دسترسی به منابع مقالات : آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر- قسمت ۱۸

گروه

میانگین ± انحراف استاندارد
(ثانیه)

تی

درجه آزادی

معناداری

پلایومتریک

۰۲/۰±۲۱/۵

۳۸۴/۱۰-

۳۸

*۰۰۱/۰

کنترل

۰۲/۰±۲۷/۵

p ≤ ۰۵/۰
نتایج تغییرات آزمون دوی سرعت ۳۶ متر برای گروههای پلایومتریک و کنترل در نمودار ۴-۵ نشان داده شده است
فصل پنجم:
بحث و نتیجهگیری
۵-۱ مقدمه
استفادهاز تمریناتپلایومتریکبهمنظورافزایشقابلیتهایفیزیکیورزشکارانمدتزمانیاستکه بهطور قابلتوجهی مورد استفادهمربیان، ورزشکاران و پژوهشگرانعلم ورزشقرار گرفتهاست. با توجه بهاطلاعات مفیدیکه از نتایج تحقیقاتمربوط بهاین نوعتمریناتدر برخیاز از رشتههایورزشی بدستآمدهاست چشمانداز مناسبیدر جهت استفادهاز این نوعتمرینات در خصوصآمادهسازیورزشکاران و قهرمانانبدمینتون نیز فراهم شدهاست.
پژوهشحاضر با هدفبررسی آثار تمریناتمنتخبپلایومتریک برمیزانچابکی و توانانفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال انجام شدهاست که طیاین پژوهش دو گروهکنترل و تجربی پساز یک برنامهی تمرین هشتهفتهای مورد ارزیابی آزمونهای سنجش چابکی، توانانفجاری و سرعت قرار گرفتند.
در فصلهایگذشته به تعریف موضوع پژوهش و پیشینه آن و نیز اطلاعاتآماری و آزمون فرضیههایپژوهش پرداختیمو دراین فصلسعی خواهیم نمود تا به تجزیه و تحلیل یافتهها و مقایسهآنها با نتایج پژوهشهای مشابه بپردازیم.
۵-۲ خلاصهپژوهش
پساز انتخاب تعداد ۴۰ نفر از میان ۱۱۷ نفر از پسران ورزشکار ۲۱ تا ۱۷ سال شرکتکننده در مسابقات بدمینتونقهرمانیکشور شرکتداشتند، کهایشان بهطور تصادفی بهدو گروه ۲۰ نفریکنترلو تجربی تقسیم شدند.
گروهکنترل فقطتمریناتبدمینتون را انجام میدادند در حالیکه گروهتجربی همراه باتمریناتبدمینتون بهانجام تمریناتپلایومتریکنیز اقدامنمودهاست. قابلذکر استکهمتغییرهایچابکی، توانانفجاری و سرعتاینآزمودنیها در پیشآزمون و ۸ هفته بعد در پسآزمون به ترتیب بهوسیله آزمونهای دوی ۹×۴ متر، پرش سارجنت و دوی سرعت ۳۶ متر ارزیابی شدهاست. نتایج حاصلبا استفادهاز آمار توصیفیو استنباطیمورد آزمون قرار گرفتکهدر ادامه بیانخواهد شد.
۵-۳ نتایجپژوهش
۱-۵-۱ فرضیههایاصلی
۱) بینشاخصهایترکیب بدنی( BMI و درصد چربی زیر جلد) بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک تفاوت معنیداری وجود ندارد.
با توجهبه جدول (۴-۲) مشخصمیشود که بین مقادیر میانگین پیشآزمون و پسآزمون BMI گروهتجربی در حد ۵٫/. =a تفاوتآماری معناداریوجود نداردو بین مقادیر میانگین این متغیر در پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترلتفاوتآماری معناداری وجود ندارد. از سویدیگر با نگاهی بهجدول (۴-۳)تفاوتآماری معناداری بین گروهتجربیو کنترلوجود ندارد. اینامر نشاندهندهی ایناست که احتمالا تمریناتمنتخبپلایومتریک بر متغیر BMI در این پژوهش تأثیری ندارد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر- قسمت …

