل چهار عاملی آمیخته بازاریابی صنعت خدمات ورزش کشور که در آن پرسشنامه در اختیار ۱۰۸ مسئول بازاریابی باشگاههای فعال در ۹ رشتهی ورزشی قرار گرفت. در این تحقیق، مدل آمیخته بازاریابی صنعت خدمات ورزش کشور بهدست آمد. که نتایج تحقیق نشان داد مدل چهار عاملی برازش کافی با دادههای بازار ایران دارد. مدیریت قیمت گذاری، محور اصلی و تنها عامل قابل دستکاری برای مدیران عامل در این مدل است. مدیریت مکان، در بهره برداری از انرژی هزینه شده در این بازار با مدیریت محصول شریک شده و از این نظر نتایج قابل توجیهی را مطرح کرده و موانعی را نیز ایجاد کرده است. همچنین مدیران از عامل مدیریت ترویج به عنوان ابزاری برای کنترل مدیریت مکان و محصول بهره میبرند(معماران و همکاران، ۱۳۸۸).
  زارعی متین و همکاران در تحقیقی با عنوان نقش مؤلفههای فرهنگ سازمانی در اعتماد سازمانی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی و اعتماد که جامعه آماری آن شامل ۷۳ نفر از کارشناسان شاغل در وزارتخانه اقتصاد و دارایی است، نتایج نشان میدهد که رابطه مثبتی میان اجتناب از ریسک، جمع گرایی، برابری جنسی و اعتماد وجود دارد از طرفی رابطه منفی میان فاصله قدرت و آیندهنگری با اعتماد وجود دارد و در نهایت رابطه معناداری بین جمعگرایی درون گروهی و عملگرایی با اعتماد مشاهده نشده است.(زارعی متین و همکاران،۱۳۸۸).
  در سال ۱۳۹۰ تحقیقی با عنوان ابعاد فرهنگی هافستد و تعداد خسارات در بیمه شخص ثالث اتومبیل که جامعه آماری آن را ۱۲۰ نفر از بیمه گذاران بیمه شخص ثالث یکی از شرکتهای بیمه، تشکیل میدهد که با هدف اصلی بررسی تأثیر فرهنگ حاکم بر بیمهگذاران بیمه شخص ثالث یکی از شرکتهای بیمه بر تعداد تصادفات رانندگی با استفاده از مدل فرهنگی هافستد است برای تحلیل دادهها از آزمونهای k-sوt و Uمن ویتنی استفاده شده است و نتیجه نشان میدهد که بین بیمهگذاران پرریسک و کمریسک از نظر ابعاد فرهنگی هافستد تفاوت معنی داری وجود دارد(صحت،۱۳۹۰).
  در مقالهای با عنوان بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی (۴p) بر افزایش فروش آبگرمکنهای تولیدی شرکت قاینار خزر که در جامعه آماری در شهر تبریز مطرح شده و با نمونهای با حجم۱۶۰ نفر با هدف اصلی مروری بر مفاهیم آمیخته بازاریابی و آمیخته محصول، قیمت، ترفیع، توزیع، یک فرضیه اصلی در باب تأثیر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش آبگرم کنهای تولیدی قاینار خزر و تأثیر هر یک از آمیختهها بر افزایش فروش آبگرمکنهای قاینار خزر انجام شده، روش تحقیق پرسشنامهای و روش تحلیل دادهها توسط آزمونهای کولموگوروف-اسمیرنوف، آزمون t و آزمون یک جامعه مستقل استفاده شده و این نتیجه به دست آمد که آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش آبگرمکنها تأثیر زیادی دارد(فخیمی آذر،۱۳۹۰).
  مرتضوی و محمدزاده در پژوهشی با عنوان رابطه ادراک از رفتار غیراخلاقی و رفتار توانمندساز مدیران با اعتماد شناختی و عاطفی معلمین در جامعه آماری معلمین راهنمایی شهرستان چناران و با نمونهای به حجم ۱۰۵ نفر انجام شده و از روش تحلیل مسیر و تحلیل عاملی استفاده شده و نتایج نشان داد که ادراک از رفتار مدیران بر اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی معلمین به آنها اثر دارد، همچنین اثر منفی ادراک از رفتارهای غیراخلاقی، بر اعتماد شناختی بر رهبر تأیید شد(مرتضوی و محمدزاده، ۱۳۹۱)
  در مقالهای با عنوان رابطه رهبری اخلاقی و سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی که در جامعه آماری کارکنان زن و مرد یک شرکت تولیدی و با نمونهای با حجم ۲۹۰ نفر انجام شده، روش تحلیل دادهها رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون بوده و نتایج نشان میدهد که از طریق بهبود رهبری اخلاقی و سلامت روانشناختی محیط کار، اعتماد سازمانی افزایش مییابد(عواطفی منفرد و همکاران، ۱۳۹۱)
  جدول ۲٫۲٫ پیشینه تحقیق در سطح ملی

  محقق سال جامعه آماری نتایج
  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.