بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۱۹

۲۷۰

۱۵۹

۷۵۰

۲۵۶

۲۶۰۰

۳۳۵

۱۰۰۰۰۰

۳۸۴

بنابراین با توجه به حجم جامعه آماری که تعداد ۴۰۰ نفر است، حجم نمونه مورد نیاز در این پژوهش تعداد ۱۹۶ نفر میباشد.
۳-۶- روش جمعآوری اطلاعات
اهم روشهای جمعآوری اطلاعات برای یک پژوهش به شرح ذیل میباشد (خلیلی شورینی، ۱۳۹۲):
الف) مشاهده. ب) پرسشنامه. ج) مصاحبه. د) آماری. ه) تاریخی. و) کتابخانهای.
بنابراین برای جمعآوری اطلاعات روشهای متعددی وجود دارد. در یک پژوهش ممکن است از چند روش جمعآوری اطلاعات استفاده گردد. در این پژوهش به منظور بررسی ادبیات موضوعی و همچنین تحقیقات انجام شده از روش کتابخانهای استفاده شده است. در این روش مقالات و کتب مختلف مطالعه گردیده و با ذکر منبع، در پژوهش از بررسی‌های آنان استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی نظرات اعضای نمونه از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه و مقیاسهای بررسی، احتمالاً پرکاربردترین ابزار تحقیق در علوم اجتماعی است. هزینه پایین، عدم نیاز به منابع زیاد و قابلیتهای بالقوه زیاد برای جمعآوری نمونه، آن را به عنوان یک ابزار تحقیقی موثر و جذاب برای محققان و متخصصان تبدیل کرده است (اعرابی و آقازاده، ۱۳۸۵: ۱۶۲).
به هر حال یکی از متداولترین طرق جمعآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه است. ابزار اندازهگیری این پژوهش نیز پرسشنامه است که نمونهای از آن در بخش پیوست‌ها ارائه گردیده است. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است که یکی از آنها پرسشنامه بکارگیری فناوری اطلاعات است و دیگری پرسشنامه هزینههای کیفیت میباشد که هر دو پس از مطالعه پرسشنامه پژوهشهای مشابه در داخل و خارج از کشور و متناسبسازی آنها با قلمرو مکانی پژوهش یعنی بانک مسکن تدوین شده است و سوالات آنها به صورت طیف پنجگزینهای لیکرت میباشد. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیههای پژوهش از طریق این پرسشنامه‌ها جمعآوری شده است. از آنجایی که احتمال برگشت پرسشنامهها از طریق پست بعید بنظر میرسید بنابراین پژوهشگر خود به توزیع و جمعآوری پرسشنامهها اقدام کرده است. طرح سوال‌ها از طریق پرسشنامه علاوه بر اینکه باعث می شود تا پاسخدهندگان وقت بیشتری را برای فکرکردن داشته باشند، بسیار عملیتر و آسانتر نیز بوده و به پژوهشگر اجازه میدهد تا نمونههای بیشتری را بررسی و مطالعه کند و در نتیجه تعمیمپذیری نتایج، بهبود یابد.
همچنین به منظور اطمینان بیشتر و رفع اثرات پرسشنامههای ناقص تعداد ۲۱۰ پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع شد که در نهایت ۲۰۱ پرسشنامه صحیح جمعآوری شد. بنابراین تحلیل دادهها در این پژوهش بر اساس این تعداد یعنی ۲۰۱ نفر انجام میگردد.
۳-۷- اعتبار پرسشنامه
اعتبار ابزار اندازهگیری به معنی آن است که این ابزار تا چه اندازه خصوصیات مورد نظر را اندازهگیری میکند. اعتبار ابزار اندازهگیری شامل اعتبار محتوایی و ساختاری است که به پایایی و روایی تعبیر میشود و در ادامه به تشریح هر یک پرداخته میشود:
۳-۷-۱- روایی و پایایی
یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهمترین موارد ذکر شده در این ویژگیها، روایی و پایایی است.
تعریف روایی: روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازهگیری صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیشبینی، روایی محتوا و … است.
تعریف پایایی: پایایی یک وسیله اندازهگیری عمدتا به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند. پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره میکند (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۹۱).
از میان روش‌های متعددی که برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری وجود دارد، روایی صوری برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. بدین صورت که از تعدادی از صاحب‌نظران و محققان در زمینه پژوهش، در رابطه با میزان درستی و شفافیت سؤالات پرسشنامه نظرخواهی به عمل می‌آید، که بدین ترتیب از متخصصان صاحب‌نظر در این رشته از جمله اساتید راهنما و مشاور و دیگر اساتید مرتبط، نظرخواهی به عمل آمد که آن‌ها اعتبار پرسشنامه را تأیید کردند.
در این پژوهش برای افزایش روایی، ابزارهای زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
۱- استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و سایر اساتید مرتبط با موضوع.
۲- مطالعه مقالات، کتب و مجلاتی که از این پرسشنامه یا پرسشنامه‌های مشابه استفاده کرده‌اند.
پایایی یک وسیله اندازه‌گیری، عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. پایایی به: دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند. پایایی ابزار، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری، ویژگی‌های باثبات آزمودنی یا ویژگی‌های موقتی و متغیر وی را می‌سنجد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی‌های درونی ابزارهای اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ[۶۱] ابداع شده و یکی از متداول‌ترین روش‌های اندازه‌گیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامه‌ها است (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۹۱).
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه یا زیر آزمون و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از رابطه زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه کرد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵).
 
: ضریب پایایی کل آزمون
J : تعداد زیر مجموعه‌های سوال‌های پرسشنامه یا آزمون
Sj: واریانس زیر آزمون J ام
S: واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
هر چه این معیار به مقدار یک نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده پایایی بالا و هر چه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده عدم پایایی پرسشنامه می‌باشد. کرونباخ، ضریب پایایی حدود ۴۵% را کم، بالاتر از ۷۰% را متوسط و قابل قبول و ضریب پایایی بیشتر از ۹۵% را زیاد پیشنهاد کرده است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS، آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامهها محاسبه شده است که به شرح جدول ۳-۲، میباشد:
جدول ۳-۳- میزان آلفای کرونباخ پرسشنامهها و ابعاد آنها

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

متغیر