سايت مقالات فارسی – 
الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۱۹

سايت مقالات فارسی – الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۱۹

رهنمایی، طرح جامع گردشگری استان اردبیل، ج۱، ص۵ ↑ همایون، جهانگردی: ارتباطی میان‌فرهنگی، ۱۳۸۴، ص ۳۲٫ ↑ مخلصی، عباس؛ «آمد و شد با جهانگردان غیرمسلمان»، فقه، زمستان…

سامانه پژوهشی – 
الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۲

سامانه پژوهشی – الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۲

آیتو، جان؛ فرهنگ ریشه‌شناسی انگلیسی؛ ترجمه حمید کاشانیان، تهران: انتشارات معین، ۱۳۸۶٫ بابایی، محمدباقر؛ مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه امام علی ع؛ انتشارات سپاه پاسداران،…