پایان نامه اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد ملی و بیمه مسئولیت حرفه ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکارچیان و محیط‌بانان در قبال اشخاص ثالث بر اساس شرایط این بیمه‌، مسئولیت شکارچیان و محیط‌بانان در جریان شکار یا انجام... متن کامل

پایان نامه فعالیتهای اقتصادی و حل و فصل اختلافات

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-2-13 . بیمه مسئولیتبیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت... متن کامل

پایان نامه مدیریت منابع انسانی و مدیریت بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} • دادن ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ • ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ... متن کامل

پایان نامه ارﺗﻘﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮی و روش

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ﻓﺮآﻳﻨﺪ روش ﺧﺎص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺮاﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ اﺗﻔﺎق... متن کامل

پایان نامه الگوی مدیریت منسجم خدمات و مدیریت عملیات یا فرایند

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 3). تماس : جستجو و برقراری ارتباط با خریداران بالقوه4). انطباق : شکل دادن و آماده سازی کالاها متناسب با سلیقه و میل خریداران5).... متن کامل

پایان نامه خط مشی های بازاریابی موسسات خدماتی و آمیخته بازاریابی خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-2-7 . خط مشی های بازاریابی موسسات خدماتیتا همین اواخر، موسسات خدماتی از نظر استفاده از بازاریابی، پشت سر موسسات تولیدی حرکت... متن کامل

پایان نامه عناصر آمیخته بازاریابی و بازاریابی در صنعت بیمه

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در بخش دوم تاریخچه ای از بیمه پاسارگاد را بیان می کنیم.بخش سوم پیشینه پژوهش را بیان می کند.2-2. بخش اول2-2-1. خدماتدر عصر حاضر رشد... متن کامل

پایان نامه عوامل موثر بر بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در پژوهش حاضر، از آنجاییکه موضوع مورد تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بازارداری بیمه مسؤلیت می باشد؛مدل مفهومی... متن کامل

پایان نامه ارﺗﻘﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮی و مدل مفهومی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ارﺗﻘﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی،... متن کامل

پایان نامه کشورهای درحال توسعه و حمایت از مصرف کننده

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در... متن کامل