7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد رگرسیون، رگرسیون خطی، استاندارد، شبکه عصبی مصنوعی

اطلاعات مربوط به نرون دوم، اطلاعات بسیار ارزشمندی باشند. بدین منظور لازم است ورودیهای تمام نرونها نرمال شوند. معمولاً نرمال کردن الگوها به فرمی است که آنها را به بازه مشخصی مانند... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد استان اصفهان، شبکه عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، آبهای زیرزمینی

تولید آنها، قطع بی‌رویه درختان و پوشش گیاهی، عدم رعایت اصول صحیح کشاورزی، تبدیل مراتع به دیم‌زارهای کم بازده و غیره سبب شستشو و تخریب خاک در مناطق مختلف استان گردیده است. به... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد استان اصفهان، درجه حرارت، منابع آب زیرزمینی، محصولات کشاورزی

می‌باشد که رودشت تا گاوخونی بخش قابل توجه آن می‌باشد و در منتهی الیه حوزه آبخیز رودخانه زاینده رود واقع بوده و پروسه‌های آبی و بادی که بر تشکیلات این منطقه اثر می‌گذارند به طور غیر... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد استان اصفهان، شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک

به فرد خود دارای قابلیت بالایی در شبیه‌سازی روابط غیرخطی و پیچیده بوده‌اند، شبکه‌ای از نوع پرسپترون چند لایه با قانون یادگیری پس انتشار خطا برای بازیابی ارتباط غیرخطی مابین... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد استاندارد، شبیه سازی، شهر گرگان، منابع آب زیرزمینی

ع برداشت شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. آزمایش‌ها در دو دسته آزمایش‌های تیتریمتری شامل شامل سختی کل، کلسیم و منیزیم، قلیائیت و کلرور بر اساس روش‌های استاندارد و آزمایش‌های... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد آبهای زیرزمینی، کاربری اراضی، نمونه برداری، استاندارد

نمودند. بدین منظور از باغ‌بهادران تا ورزنه حدود ۱۰۰ حلقه چاه آب دایر انتخاب و هر دوماه یکبار از مهرماه ۱۳۷۷ تا مهر ماه ۱۳۸۱ نمونه برداری انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد میانگین... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد نمونه برداری، آبهای زیرزمینی، صدا و سیما، استاندارد

ل بیشتر و اختلاف از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (۰۵/۰P). در پایان این‌گونه نتیجه‌گیری شده که موضوع آلوده بودن آب آشامیدنی شهر همدان به نیتریت و نیترات در بازه زمانی نمونه‌برداری... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد آبهای زیرزمینی، آلودگی آب، شبیه سازی، استاندارد

آزمون نیتروژن خاک در آخر بهار و تغییر مقادیر کوددهی نیتروژن بر پایه آن‌, کمترین غلظت‌های نیترات در آب زهکشی زیر سطحی را در هر دو تیمار بدون شخم و شخم چیزل در مقایسه با کاربرد کود... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد شبکه عصبی، آبهای زیرزمینی، شبکه عصبی مصنوعی، حفاظت محیط زیست

زیر هستند: الف- این شبکهها دارای سه لایه به نامهای لایه ورودی۸۰ و لایه میانی(پنهان)۸۱ و لایه خروجی۸۲ بوده‌اند، تعداد لایههای پنهان محدودیتی ندارد. ب- در این شبکهها نرونهای هر لایه... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15