۱-۴-۲ اهداف ویژه
۱) تعیینتفاوت شاخصهایترکیببدنی( BMI و درصد چربی زیر جلد) بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروه کنترل و تجربی پس از هشت هفته تمرینات منتخب پلایومتریک.
۲) تعیینتفاوت میزان چابکی بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷سال در دو گروه کنترل وتجربی پساز هشت هفته تمرینات منتخبپلایومتریک.
۳) تعیینتفاوت میزان توانانفجاری بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی پس از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک.
۴) تعیینتفاوت میزان سرعت بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷سال در دو گروه کنترلو تجربی پس از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک.
۱-۵ فرضیههای تحقیق
فرضیههای این تحقیق به دو بخش فرضیههای اصلی و فرعی تقسیم شدهاند که به شرح زیر است:
۱-۵-۱ فرضیههای اصلی
۱) بین شاخصهای ترکیب بدنی( BMI و درصد چربی زیر جلد) بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمرینات منتخب پلایومتریک تفاوت معنیداری وجود دارد.
۲) بینمیزان چابکی بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی بعداز هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک تفاوت معنیداری وجود دارد.
۳) بین میزان توانانفجاری بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک تفاوت معنیداری وجود دارد.
۴) بینمیزان سرعت بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک تفاوت معنیداری وجود دارد.
۱-۵-۲ فرضیههای فرعی:
۱) بینمیزان چابکی بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷سال گروهتجربی در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد.
۲) بینمیزان چابکی بازیکنان بدمینتون پسر۲۱ تا ۱۷سال گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد.
۳) بینمیزان توانانفجاری بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷سال گروهتجربی در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد.
۴) بینمیزان توانانفجاری بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال گروهکنترل در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد.
۵) بینمیزان سرعت بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷سال گروهتجربی در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد.
۶) بینمیزان سرعت بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷سال گروهکنترل در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد.
۱-۵-۳ پیش فرضهای تحقیق
۱) تمریناتپلایومتریک میتواند باعث افزایش آمادگی جسمانی افراد شود (۷۵).
۲) آزمون ۳۶ متر برای اندازهگیری سرعت آزمودنیها از اعتبار و روایی کافی برخوردار است (۱۳).
۳) آزمون سارجنت برای اندازهگیری توانانفجاری آزمودنیها از اعتبار و روایی کافی برخوردار است (۲).
۴) آزمون ۹×۴ برای اندازهگیری چابکی آزمودنیها از اعتبار و روایی کافی برخوردار است (۵).
۱-۶ محدودیتهای تحقیق
محدودیتهای پژوهش بهدو بخش تقسیم میشوند. بخشاول شامل محدودیتهایی بودهاست که پژوهشگر توانسته است تا حد بسیار زیادیآنها را کنترلکرده و از اثر مزاحم آنها بکاهد.
۱-۶-۱ محدودیتهای قابلکنترل
پژوهشگر سعینمودهاست تا با انتخاب آزمودنیهاییکه به لحاظ متغیرهائینظیر سن، وزن، قد و سطحآمادگی جسمانیاولیه در یک محدوده مشخص و همگن بودهاند تا حد ممکن از اثر مداخلهای این متغیرها بکاهد.
در روزهای برگزاری پیشآزمون وپسآزمون و نیز در جلسات تمرین درجه حرارت محیط بهطور معمول ۵/. ۲۰ درجه سانتیگراد بودهاست. قابل ذکر استکه تمام جلسات تمرین، پیشآزمون و پسآزمون در سالن ورزش سرپوشیدهو مجهز به سیستمتهویه مطبوع انجام شدهکهدرآن درجهحرارت محیط قابلکنترلبودهاست اما متأسفانه به علت در اختیار نداشتن وسایل مربوط به اندازهگیری و سنجش رطوبت هوا، سنجش و تنظیم رطوبت هوای سالنورزشمقدور نبودهاست. به کلیهآزمودنیها توصیهشدهبود کهدر هنگامجلساتتمرینو نیز روزهای برگزاری آزمونهمگی از یک نوعپوشش و لباسورزشی استفادهنمایند که با دقتو پیگیری پژوهشگر این امر تا حد بسیار زیادیانجام شده بود. تمام مراحل سنجش، وسایل و روشهای اجرایتمرینات و آزمونها همگی به دقت تحت نظر پژوهشگر بوده و سعیشدهاست تا روشهای اجرای تمرینات و نیز چگونگی انجام آزمونها یکسان باشد. تمام جلسات تمرین در عصر روزهای فرد، در حد فاصل ساعات ۱۹ الی ۱۷ بودهاست. کهاینزمان تا پایان پژوهشحفظ شده تا از اثر مزاحمآنها ( به لحاظ ریتمهای بیولوژیک مختلف) کاسته شود.
۱-۶-۲ محدودیتهای غیر قابلکنترل
محدودیتهاییکه پژوهشگر نتوانستهاست آنهارا کنترل نماید و کنترل آنها از عهده پژوهشگر خارج بودهاست که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
تغذیه آزمودنیها
بهدلیلدر اختیار نبودنآزمودنیها بهطور تمام وقتدر روزهای قبلاز آزمون و نیز در طول مدت تمریناتکنترل دقیق رعایترژیم غذائی میسر نبودهاست، اما توصیهها و سفارشات لازم جهتپیروی از یکرژیمغذایی مطلوب در روزهای تمرین و نیز آزمون به تمام آزمودنیها شده بود. بنابراین تغذیه جزء عوامل غیر قابلکنترل است.
نوع و شدتفعالیت پیش از انجامآزمونها و جلساتتمرین
هر چند آزمودنیها بعد از یکروز تعطیل برای انجام پیشآزمون و پسآزمون دعوت شده بودند و از قبل نیز به آنها در این خصوص توصیه شده بود اما بهطور کلی این عامل نیز در زمره عواملی است که کنترل آندر اختیار پژوهشگر نبودهاست. همچنین انجامتمریناتو فعالیتهایبدنی دیگر در روزهای دورهتمرینو آزمون نیز از جمله عواملیاست کهکنترلآنها از عهدهپژوهشگر خارج بودهاست اما توصیهها و سفارشات لازم در اینزمینهها بهآزمودنیها شده بود.
عواملروانی و انگیزشی
عواملروانیو انگیزشینیز از جملهعواملیاست که بهطور کامل تحتکنترل پژوهشگر نبوده اما سعیشدهاست که تمامآزمودنیها بهلحاظ سطح انگیزش و عواملروانیاولیه و نیز حفظ انگیزش لازم در طول هشتهفته تقریبا در یک سطح باشند تا بتوان تا حد ممکن از اثر مزاحمآنها کاست. آنان در شرایط مسابقه و رقابت جهت انتخابو اعزام بودهاند کهاین امر خود باعث انگیزش آزمودنیها جهتپیگیری و حضور مستمر و مفید در طول جلسات تمرین شدهاست.
۱-۷ تعریف واژهها
۱) تمریناتپلایومتریک[۱]: به توانایی ایجاد حرکات”انفجاری– واکنشی” گویند (۴۱).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.